Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 298

PHysically-Based Integrated Soil HEalth Simulation Platform

Poskytovatel grantu: HORIZON EUROPE
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Soil science, Environment, Pollution & Climate
Anotace projektu:
PHISHES aims to bridge the missing link between data on soil health and actions for the safeguard of soils. This missing link entails predictive capability in terms of the consequences of actions on the provision of soil functions and associated ecosystem services, taking into account soil use, soil contamination and various drivers such as climate change. Hence the primary scientific question addressed in PHISHES is: “How do soil use and soil contamination influence soil functions and associated ecosystem services, in the presence of major drivers such as climate change, and how can we predict the impacts of mitigation and adaptation measures?”. While most research teams address this question in a qualitative / semi-quantitative fashion, using, e.g., multicriteria analysis and indicators of soil health, the ambition of PHISHES is to provide quantitative predictive capability via a PHISHES Digital Platform. To achieve this, PHISHES will build upon several pre-existing integrated simulation tools; in particular the MIKE SHE model that provides a flexible framework for integrated hydrologic modelling and the DAISY model, a well-tested mechanistic agro-ecological model of the soil-plant-atmosphere system. The efficient coupling between such models will significantly enhance the ability to assess the impact of changes in land use on soil ecosystem services. It will serve to assess the influence of various actions on soil services; i.e., sustainable agricultural practices (e.g., hedge rows to retain moisture and reduce erosion; no-till agriculture, crop rotation, ...), of land restoration / remediation solutions (e.g., nature-based solutions), pollution prevention solutions, etc. The results of the scenario simulations will be tranlated into recommendations regarding policies aimed at preserving soil health and promoting soil functions and associated ecostem services. The PHISHES consortium brings together competencies from soil science to hydrology and policy making.

Jednotná identifikace zranitelnosti krajiny a metodologie návrhu adaptačních opatření se zvláštním zřetelem na ekosystémové funkce

Poskytovatel grantu: Interreg CZ-SK
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit společný mapový portál, určený a) k hodnocení zranitelnosti krajiny vůči dopadům klimatické změny a b) obsahující metodickýpostup pro návrh adaptačních opatření, vycházející z připravených analýz zranitelnosti krajiny a souběžného posouzení míry plnění vybraných ekosystémovýchfunkcí a služeb (EFS).Dílčími cíly je i) srovnat národní přístupy k analýze zranitelnosti, ii) pomocí pilotních studií aplikovat národní metodiky na území druhého státu a iii) vytvořit nový,jednotný přístup pro celé zájmové území příhraničních krajů ČR a SR, s potenciálem jednotné aplikace v rozsahu celých států. Výsledkem bude prostorovéhodnocení zranitelnosti krajiny v celém rozsahu zájmového území.Zranitelnost bude kategorizována s ohledem na aktuální stav a funkčnost krajiny. Proběhne sjednocené posouzení míry plnění vybraných EFS. Na tomto základěbude vytvořena jednotná metodika pro navrhování adaptačních opatření se zvláštním zřetelem na ekosystémové funkce. Součástí projektu bude unikátnísenzorové měření evapotranspirace a dalších vlastností krajiny, které bude sloužit k verifikaci EFS a zranitelnosti krajiny.Všechny výstupy budou začleněny do veřejně dostupného mapového portálu, který bude "bezešvým" způsobem zobrazovat výsledky pro celé zájmové území.Výstupy projektu významně přispějí k implementaci výsledků mapování a hodnocení ekosystémových služeb do postupů environmentálního plánování a účetnictvív rámci přeshraniční spolupráce.Šíření poznatků zajistí webová prezentace, 2 workshopy a putovní výstava seznamující odbornou i širokou veřejnost s výsledky projektu. Workshopy budouspolečné pro účastníky z obou zemí a proběhnou na slovenské i české straně. Cílovými skupinami jsou zástupci obcí, odborné organizace v regionu (ochranapřírody, místní rozvoj), vzdělávací střediska mající v náplni environmentální osvětu, soukromí zemědělci a prostřednictvím souvisejících opatření i obyvatelé anávštěvníci jednotlivých dílčích programových území.

