Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 295

Expertní systém pro analýzu a prognózy výroby malých OZE v závislosti na proměnlivých meteorologických podmínkách

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Amper Savings, a.s.
Klíčová slova: modelling techniques; renewable energy; meteorology
Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvoření metodiky pro dopočet výroby neevidovaných zdrojů OZE. Pro dosažení tohoto cíle bude vytvořen software, který pomocí energetických a meteorologických dat s využitím numerické a statistické matematiky provede rekonstrukci výroby těchto zdrojů energie, tedy výrobu malých solárních, větrných a vodních elektráren. Nedílnou součástí software bude databáze souvisejících údajů. S její pomocí pak bude možné počítat výrobu těchto zdrojů podle různých scénářů jejich šíření. Tento simulační prvek bude umožňovat zohlednění různého šíření v jednotlivých regionech či lokalitách a dále simulace v různých meteorologických a klimatických podmínkách. S pomocí takto získaných poznatků bude formulována certifikována metodika definující využívání těchto informací.

Stanovení a klasifikace mimořádných povětrnostních situací vedoucí k poruchám v distribučních soustavách případně přenosové soustavy

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Amper Savings, a.s.
Klíčová slova: weather phenomena; distribution and the transmission system; power supply outages
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je stanovit a zpřesnit stávající metodiku ERÚ posuzování povětrnostních jevů, které mohou vést k poruchám na distribučních soustavách a přenosové soustavě. Budou určeny meteorologické situace a jevy, které k těmto poruchám vedou a také bude zkoumána jejich intenzita s ohledem na následné výpadky. Kromě toho budou stanoveny meteorologické parametry či data podle kterých lze stanovit, že k dané poruše opravdu došlo následkem nepříznivého počasí. Projekt navrhne i systém databáze, který by v budoucnu pro tyto účely měl vzniknout, a to s ohledem na to, jaké data a veličiny má obsahovat, a to jak v minimalistické, tak i maximální možné verzi s ohledem na finanční a technickou náročnost.

Vodohospodářská analýza obnovy přirozených rozlivů a zvýšení transformačního účinku údolních niv

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Vysoké učení technické v Brně
Další účastník projektu: Povodí Moravy s.p.
Klíčová slova: levees; remote sensing; arial analysis; inundation and watercourses
Anotace projektu:
Cílem navrhovaného projektu je vytvoření metodické podpory pro posuzování možností propojení odstavených částí údolní nivy s vodním tokem a jejich využití pro rozlivy včetně v současnosti často navrhovaných revitalizačních opatření. Metodika bude založena na multioborovém přístupu k získávání a hodnocení historických a aktuálních dat a informací o území a zohledňovat názory expertů a místní komunity. Návrh metodického postupu bude založen na provedených analýzách podkladů různé prostorové úrovně, od zahrnutí celého povodí až po provedení detailního zhodnocení jako podkladu pro realizaci návrhu opatření. Výsledky projektu budou tvořit podporu pro činnosti správce povodí při zlepšování přírodního stavu údolních niv při zachování vodohospodářských funkcí systému.

Role a management opomíjených typů sídelní zeleně pro udržitelný rozvoj sídel v době klimatické změny

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ostravská univerzita v Ostravě
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Nadace Partnerství
Klíčová slova: urban greenery; green infrastructure; ecosystem services; urban biodiversity
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je identifikovat a kvantifikovat význam ploch opomíjené městské zeleně (OMZ) pro udržitelný rozvoj měst a navrhnout jejich odpovídající využívání a management. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů: 1) Definování ploch OMZ a jejich významu v systému modrozelené infrastruktury sídel, včetně socio-ekonomických aspektů 2) Vymezení ploch OMZ ve vybraných modelových městech ČR a inventarizace biodiverzity na charakteristických plochách OMZ 3) Návrh zásad péče pro plochy opomíjené městské zeleně s cílem udržet či podpořit poskytování ekosystémových služeb těmito plochami

Zapracování konceptu hodnocení ekosystémových služeb do budoucích plánů povodí

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ostravská univerzita v Ostravě
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Sweco a.s.
Klíčová slova: ecosystem services; water management planning; sustainability; adaptation measures, climate changes
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je upravit koncept ekosystémových služeb pro využití v podmínkách plánování v oblasti vod v České republice. K jeho naplnění směřují dílčí cíle: C1) Vytvořit metodiku hodnocení kvality ekosystémových služeb v rámci vodních útvarů, s využitím kombinace volně dostupných datových sad a dat vlastněných zapojenými institucemi; C2) Prostřednictvím konceptu ekosystémových služeb podpořit naplňování cílů Evropské směrnice o vodách a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu; C3) Vyjádřit a prezentovat hodnotu vybraných, nejčastěji realizovaných vodohospodářských opatření prostřednictvím hodnoty ekosystémových služeb; C4) Určení priorit hlavních skupin stakeholderů vzhledem k cílům plánování v oblasti vod.

