Press "Enter" to skip to content
CZECHGLOBE
Global Change Research Institute, CAS
image/svg+xml

PROJECTS

Database of currently solved and completed projects.

Search in projects
Project title:
Provider:
Released
from year:
to year:

Number of projects found: 222

Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia

Provider: Technologická agentura ČR
Coordinating recipient: Český hydrometeorologický ústav
Another participant in the project: Univerzita Karlova v Praze
Another participant in the project: Česká geologická služba
Another participant in the project: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Another participant in the project: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Another participant in the project: Povodí Moravy, s.p.
Keywords: adaptation; ALADIN; climate change; climate related risk; drought; drought warning; groundwater; hydrological characteristics; hydrometeorological hazards; modelling; rainfall-runoff modelling; seasonal prediction; sectoral impacts; water resources
Annotation of project:
The aim of the project is to create a research centre that will focus on research in the field of climate change in a long term perspective. It concerns an analysis of the ongoing and prediction of future change, including identification of risks for the environment and society. The output of strategic documents as well as for decision-making processes not only within area of climate change adaptation, but also for evaluation of mitigation measures in the process of their preparation and implementation. The output of the particular objectives described in the project will be a publicly accessible comprehensive research report supplemented by open databases, certified methodologies and, of course, scientific publications.

Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých aglomeracích

Provider: Ministerstvo vnitra
Coordinating recipient: Český hydrometeorologický ústav
Another participant in the project: Mendelova univerzita v Brně
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Another participant in the project: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Keywords: xxx
Annotation of project:
xxx

Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu

Provider: Ministerstvo vnitra
Coordinating recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Another participant in the project: Český hydrometeorologický ústav
Another participant in the project: Česká zemědělská univerzita v Praze
Another participant in the project: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Another participant in the project: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Keywords: xxx
Annotation of project:
Cílem projektu je v prvé řadě vývoj a ověření metodiky a nástrojů pro komplexní posouzení a snížení bezpečnostního rizika vzniku přírodních požárů v okolí klíčových zdrojů pitné vody (subjekty krizové infrastruktury). Budou vytvořeny prakticky použitelné metodiky pro posouzení možných důsledků vzniku takových požárů pro kvalitu a použitelnost těchto zdrojů. Současně budou vyhodnoceny i návrhy adaptačních a mitigačních opatření s ohledem na změnu klimatických podmínek a klimatické trendy. Při přípravě obou metodik je předjednána spolupráce s klíčovými uživateli výsledků a to státním podnikem Povodí Moravy, státním podnikem Povodí Vltavy a Hasičským záchraným sborem České republiky. Současně bude probíhat komunikace s majiteli pozemků v okolí vodárenských zdrojů, tak aby projekt přispěl ke snížení míry rizika přírodních požárů a připravenosti na jejich případné řešení a také na případné řešení sekundárních následků. Projekt bude naplňovat cíle celého výzkumné Programu v němž je vypsán. Jeho konečným výsledkem totiž je přispět ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy. Předkládaný projekt během a zejména po své realizaci umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti. Hlavní cíl Programu je naplňován prostřednictvím výsledkově orientovaných dílčích cílů tj. zejména dvou certifikovaných metodik ve vazbě na klíčové Priority v bezpečnostní oblasti.

North Andean forest - biodiversity and threats

Provider: Polish National Agency for Academic exchange
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Keywords: xxx
Annotation of project:
The project is primarily focused on conducting joint, international research. The target groups are experienced researchers and students from the University of Lodz (UŁ), Global Change Research Institute (GCRI), Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) and Universidad Nacional de Colombia (UNAL) who will carry out joint work in an area of 30 ha of the North Andean forest located in the Sibundoy Valley (department Putumayo, southern Colombia) to explore the diversity of organisms occurring here, to implement multitaxa monitoring and to analyze the impact of small-scale agricultural activities on the biodiversity of the research area. The direct results of the project will be scientific publications on biodiversity of the study area and on the analysis of anthropogenic threats to the North Andean forest. The most important long-term benefit will be the creation of an international team of scientists who will be able to conduct other similar studies in the Neotropics. This cooperation may become the basis for consolidating the work of several research teams, for expanding international cooperation with the state administration, non-governmental organizations and the private sector to improve conservation of the most biodiverse areas of the world.
logo

Mobility CzechGlobe 2

Provider: OP VVV
Recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Keywords: globální změna klimatu, měřená klimatická data
Annotation of project:
Rozvoj výzkumné instituce prostřednictvím posílení lidských zdrojů zejména v oblasti studia dopadů změny klimatu na vodní režim a rizika sucha v planetárním a lokálním měřítku, dále zdokonalení metod naměřených klimatických dat. Uskuteční se celkem pět mobilit, z nichž třemi je příjezd zahraničních vědeckých pracovníků - seniorů a dalšími dvěma jsou výjezdy výzkumných pracovníků - juniorů do zahraničí. Během realizace projektu se uskuteční celkem 6 odborných seminářů pro cílovou skupinu.