Vegetační indexy jako vhodný nástroj pro analýzu růstových procesů lesních ekosystémů na území České republiky

Poskytovatel grantu: CESNET
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Lesní ekosystém poskytuje celou řadu nezastupitelných funkcí, které plní významnou roli z hlediska stability všech ekosystémů na Zemi. V současné době pozorujeme celou řadu změn jak na úrovni abiotických podmínek prostředí tak biotických, které mají negativní dopad na lesní prostředí. Jednou z hlavních změn je prodlužování vegetačního období (VO) spojené se zkrácením nebo přerušením dormančního období. V současné době existuje celá řada metod, jak vyhodnocovat VO, nicméně jednotná metoda pro automatizované stanovení VO stále chybí. Jedny z nejběžněji používaných metod jsou založené na spektrálních vegetačních indexech (VI) odvozených z dat dálkového průzkumu Země (DPZ) zejména satelitních. Současný trend v oboru DPZ umožňuje využívat data s vyšším prostorovým i časovým rozlišením a tím získat časovou řadu VI, jež zvyšuje přesnost sezónní trajektorie VI resp. stanovení délky VO. V rámci biomonitorovací sítě DendroNetwork vznikla zcela unikátní měření podkorunových PAR (z angl. Photosynthetically active radiation) čidel, která umožní zpřesnit VO resp. růstové období. Cílem projektu je automatizované vyhodnocování VO pomocí analytických přístupů implementovaných ve webové platformě EnviLAB v souladu s pozemním monitoringem a produkty DPZ vytvořit plně automatizované vyhodnocování VO, které bude prezentováno na webové platformě EnviLAB pro odbornou i laickou veřejnost. Mapové podklady mohou sloužit pro včasné vyhodnocování vlivů klimatické změny na lesní ekosystémy a pro návrhy adaptačních strategii pro pěstování lesů v ČR.

Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe

Poskytovatel grantu: Interreg Central Europe
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Wildfire CE’s primary objective is to enable border regions, the communities and landscapes within them, to prepare, respond and adapt to the increasing wildfire risk resulting from climate change. The project will change the way we assess and manage fire risk in the border regions and the wider territories. Through cooperation across borders, sharing knowledge and experience it will lead to a more integrated, targeted and inclusive approach in dealing with this increasing threat. Until now, the management of wildfire risk has been conducted at the territorial level, with mismatched approaches to fire warning levels, land management and communication of risk. The mapping of fuels and propagation potential is seldom conducted at the territorial level, let alone across borders. WildfireCE will map these fuels, fire behaviour and propagation potential across borders, it will identify where actions are necessary, what those actions are and it will implement those actions in Pilot Regions.

Expertní systém pro analýzu a prognózy výroby malých OZE v závislosti na proměnlivých meteorologických podmínkách

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Amper Savings, a.s.
Klíčová slova: modelling techniques; renewable energy; meteorology
Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvoření metodiky pro dopočet výroby neevidovaných zdrojů OZE. Pro dosažení tohoto cíle bude vytvořen software, který pomocí energetických a meteorologických dat s využitím numerické a statistické matematiky provede rekonstrukci výroby těchto zdrojů energie, tedy výrobu malých solárních, větrných a vodních elektráren. Nedílnou součástí software bude databáze souvisejících údajů. S její pomocí pak bude možné počítat výrobu těchto zdrojů podle různých scénářů jejich šíření. Tento simulační prvek bude umožňovat zohlednění různého šíření v jednotlivých regionech či lokalitách a dále simulace v různých meteorologických a klimatických podmínkách. S pomocí takto získaných poznatků bude formulována certifikována metodika definující využívání těchto informací.

Stanovení a klasifikace mimořádných povětrnostních situací vedoucí k poruchám v distribučních soustavách případně přenosové soustavy

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Amper Savings, a.s.
Klíčová slova: weather phenomena; distribution and the transmission system; power supply outages
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je stanovit a zpřesnit stávající metodiku ERÚ posuzování povětrnostních jevů, které mohou vést k poruchám na distribučních soustavách a přenosové soustavě. Budou určeny meteorologické situace a jevy, které k těmto poruchám vedou a také bude zkoumána jejich intenzita s ohledem na následné výpadky. Kromě toho budou stanoveny meteorologické parametry či data podle kterých lze stanovit, že k dané poruše opravdu došlo následkem nepříznivého počasí. Projekt navrhne i systém databáze, který by v budoucnu pro tyto účely měl vzniknout, a to s ohledem na to, jaké data a veličiny má obsahovat, a to jak v minimalistické, tak i maximální možné verzi s ohledem na finanční a technickou náročnost.

