Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

KNIHOVNÍ ŘÁD

Základní ustanovení

V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č.220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19. února 2001 (čl. 46d) a zřizovací listinou Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (dále jen ÚVGZ), jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád.

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Knihovna podle čl. 17, odst. 4 Listiny základních lidských práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovní a informační fondy

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště. Takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i elektronické informační zdroje a fondy.

Knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu. Bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti, které poskytuje rovněž ústní bibliografické, referenční a faktografické informace, umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup. Rozvíjí meziknihovní výpůjční služby. U mezinárodní meziknihovní výpůjční služby je u externích uživatelů požadována úhrada vynaložených nákladů a nákladů na dopravu. Zaměstnancům ÚVGZ je tato služba poskytována zdarma.

 

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Základní kategorií uživatelů knihovny jsou interní uživatelé – pracovníci vlastního ústavu a externí uživatelé – pracovníci ostatních pracovišť AV ČR, VŠ a širší veřejnost. Externím uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky, ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů. U právnických osob navíc na základě písemného ověření.

Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

 

Výpůjční řád knihovny

1. Vzhledem k potřebám pracoviště jsou obecně preferovány prezenční výpůjčky. Půjčování dokumentů z vlastního knihovního fondu a meziknihovní výpůjční službou je poskytováno zdarma.

2. Externím uživatelům se mimo prostory ústavní knihovny půjčují dokumenty výjimečně a se svolením ředitele ústavu nebo jim pověřeného pracovníka a to na dobu maximálně 3 měsíců a za předpokladu, že jsou vyrovnány předchozí výpůjčky. Čtenářům, kteří bydlí mimo Brno a nemají možnost navštěvovat knihovnu ÚVGZ, se půjčuje literatura ke studiu meziknihovní výpůjční službou (MVS) podle platných právních ustanovení o MVS.

3. Všechny výpůjčky uživatel stvrzuje svým podpisem na vyplněném výpůjčním lístku. Uživatel ručí za vypůjčené prameny a není oprávněn je půjčovat dalším osobám. Uživatel je odpovědný za každé poškození publikace. Knihovna je oprávněna požadovat náhradu škody. Při opakovaném poškozování může vedoucí knihovny odepřít další půjčování. Ztrátu publikace je uživatel povinen ohlásit knihovně, která určí formu náhrady zpravidla stejný titul nebo kopie, provedená na náklady uživatele včetně vyvázání v rámci placených služeb.

4. Uživatel je povinen dodržovat určenou výpůjční lhůtu. V případě potřeby je knihovna oprávněna požadovat vrácení dokumentu ještě před uplynutím výpůjční lhůty. Za překročení výpůjční stanovené výpůjční lhůty, bude uživatel upomínán. Pokud ani po zaslání upomínek, nebude uživatel reagovat a dokument nevrátí, může mu být pozastaveno poskytování všech služeb knihovny nebo se využije jiného kárného řešení.

5. Základní výpůjční lhůta pro interní uživatele je 6 měsíců (periodika, monografie). Výpůjční lhůta absenční výpůjčky může být prodloužena na žádost uživatele tehdy, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a není-li na zapůjčený dokument rezervace. U knih zakoupených z grantových prostředků zaměstnanci instituce, je možnost dlouhodobé výpůjčky (až na několik let). Knihovna může výpůjční lhůtu prodloužit nanejvýš 3x, a to vždy o délku základní výpůjční lhůty. Po uplynutí prodloužené výpůjční lhůty je uživatel povinen publikaci vrátit. Pokud ji do sedmi dnů nevrátí, bude upomínán. Nevrátí-li uživatel publikaci ani po třetí upomínce, bude knihovna muset přikročit k vymáhání dokumentu prostřednictvím vedení centra, popřípadě razantnějším způsobům.

6. Před ukončením pracovního poměru je pracovník povinen vrátit všechny vypůjčené publikace knihovně, která mu o tom vydá potvrzení.

7. Při porušení ustanovení výpůjčního řádu mohou být odepřeny další výpůjčky.

Služby knihovny:

 1. Nákup knih podle požadavků a návrhů interních uživatelů
 2. Reprografické služby – tisk, skenovaní, kopírování (hlavně v případě MVS)
 3. Převádění záznamů do databáze EndNote
 4. Archivace separátů (v tištěné i elektronické podobě)
 5. Citační analýza
 6. Práce s databázemi WOS, SCOPUS, EBSCO aj.
 7. Meziknihovní výpůjční služba (pro interní uživatele mezinárodní výpůjční služba)
 8. ASEP (Automatizovaný systém publikovaných prací zaměstnanců ústavu AV ČR)

Nakládání s osobními údaji:

Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu s předpisem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V podmínkách knihovny se za osobní údaje považují identifikační a adresní údaje jejich uživatelů nebo údaje o výpůjčkách a dalších transakcích. Údaje jsou zpracovány v automatizovaném knihovnickém systému ALEPH nebo v systému ARL.

Knihovna zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní adresa nebo adresa trvalého bydliště
 • datum narození
 • rodné číslo (pro odlišení stejnojmenných vědců v systému arl, doplňuje se do autority autora)

Nepovinné údaje

 • adresa školy/ pracoviště
 • telefon, e-mail
 • akademické tituly

Údaje služební:

 • údaje o předmětu, místě a čase realizace či ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky nebo rezervace, údaj o datu registrace do knihovny.

Knihovna uchovává osobní údaje v knihovnickém systému ALEPH, v systému ARL a na originálních písemnostech jako jsou přihláška čtenáře, potvrzení o registraci do knihovny. Údaje jsou chráněny systémem přístupových jmen, hesel a práv.

Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou a podepsanou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Osobní údaje knihovna zpracovává do doby, kdy s tím uživatel ústně či písemně vysloví nesouhlas nebo do doby, kdy přestane být uživatelem knihovny nebo zaměstnancem ústavu. V tomto případě jsou dokumenty skartovány a osobní údaje odstraněny z knihovnického systému.

Povinnosti zaměstnanců při zabezpečení ochrany osobních údajů uživatelů

Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci svých pracovních náplní a ve výše uvedeném rozsahu. Jsou seznámeni se zněním zákona na ochranu osobních údajů a vyvarují se jakéhokoli jednání, které by vedlo k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů. 

 

Závěrečná ustanovení

Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel ÚVGZ nebo jím pověřený pracovník.

Reklamace, stížnosti a návrhy řeší pracovník knihovny, v oprávněných případech ředitel ústavu.

Tento Knihovní řád ÚVGZ AV ČR byl schválen a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016

 

 

V Brně dne 1. 1. 2016                                 Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c
                                                                                             ředitel ÚVGZ