Role of forest structure in the up-scaling of canopy reflectance and solar-induced chlorophyll fluorescence

Provider: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Keywords: radiative transfer modeling, DART, Norway spruce, 3D spruce representation, radiative budget, solar induced chlorophyll fluorescence
Annotation of project:
The project will contribute to the ongoing COST Action CA17134 - SENSECO, which brings together international research community working on synergies in Earth Observation data and up-scaling of ecophysiological vegetation traits. The main focus of the project will be optimization of the radiative transfer modeling of coniferous (spruce) forest as a key to detailed understanding of solar-induced chlorophyll fluorescence (SIF) emission and light scattering inside the forest canopy. The 3D structure of forest canopies influences light scattering properties and such as modified the signal recorded by remote sensing sensors. Our motivation is to provide a complex 3D environment that will allow for detailed sensitivity analysis in structurally complex coniferous forests. For this purpose we will use a complex 3D radiative transfer model DART (Discreete Anisotorpic Radiative Transfer), which is developed by Cesbio in France. The project will be divided into three parts. The first part will be focused on the improvement and modification of an existing algorithm for 3D spruce tree representation that was developed by our research team. We will particularly focus on modeling of 3D needle shoots from detailed laboratory laser scans and adjust the needle shoots for detailed sensitivity studies, as well as for extensive simulations. The second part will be focused on detailed sensitivity study in DART on how forest 3D structure and optical properties influences the subtle signal of SIF and the up-scaling to satellite data. The third part will focus on more effective use of the DART simulated spectra in ARTMO (Automated Radiative Transfer Models Operator) through model emulation. Results of this project will be shared with the researchers of the COST Action and published in international peer-reviewed journals.

The development of tool for identification of the main water management risks at the Dyje basin and the methodology addressing their systematic solution in the conditions of climate change

Provider: Technologická agentura ČR
Coordinating recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Another participant in the project: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Another participant in the project: Český hydrometeorologický ústav
Another participant in the project: Česká zemědělská univerzita v Praze
Another participant in the project: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Keywords: climate change adaptation; climate change scenario; drought; hydrological modelling; water resources
Annotation of project:
The main goal of the project is i) to evaluate and predict changes in landscape water regime with special focus on drought and water resources; ii) to determine areas with critical water balance (hydrological and water resource management); iii) and to identify the risks in areas with insecure water supply of surface- and ground-water resources. The analyses will be conducted at already threatened Dyje basin in the context of climate change and anticipated development of land use and water requirements. Vulnerability of water resources and potential risks for current and future users will be evaluated. Adaptation measures will be proposed and their efficiency and their mutual interactions will be analyzed with consideration of future conditions and explicit physical processes.
logo

Climate change impacts on the water balance of the Thaya

Provider: Interreg V-A Austria - Czech Republic
Coordinating recipient: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Another participant in the project: Český hydrometeorologický ústav
Another participant in the project: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
Another participant in the project: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Another participant in the project: Povodí Moravy, s.p.
Another participant in the project: Technische Universität Wien
Keywords: xxx
Web of the project: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-si...
Annotation of project:
Das Ziel ist die Prognostizierung und Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt des grenzübergreifenden Einzugsgebietes der Thaya und hierauf basierend die Erarbeitung einer bilateral abgestimmten Betriebsordnung für die Stauseen in Tschechien für Trockenperioden in der Zukunft. Hierbei soll mittels Klimaprognosemodellen überprüft werden, ob mit den zukünftig verfügbare Wassermengen die bestehenden bzw. künftigen wasserwirtschaftlichen Nutzungen (Trinkwasser, landwirtschaftliche Bewässerungen und Industr. Nutzungen) abgedeckt werden können. Die Umsetzung einer angepassten Bewirtschaftung des gemeinsamen Einzugsgebietes erfolgt über die Österr.-Tschech. Grenzgewässerkommission und den umsetzenden Behörden und Institutionen beider Länder und kann nur im gemeinsamen Wirken erfolgen.

xxx

Provider: Akademie věd ČR
Recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Keywords: xxx
Annotation of project:
xxx

Utility and risk of irrigation over the Czech Republic in changing climate

Provider: Technologická agentura ČR
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Keywords: Available water; drought risk; irrigation system; climate change
Annotation of project:
First objective of the project is a classification of the CR territory with respect to potential utility of irrigation and available water in present and future climate considering terrain morphology, soil characteristics, drought risk and rainfall variability, taking into account estimated volume of available water. Options for small water retention in the landscape for different irrigation system sizes will be assessed as well. Second objective is a design and implementation of irrigated soil water regime monitoring system as a tool for optimization of irrigation systems and water resources management. The system will be tested at two pilot localities representing local and centralized irrigation systems.