Mapování regionálního rozdělení České republiky z pohledu naléhavosti provedení adaptačních opatření na změnu klimatu - RegAdapt

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: World from Space s.r.o.
Další účastník projektu: ASITIS s.r.o.
Klíčová slova: climate change; adaptation measures; landscape vulnerability; vulnerability mapping; regional strategy
Anotace projektu:
Cílem je vytvořit regionalizaci území v podobě regionální typologie území celé ČR (mapa&databáze) z pohledu zranitelnosti krajiny a naléhavosti provedení adaptačních opatření v krajině. Regionální typologie bude založena na analýze rozsáhlého souboru vstupních dat a vychází z konceptu diferenciace prostředí. Analýzy budou prováděny v lokálním měřítku. Dílčí cíle: - Identifikace nejvhodnějších přístupů k hodnocení naléhavosti adaptačních opatření a způsobů jejich integrace pro ČR - Identifikace vhodných datových sad s ohledem na stanovená kritéria - Tvorba metodického postupu stanovení zranitelnosti pro celou ČR v detailním krajinném měřítku - Série prostorových analýz pro jednotlivé oblasti zranitelnosti - Syntéza jednotlivých kritérií hodnocení a tvorba výsledné regionalizace ČR.

Nová generace a procesy výroby (produktů z) mycelia

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: myco s.r.o.
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: mycelium;circular economy;compostable;sustainability;biomaterials;packaging;waste valorization
Anotace projektu:
Cílem projektu je vývoj eko-inovativní generace produktů na bázi mycelia, a to pomocí systematického plánovitého výzkumu a vývoje dílčích části výrobního procesů biodegradabilních materiálů a jejich vlastností. Ve vztahu k životnímu prostředí je cílem nahrazení plastů produkty myco, které jsou ekologicky rozložitelné díky jejich zpracování z přírodních materiálů - odpadní biomasy, houbového mycelia a vápence. Projekt tedy cílí na dosažení dílčích inovací procesů výroby, které přinesou komplexní inovaci produktů vyráběných z mycelia. Klíčovými parametry pro výzkum a vývoj jsou dosažení dostatečného poklesu až úplného odstranění kontaminace vstupních materiálů z biomasy, a to za pomocí vývoje optimálních podmínek i technologií pro sterilizaci substrátu a následném očkování myceliem.

Techniky pro precizní zemědělství zaměřené na podporu biodiverzity agroekosystémů

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: A. Pöttinger, spol. s r.o.
Klíčová slova: agriculture techniques; wildlife protection; protection of biodiversity; precision farming
Anotace projektu:
Předmětem projektu je vývoj techniky a technologie pro precizní zemědělství podporující biodiverzitu agroekosystémů prevencí zraňování a usmrcování zvířat. Na základě analýzy klíčových faktorů používané zemědělské techniky (environmentálních aspektů) ovlivňujících biodiverzitu agroekosystémů bude provedeno důsledné ověření funkčnosti stávajících prototypů a používaných asistenčních zařízení (technik), následně bude provedena inovace asistenčního systému užívaného při sklizni píce a bude proveden vývoj techniky a související technologie, který bude uplatněn také při jarní přípravě půdy před setím a při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vyvinutá technika a technologie bude průběžně ověřována. Výzkum navazuje na uplatnění tzv. senzorových lišt a ověřené techniky dronů s termovizí.

Omezení negativních dopadů meteorologických extrémů (teploty, větru a srážek) na veřejné zdraví a životní prostředí ve velkých aglomeracích

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.
Další účastník projektu: INESAN s. r. o.
Klíčová slova: climate change; weather extreme, resilience, public health, heat island, urbanism
Anotace projektu:
Cíle projektu jsou rozšířit a stabilizovat znalostní základnu o extrémech počasí, v městských aglomeracích, a o jejich dopadech na kvalitu života, zdraví a životní prostředí, včetně scénářů vývoje městského klimatu v kontextu klimatické změny. Dále přinést a zpřístupnit nové nástroje multidisciplinárního holistického řešení mitigace těchto hrozeb a adaptace na změnu klimatu v městském prostředí jednak s využitím přírodě blízkých opatření (např. vegetace), jednak podpořením resilience měst a obcí (obyvatel i institucí, zvláště IZS) jak v oblasti prevence, tak při reakci na krizovou situaci (mitigaci dopadů krize). Řešení budou respektovat Sendajský rámec, SDG, Strategii přizpůsobení se změně klimatu, Koncepci environmetální bezpečnosti ČR a principy udržitelnosti.

Vliv struktury zemědělské krajiny na zátěž pesticidy a početnost volně žijících živočichů

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Další účastník projektu: ALS Czech Republic, s.r.o.
Klíčová slova: pesticides; biodiversity; landscape structure
Anotace projektu:
Navrhnout opatřením v zemědělství a struktuře krajiny, vedoucí k zajištění minimálních podmínek pro zastavení poklesu biodiverzity způsobeného pesticidy. Pomocí nástrojů GIS bude sledován gradient od monokulturní chudé až po pestrou krajinu s krajinnými prvky a ekologickým zemědělstvím. Obsah pesticidů bude hodnocen u samotářské včely zednice rezavé a zajíce polního. Bude vytvořen statistický model popisující závislost mezi charakteristikami krajiny, množstvím a druhy pesticidů a početností zkoumaných druhů živočichů. Na základě modelu pak bude určeno rozmezí, od kterého bohatší struktura krajiny (včetně ekologického zemědělství) vede k nižším zátěži pesticidy pro biodiverzitu a následné i větší početnosti zkoumaných druhů.