Projekty

vyhledávání projektů

Pro vyhledávání projektů vyplňte alespoň jedno pole formuláře.
Při zadávání textu používejte diakritiku.

Vydáno
  
 

posledních 10 projektů

Red Edge Positioning Techniques for Earth Observation Optical Mission

Poskytovatel grantu: European Space Agency
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: červenec 2016 - duben 2017
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Aplikovat algoritmy odhadu obsahu chlorofylu a indexu listové plochy, které byly vyvinuty a testovány v rámci projektu RedEdge, na sateltní snímky Sentinelu-2 pro vybrané lokality Bílý Kríž a Štítná.

Radiační bilance lesních porostů v České republice: vztah mezi strukturou, albedem a produktivitou

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: albedo;radiační bilance;les;druhová skladba;sluneční záření;fenologie
Detail projektu v RVVI: RVVI
Anotace projektu:
Lesy hrají důležitou roli v globálních tocích uhlíku a energetické výměně mezi zemským povrchem a atmosférou. Panuje všeobecná shoda, že lesy působí jako zásobárna uhlíku a zalesňování je tak považováno za důležitý nástroj v boji proti klimatické změně. Nicméně některé studie naznačují, že pro jehličnaté lesy může být účinek fixace uhlíku menší než oteplení způsobené jejich nízkým albedem, zejména při změně druhové skladby z listnatých na jehličnaté lesy. V našem projektu se zaměříme na důležitou a aktuální vědeckou otázku - jaký jevztah mezi strukturou lesa, jeho albedem a produktivitou? K tomu využijeme rozsáhlé databáze in-situ měření struktury pro stovky lesních ploch a empirických družicových pozorování pro predikci albeda ve vysokém prostorovém a časovým rozlišením a kvantifikaci vztahu mezi strukturou lesa (např druhové složení, objemu biomasy), jeho albedem a produktivitou během všech jeho fenologických fází.

Evoluce funkčních znaků temperátních a tropických alpínských rostlin

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: Alokace zdrojů; Andy; opylování; fenologie; matematické modely; mikroklima; Skalisté hory; teplotníodolnost;
Anotace projektu:
Alpínské rostliny osídlující tropické velehory nejsou vystaveny silně omezujícím podmínkám prostředí, které v temperátních horských oblastech představují sněhová pokrývka a dlouhotrvající nízké teploty pod bodem mrazu. V rámci koordinovaného výzkumu ve třech geografických oblastech, tj. rovníkových Andách Ekvádoru, subtropických Andách Bolívie a Skalistých horách v USA, budeme na skupinách rostlin, které do rovníkových And přimigrovaly ze sezónních temperátních alpínských oblastí, studovat evoluci funkčních znaků rostlin. Budemestudovat druhy a blízce příbuzné skupiny druhů s širokým geografickým areálem s cílem ověřit hypotézy, že tropické alpínské druhy na rozdíl od druhů temperátních mají: i) užší fyziologickou toleranci k extrémním teplotám, ii) rozvolněnou fenologii a tvoří listy a květy s delší životností, iii)nižší účinnost opylování. Získané údaje budou použity k vytvoření predikčního modelu o alokaci zdrojů rostlinami v podmínkách vyrovnaného a sezónního klimatu. Výzkum bude zahrnovat terénní pozorování a měření a analýzy nasbíraných vzorků v laboratoři.

Epizody sucha v České republice a jejich příčinná podmíněnost

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Příjemce: Masarykova univerzita
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: sucho;klimatologie sucha;indexy sucha;rekonstrukce sucha;časoprostorová variabilita sucha;klimatotvorné faktory;atmosférická cirkulace;klimatické modely;Česká republika;střední Evropa
Anotace projektu:
Poslední dekády 20. a začátek 21. století ukazují na významný nárůst frekvence a intenzity sucha v České republice (ČR). Jeho dopady na společnost a přírodu vyžadují razantní změnu od deskriptivního paradigmatu studia k hlubšímu pochopení podmínek nástupu, trvání, intenzity a ukončení sucha se zřetelem na jeho příčinnou podmíněnost a identifikaci fyzikálních mechanismů. Jde jak o analýzu vlivu jednotlivých klimatotvorných faktorů, tak i o jejich kombinaci a výsledné působení prostřednictvím atmosférické cirkulace. Analýza such za posledních 515 let na základě dendrochronologických a dokumentárních údajů, přístrojových pozorování a modelových simulací umožní nalézt jejich typické rysy, působící faktory a jejich kombinace přispívající k určení začátku, průběhu, intenzity a ukončení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého sucha. Mechanismus působení zjištěných prediktorů sucha bude zkoumán na příkladu minulých epizod sucha, což povede k nalezení a hlubšímu pochopení fyzikálních mechanismů a vazeb, které působí a budou působit na sucho v ČR při současné klimatické změně.

