Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 257

Volně cirkulující histonové komplexy jako diagnostický nástroj dětských nádorových onemocnění centrálního nervového systému (CNS).

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zdravotnictví
Koordinující příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny ICRC
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: rakovina, meduloblastom, histony, ependymom, DIPG, cirkulující, volně, nukloezomy, high grade gliom
Anotace projektu:
V tomto projektovém návrhu bychom se chtěli zaměřit na studium „tekutých biopsií“ jako nového a méně invazivního nástroje pro diagnostiku rakoviny. Naším cílem je získat hluboké porozumění o variabilitě a kombinacích volných cirkulujících histonů a jejich komplexů u různých PBT, a zda mohou tyto nálezy poskytnout dostatečnou specificitu pro klinickou diagnostiku dětských CNS nádorů. Cíl 1. Diagnostické a prognostické hodnoty cirkulujících histonů v krvi dětí postižených meduloblastomem, difuzním intrinsickým pontinním gliomem (DIPG), neuroblastomem a ependymomem. Pomocí systému průtokové mikroskopie ImageStreamX bychom rádi provedli screening vzorků „bio-tekutin“ (krve a mozkomíšního moku – CSF) pacientů s PBT na přítomnost volných cirkulujících histonů a jejich komplexů, které by mohly mít významnou diagnostickou hodnotu, jež může být uplatnitelná v klinické praxi. Cíl 2. Mechanismy uvolňování histonů do extracelulárního prostředí V rámci tohoto cíle plánujeme odhalit domnělé buněčné mechanismy, kterými se histony a jejich komplexy uvolňují z buněk do extracelulárního prostředí. Konkrétně chceme tuto problematiku studovat v buněčných systémech in vitro pomocí měření hladiny exprese chaperonových enzyme. Zároveň plánujeme užití technologii siRNA k narušení/snížení regulace jednotlivých chaperonů a podle toho zjistíme, zda tyto přístupy změnily příslušný sekretovaný profil extracelulárních histonů.

Nové metody hodnocení objemu a povrchu aktivních a rekultivovaných skládek

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: landfill; dump reclamation; waste volume; airborne spectroscopy; remote sensing; UAV; laser scanning; LiDAR;
Anotace projektu:
Cíle projektu se vztahují k využití pokročilých metod leteckého a bezpilotního dálkového průzkumu Země pro sledování aktivních a uzavřených (rekultivovaných) skládek komunálního odpadu. Konkrétně se plánují splnit dva cíle: 1. Vyvinout postup detekce změn tvaru a povrchu provozní skládky odpadů pomocí dat leteckého laserového skenování. 2. Vyvinout postup monitorování uzavřených skládek a jejích okolí s využitím dat dálkového průzkumu Země.

Adaptace urbanizovaných území na přívalové povodně a sucho

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: flash floods; climate change; urban areas
Anotace projektu:
Cílem je vytvořit řady návrhových srážek s ohledem na očekávanou změnu klimatu, které jsou nezbytným podkladem pro návrh a posouzení adaptačních opatření snižujících dopady srážkových extrémů v urbanizovaných územích. Pro zpracování budou využita staniční a radarová data srážek z předchozích i současných projektů a aktuální simulace klimatických modelů v subdenním kroku. Bude vytvořena metodika k zadržení odtoku z přívalových srážek přesahujícího kapacitu systémů modrozelené infrastruktury a ochraně urbanizovaného území před zaplavením. Z odvozených srážkových dat bude kvantifikována vodní bilance na pilotních lokalitách a posouzena možnost využití objemu vody z přívalových srážek v obdobích sucha. Urbanizovaná území budou kategorizována z hlediska rizika přítoku extravilánových vod.

Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Organic farming; Conventional farming; Ecosystem services assessment and valuation; Agrarian ecosystems
Anotace projektu:
Cílem je pomocí vlastního výzkumu, využití dostupných dat a odborné literatury porovnat vliv konvenčního a ekologického zemědělství (KZ/EZ) na poskytování ekosystémových služeb (ES) přírodními systémy, resp. zhodnotit přínosy EZ. Dojde k prioritizaci vybraných ES, jejichž poskytování je klíčové pro dlouhodobou odolnost agrárních ekosystémů při poskytování produkce i pro zachování resilience celého ŽP. Kvantifikací ES v biofyzikálních jednotkách (v EZ i KZ) a jejich následným hodnocením, vč. hodnocení životního cyklu vybraných zemědělských produktů, bude analyzována dosud nedostatečně zohledňovaná přidaná hodnota produkce EZ ve vztahu k ES. Budou formulovány argumenty a doporučení pro (úpravu) nastavení podpory EZ v souladu s Akčním plánem EZ a dalšími souvisejícími závaznými dokumenty.

Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny.

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: wind erosion; GAEC; climate
Anotace projektu:
Cílem projektu je příprava podkladů pro státní správu, které by jí v kontextu ochrany půdy a udržitelného hospodaření umožnily komplexně uchopit problematiku větrné eroze v ČR, včetně jejích dopadů na vysušování krajiny a racionální rozlohu osevů jedné plodiny na půdním bloku. Řešení využije nejmodernější přístupy k modelování dlouhodobé ztráty půdy kompatibilní s požadavky EU, zahrnuta bude i predikce vývoje vlivem globálních změn. Relevance, aktuálnost i kvalita půdních a klimatických dat vstupujících do modelu jsou zajištěny skladbou řešitelského týmu. Výsledky modelu budou ověřeny a kalibrovány terénním a laboratorním stanovením reálné ztráty půdy. Pro zjištěné výsledky budou definovány podmínky správné zemědělské praxe (DZES 5) i možnosti jejich kontroly v procesu Cross-Compliance.

Systém dlouhodobého ukládání uhlíku a snižování emisí oxidu dusného a metanu v zemědělství, vyhodnocení jejich efektivity a certifikace přínosů

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Carbon farming; carbon sequestration; nitrous oxide; methane; cover crops; intercropping; no-till technologies
Anotace projektu:
Navrhnout efektivní systém hospodaření na zemědělské půdě vedoucí k dlouhodobému uložení stabilních forem uhlíku v půdě v podobě tzv. organického uhlíku poutaného na minerální částice – MAOM (mineral-associated organic matter), a výraznému omezení emisí oxidu dusného či metanu. Navrhnout podpůrné nástroje pro vyhodnocení prostorové variability potenciálu ukládání stabilního organického uhlíku v půdě a vytvoření on-line portálu pro kvantifikaci uložení stabilního uhlíku pro navržený systém opatření a dané lokální podmínky, včetně ekonomického vyhodnocení. Navržení nejefektivnějších a nejpřesnějších metod pro vyhodnocení a certifikaci množství dlouhodobě uloženého uhlíku. Vytvoření expertního nástroje pro podporu redukci emisí oxidu dusného a metanu.

Vztah mezi transpirací a koloběhem vápníku. Co odpovídá za co?

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: biogeochemie; vápník; dusík; fosfor; acidifikace; eutrofizace; transpirace; WUE; les; ekosystém; smrk ztepilý, buk lesní
Anotace projektu:
Na zvyšování koncentrace CO2 v ovzduší reagují rostliny zvýšenou efektivitou využití vody (iWUE) při fotosyntéze, což znamená, že na stejné množství přijatého CO2 vydávají méně vody. Studie zároveň ukazují, že tento nárůst je nerovnoměrný v čase a prostoru. Je známo, že vápník (Ca) hraje klíčovou roli v regulaci výměny plynů v asimilačních orgánech rostlin a tudíž jeho dostupnost může, do jisté míry, ovlivňovat změnu iWUE. V navrhovaném projektu se budeme snažit, na základě analýzy letokruhů, listoví a půd, objasnit komplexní vliv interakcí faktorů životního prostředí (hlavně Ca) na fyziologii stromů (jehličnanů a listnáčů). To vše na živinovém (Ca, dusík [N], fosfor [P]) gradientu. Individuální separace vlivu změny fotosyntézy a vodivosti průduchů na vývoj iWUE bude studována na základě izotopového zastoupení uhlíku a kyslíku. Právě jedinečnost studovaných lesů pramenící z rozdílné historické zátěže kyselou atmosférickou depozicí, která přímo ovlivňuje dostupnost Ca a N, dovoluje studovat vliv dostupnosti Ca (N, P) na vývoj časových změn a na prostorovou distribuci iWUE.