Vodohospodářská analýza obnovy přirozených rozlivů a zvýšení transformačního účinku údolních niv

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Vysoké učení technické v Brně
Další účastník projektu: Povodí Moravy s.p.
Klíčová slova: levees; remote sensing; arial analysis; inundation and watercourses
Anotace projektu:
Cílem navrhovaného projektu je vytvoření metodické podpory pro posuzování možností propojení odstavených částí údolní nivy s vodním tokem a jejich využití pro rozlivy včetně v současnosti často navrhovaných revitalizačních opatření. Metodika bude založena na multioborovém přístupu k získávání a hodnocení historických a aktuálních dat a informací o území a zohledňovat názory expertů a místní komunity. Návrh metodického postupu bude založen na provedených analýzách podkladů různé prostorové úrovně, od zahrnutí celého povodí až po provedení detailního zhodnocení jako podkladu pro realizaci návrhu opatření. Výsledky projektu budou tvořit podporu pro činnosti správce povodí při zlepšování přírodního stavu údolních niv při zachování vodohospodářských funkcí systému.

Role a management opomíjených typů sídelní zeleně pro udržitelný rozvoj sídel v době klimatické změny

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ostravská univerzita v Ostravě
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Nadace Partnerství
Klíčová slova: urban greenery; green infrastructure; ecosystem services; urban biodiversity
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je identifikovat a kvantifikovat význam ploch opomíjené městské zeleně (OMZ) pro udržitelný rozvoj měst a navrhnout jejich odpovídající využívání a management. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů: 1) Definování ploch OMZ a jejich významu v systému modrozelené infrastruktury sídel, včetně socio-ekonomických aspektů 2) Vymezení ploch OMZ ve vybraných modelových městech ČR a inventarizace biodiverzity na charakteristických plochách OMZ 3) Návrh zásad péče pro plochy opomíjené městské zeleně s cílem udržet či podpořit poskytování ekosystémových služeb těmito plochami

Zapracování konceptu hodnocení ekosystémových služeb do budoucích plánů povodí

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ostravská univerzita v Ostravě
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Sweco a.s.
Klíčová slova: ecosystem services; water management planning; sustainability; adaptation measures, climate changes
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je upravit koncept ekosystémových služeb pro využití v podmínkách plánování v oblasti vod v České republice. K jeho naplnění směřují dílčí cíle: C1) Vytvořit metodiku hodnocení kvality ekosystémových služeb v rámci vodních útvarů, s využitím kombinace volně dostupných datových sad a dat vlastněných zapojenými institucemi; C2) Prostřednictvím konceptu ekosystémových služeb podpořit naplňování cílů Evropské směrnice o vodách a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu; C3) Vyjádřit a prezentovat hodnotu vybraných, nejčastěji realizovaných vodohospodářských opatření prostřednictvím hodnoty ekosystémových služeb; C4) Určení priorit hlavních skupin stakeholderů vzhledem k cílům plánování v oblasti vod.

Mapování regionálního rozdělení České republiky z pohledu naléhavosti provedení adaptačních opatření na změnu klimatu - RegAdapt

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: World from Space s.r.o.
Další účastník projektu: ASITIS s.r.o.
Klíčová slova: climate change; adaptation measures; landscape vulnerability; vulnerability mapping; regional strategy
Anotace projektu:
Cílem je vytvořit regionalizaci území v podobě regionální typologie území celé ČR (mapa&databáze) z pohledu zranitelnosti krajiny a naléhavosti provedení adaptačních opatření v krajině. Regionální typologie bude založena na analýze rozsáhlého souboru vstupních dat a vychází z konceptu diferenciace prostředí. Analýzy budou prováděny v lokálním měřítku. Dílčí cíle: - Identifikace nejvhodnějších přístupů k hodnocení naléhavosti adaptačních opatření a způsobů jejich integrace pro ČR - Identifikace vhodných datových sad s ohledem na stanovená kritéria - Tvorba metodického postupu stanovení zranitelnosti pro celou ČR v detailním krajinném měřítku - Série prostorových analýz pro jednotlivé oblasti zranitelnosti - Syntéza jednotlivých kritérií hodnocení a tvorba výsledné regionalizace ČR.