Dva tisíce let paleoklimatologických a ekologických dat na základě analýzy stabilních izotopů v letokruzích dubu z České republiky (PALEO)

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: střední Evropa;klimatická rekonstrukce;dendroklimatologie;variabilita sucha;ekofyziologie;biologie globální změny;hydro-klimatologie; dub;paleoklimatologie;proxy data;stabilní izotopy;ekosystémy mírného pásu;celulóza z letokruhů
Anotace projektu:
Získání nových poznatků o variabilitě klimatu a podmínek pro růst rostlin v posledních 2000 letech, stejně jako pochopení hydroklimatických výkyvů (nadbytku a nedostatku vody) i změn teploty, jsou aktuální tematikou řešenou v řadě oborů. V předkládaném projektu budou vybrány a analyzovány kvalitní vzorky živých, historických, archeologických a subfosilních dubů v ČR, které souvisle pokrývají uvedené období. Pečlivá kalibrace a validace umožní lepší pochopení vztahů mezi klimatickými podmínkami (pravděpodobně letního sucha a teploty vzduchu) a růstovými parametry dubu na základě kolísání obsahu δ18O a δ13C v letokruhových řadách. Výsledky budou bezprostředně využitelné pro rekonstrukci změn klimatu ve střední Evropě od začátku letopočtu, pro validaci klimatických modelů a pochopení reakce dubu na tyto změny. Řešení projektu umožní zkoumat koloběh vody a uhlíku v přírodě v dlouhé časové perspektivě azároveň studovat interakce klimatu a historických událostí na našem území i environmentální změny. Projekt PALEO tak zásadně předčí předchozí výzkumy na národní i mezinárodní úrovni.

Faktory limitující geografické rozšíření domácích a invazních druhů u slunéčkovitých

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: slunéčkovití;Harmonia axyridis;invazní druhy;závislost na zeměpisné šířce;geografické rozšíření druhů
Anotace projektu:
V projektu vysvětlíme teoreticky i pomocí empirických dat latitudinální trendy v druhovém složeníslunéček a objasníme faktory limitující jejich latitudinální geografické rozšíření. Na základě toho předpovíme i limity pro rozšíření invazního druhu slunéčka, H. axyridis, jenž může podle některých předpovědí narušit přirozenou biologickou kontrolu škůdců (mšic) v oblastech svého rozšíření tím, že požírá místní druhy slunéček. Ukážeme, že trvání kolonií mšic klesá směrem k rovníku a že tento fakt limituje především velké mšicožravé druhy, včetně H. axyridis, jenž se proto zřejmě oproti dnešku směrem k rovníku (do Mediteránu) nikdy nerozšíří. Tuto predikci budeme verifikovat pomocí: (i) matematických optimalizačních modelů odhalujících evoluční tlaky na vývoj velikosti těla dravce v závislosti na teplotně závislém trvání kolonie jeho kořisti, (ii)monitorování druhového složení společenstev slunéček a trvání kolonií mšic podél latitudinálního gradientu a (iii) experimentů sledujících vývoj různě velkých druhů slunéček na experimentálních parcelách s různou dobou trvání kolonií mšic.

Nový spektrální pohled na biogeochemii malých lesních povodí

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Česká geologická služba
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: dálkový průzkum Země;obrazová spektroskopie;letecké laserové skenování;termální spektroskopie;biogeochemické cykly;modelování v prostoru a čase;malá povodí;smrk ztepilý;;
Anotace projektu:
Dlouhodobé znečištění ovzduší představuje jeden z nejdůležitějších antropogenních faktorů ovlivňující negativně ekosystémy ve střední Evropě. Aby bylo možné pochopit reakci lesů na tuto zátěž, byla v České republice vybudována monitorovací síť 15 malých povodí pořizující od roku 1994 data o tokové bilanci (GEOMON). Ačkoliv tento komplexní monitorovací systém přináší unikátní data, představuje pouze bodové informace, které jsou omezeny v prostoru a čase. Proto v předkládaném projektu navrhujeme data z pozemního monitoringu analyzovat dohromady s daty dálkového průzkumu Země. Analýza multi-temporálních dat družic programu Landsat pomůže objasnit obecný trend ve vývoji lesních porostů těchto malých povodí od 80. letdo současnosti. Dále nově pořízená letecká data, hyperspektrální snímky a laserové skenování,v kombinaci se satelitními daty Sentinel-2 budou využita pro plošné modelování biogeochemických parametrů půd a listoví. Budou využita i půdní spektroskopická data (knihovny odrazivosti a emisivity) pro kvantitativní modelování širokého spektra parametrů v rámci půdního profilu.