Sledování dynamiky vývoje suchých epizod a jejich klasifikace v globálním měřítku - DynamicDrought

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: globální katalog suchých událostí; akumulované dopady sucha;půdní vlhkost
Anotace projektu:
Sucho reprezentuje jeden z nejnákladnějších přírodních extrémů, kterým společnost čelí a je nutná podstatná změna v přístupu k jeho studiu. Tým v globálním měřítku použije validované modely půdní vlhkosti SoilClim a hydrologický model mHM. S jejich pomocí pak i) vytvoří globální katalog suchých epizod v období 1951-2022 v časo/prostorovém rozlišení den/0,1°; ii) analyzuje jednotlivé suché epizody a jejich dynamiku; iii) na základě jeho typických charakteristiky (např. geneze, intenzifikace atd.) vyvine typologii sucha; iv) vyhodnotí vztah mezi typy sucha a jeho dopady; v) vyvine a aplikuje metody pro zkoumání trajektorií suchých událostí a/nebo jejich expanze/zmenšování a vi) vyhodnotí vztah mezi cirkulací atmosféry a typy sucha. DynamicDrought bude zkoumat sucho jako řadu svébytných událostí sucha jako jevu, jehož jednotlivé epizody lze kategorizovat podle typu vzniku a geneze napříč regiony. Globální a komplexní přístup umožní podstatně zvýšit naši znalost o příčinách suchých epizod, jejich vnitřní dynamice, vzájemných souvislostech a kumulování dopadech.

Středoevropské HYDRoklima na základě stabilních izotopů z dubových letokrůhů za posledních 8000 let – HYDRO8

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: archeologie, střední Evropa; rekonstrukce klimatu; dendroklimatologie; sucho; eko-fyziologie; holocén; hydroklima; duby; paleoklima; proxy archivy; stabilní izotopy; letokruhy
Anotace projektu:
Navrhujeme prodloužit naši nedávno publikovanou 2000letou rekonstrukci sucha v českých zemích o dalších šest tisíciletí směrem ke klimatickému optimu holocénu. V rámci projektu využijeme inovované metody hmotnostní spektrometrie k měření poměrů stabilních izotopů uhlíku a kyslíku (δ13C a δ18O) v přesně datovaných letokruzích z více než 500 archeologických a subfosilních vzorků dubů z České republiky a jihovýchodního Bavorska. Tento datový soubor i) zaplní časoprostorovou mezeru v dosavadních archivech klimatických proxy dat s vysokým rozlišením, ii) přispěje k pochopení proměnlivosti hydroklimatu ve střední Evropě za posledních 8000 let, iii) přispěje k řešení tzv. teplotní hádanky holocénu, iv) pomůže odhalit příspěvky přírodních a antropogenních faktorů ovlivňujících klima, v) poskytne realistické odhady a nejistoty simulací vycházejících ze spřažených klimatických a ekofyziologických modelů a vi) poskytne informace o environmentálním pozadí pro archeologické výzkumy neolitické revoluce a další období společenské transformace.
logo

Central European Alliance for Increasing Climate Change Resilience to Combined Consequences of Drought, Heatwave, and Fire Weather through Regionally-Tuned Forecasting - Clim4Cast

Poskytovatel grantu: Interreg Central Europe
Příjemce: Croatian Meteorological and Hydrological Service
Příjemce: Slovak Hydrometeorological Institute
Příjemce: Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute
Příjemce: Masarykova Univerzita
Příjemce: Technische Universität Wien
Příjemce: Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research
Příjemce: Slovenian Environment Agency
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: drought, heatwaves, fire weather
Anotace projektu:
The frequency, duration, and severity of drought, heatwaves, and fire weather (DHF) in the Central European (CE) region is expected to increase as a result of ongoing climate change. Water scarcity and drought represent challenges that are often incorporated in legal frameworks of CE countries especially after recent series of droughts. However, heatwaves and fire weather have not yet been properly addressed in legislation documents and together with drought have often not been implemented into strategies and efforts aiming to increase resilience. The direct threat posed by DHF events to human wellbeing and environment urgently requires attention. That has been prevented partially due to an absence of tools that monitor, predict, and spread awareness of DHF on an operational basis. This leads to an unpreparedness to DHF events on regional, national, and crossborder levels. The Clim4Cast project will create a STEP-CHANGE (change much bigger than usual) as the project partners will jointly develop and establish a multi-temporal DHF forecast which will be integrated into existing national drought monitoring platforms of the 7 participating countries. The project will also estimate the effect of climate change on the occurrence and characteristics of DHF events. The results will be a base for a strategy to increase climate change and DHF awareness. A special action plan that sets up proper response mechanisms will be developed was well. The uniqueness of Clim4Cast lies firstly in sharing and jointly utilising existing partner knowledge of (1) extreme weather and climate events, (2) diverse strategies of communication, and (3) established networks of stakeholders and users of the newly-developed tool. Secondly, the project will develop and implement multi-temporal forecast that is currently missing in existing tools. The project output will serve as an early warning system that can be utilised by diverse stakeholders and implemented into national legislative frameworks. Project budget 1 913 954 Euro (80 % ERDF co-financing).