ACTRIS PPP - Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase Project

Poskytovatel grantu: EC - HORIZONT 2020
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Masarykova univerzita
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: research infrastructure, climate change, air pollution, services to users, innovation, establishment of legal entity, governance, financial plans, central and national facilities, strategic planning
Anotace projektu:
The Research Infrastructure (RI) ACTRIS – Aerosols, Clouds and Trace Gases - is the pan-European RI that consolidates activities amongst European partners for observations of aerosols, clouds, and trace gases and for understanding of the related atmospheric processes, to provide RI services to wide user groups. ACTRIS is composed of 8 connected elements: distributed National Facilities (observation platforms and exploratory platforms) both in Europe and globally, and 7 Central Facilities (Head Office, Data Centre and 5 Calibration Centres). ACTRIS provides access to its facilities, open-access data, research support, instrument calibration and development, and training to various user groups. By providing data and access ACTRIS enhances science, but it also generates and disseminates knowledge, boosts technological development, and creates human capital and jobs for the benefit of the society. ACTRIS will positively impact on e.g. human health, climate resilience, and protection from environmental hazards and reduction of air pollution. ACTRIS has been selected to the ESFRI roadmap in 2016 as mature enough to be implemented within the next ten years. ACTRIS Preparatory Phase Project (PPP) will have a significant role in enabling the transition from a project-based network of research facilities to a centrally coordinated integrated pan-European RI. ACTRIS PPP brings together a wide community of research performing organizations, research funding organizations and ministries needed to take the decisions and actions to move forward in the implementation of the ACTRIS. The main objectives of ACTRIS PPP are to develop the organizational, operational and strategic frameworks of the RI. The work includes legal, governance, financial, technical, strategic, and administrative aspects carried out in 9 work packages. The main outcomes of PPP are signature-ready documents for establishment of a legal entity with well-defined operations and a sound business plan.

Využití družicových dat Copernicus pro efektivní monitoring stavu a anagementu vybraných rostlinných agrosystémů

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: dálkový průzkum Země; Copernicus; biofyzikální parametry; biochemické parametry; modely přenosu záření; monitoring zemědělských porostů; zemědělský management
Anotace projektu:
Cílem projektu je vývoj metodiky pro monitoring stavu a managementu rostlinných agrosystémů (zemědělských plodin a travních porostů) pomocí družicových dat evropského programu pozorování Země Copernicus. Aplikace metodik bude základem pro poskytování služeb při kontrole dodržování podmínek dotačních opatření realizovaných Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), ale i pro podporu managementu hospodaření na zemědělské půdě na úrovni zemědělského podniku. Hodnocení porostů bude založeno na podkladě vybraných biochemických a biofyzikálních ukazatelů odvozených z družicových dat se zaměřením na detekci odchylky stavu porostů ve srovnání s místně/časově obvyklými hodnotami. Součástí bude též monitoring travních porostů se zaměřením např. na splnění povinnosti seče k danému termínu apod.

Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI

Poskytovatel grantu: Evropská komise
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2017
Klíčová slova: long-term ecosystem research; LTER; critical zone; CZO; socio-ecological research; LTSER; services; environmental research infrastructure; in-situ; research site; design study; business plan
Anotace projektu:
Advance_eLTER marks a crucial step in building the distributed European Research Infrastructure of Long-Term Ecosystem Research sites and socio-ecological research platforms (eLTER RI) to provide highest quality data and services complementary to the European and global environmental RIs. The project will conduct important conceptual work and preparatory steps towards enabling European-scale investigation of the “Critical Zone”, major ecosystems and socioecological systems, targeted at supporting knowledge-based decision making at various levels concerning ecosystem services and biodiversity. The review of the eLTER ESFRI proposal submitted by Germany in March 2015 noted the HIGH to VERY HIGH scientific value and necessity of the eLTER RI and was designated as an ‘Emerging’ ESFRI RI. The objectives of Advance_eLTER are firmly anchored in the strategic long-term goals of the eLTER RI, but strictly focus on the challenges identified by the ESFRI review: ● Detailed design study (WP1), including an in-depth analysis of the scientific questions driving the eLTER RI physical site network design and instrumentation; ● Prioritization of eLTER services for key user groups (WP2), and a plan for eLTER RI services at all service provider levels (central, cross-site, individual site); ● Cost analysis and Business plan, for the future eLTER RI operation (WP3); ● Organisational framework of eLTER RI (WP4), comprising the development of a robust governance scheme, enabling shareholder negotiations and identifying the most suitable legal framework; ● Consulting, communication and team-building (WP5), advancing the national eLTER ESFRI processes, specifying the role of eLTER in the environmental RI landscape and developing staff capacity for the eLTER ESFRI process. Advance_eLTER will closely cooperate with all LTER related processes and projects and will result in a 2017 eLTER ESFRI proposal.