Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Vyhledávaní v projektech

Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 219

Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
: Člověk v tísni, o.p.s.
Klíčová slova: socio-ecological linkages; land tenure; agricultural investments; governance
Anotace projektu:
Rámcovým cílem projektu je posílit rozvojové projekty implementované aktéry české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS ČR) prostřednictvím aplikace inovativních poznatků o holistických sociálně-ekologických vazbách v jejich cílových zemích. Tento cíl bude naplněn pomocí tří dílčích cílů: (1) identifikace potřeb aktérů ZRS ČR pro implementaci rozvojových projektů s environmentálními aspekty; (2) rozkrytí sociálně-ekologických vazeb mezi zemědělskými investicemi, držbou půdy, typem governance a společenskou nerovností ve vybraném mikroregionu Zambie; (3) uvedení zjištění do praxe prostřednictvím participativního procesu s aktéry ZRS ČR. Cíle budou dosaženy pomocí participativního výzkumu přímo ovlivňujícího dění jak ve zkoumané oblasti, tak mezi aktéry ZRS ČR.

Vztah mezi chemickým složením rozpuštěné organické hmoty a cyklem živin v lesních povodích mírného pásma

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Technical University Dresden
Klíčová slova: Rozpuštěný organický uhlík;dusík;fosfor;půdní organická hmota;koloběh prvků;živiny
Anotace projektu:
Budeme studovat vliv klesající kyselé depozice, depozice dusíku a klimatické změny na rozpuštěnou organickou hmotu (DOM), její ekologické funkce, chemické složení a její roli v cyklu živin. Stechiometrie rozpuštěného organického uhlíku (DOC), dusíku (DON) a fosforu (DOP) hraje klíčovou roli v regulaci cyklu živin v půdách a vodách. Chemické složení DOM se odvíjí od jeho zdrojů v povodí, což přímo ovlivňuje cyklus živin. Tato vazba nebyla dosud dostatečně zkoumána. Cílem projektu je studium komplexních interakcí na rozhraní terestrických a vodních ekosystémů, tedy v místě, kde dochází k ovlivnění množství, kvality a funkce DOM. Zastřešující hypotéza je, že kvalita DOM má zásadní vliv na cyklus živin v tocích z hlediska nároků mikroorganismů na C, N a P. Vyhodnoceny budou dlouhodobé změny DOM v malých lesních povodích, budou provedeny terénní experimenty s přídavky N, C a P přímo do toků a laboratorní inkubace vod a půd.

Just-Scapes (Environmental justice analysis to advance rural landscape transformations in the face of climate change)

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: land use change, forestry, social justice, attitude, co-production
Anotace projektu:
The Just-Scapes project aims to advance our understanding of how to envision and enact ‘Just Transformations’ of European rural landscapes in response to climate change.

Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Další účastník projektu: Norwegian University of Life Sciences
Klíčová slova: evapotranspiration; tree water deficit; carbon sequestration; production; stress reaction; ecosystem function; regulation function; energy balance; water cycle; drought; managed forests; Norway spruce; European beech; remote sensing; climate mitigation;
Anotace projektu:
Cílem je analyzovat schopnost hospodářských lesů zajišťovat významné ekosystémové funkce – produkční (včetně ukládání uhlíku) a regulační/klimatizační (regulaci energetické bilance a vodního cyklu v krajině i porostu), a to ve spolupráci s norským partnerem na území ČR a Norska. V závislosti na (1) stanovištních podmínkách, (2) adaptačním potenciálu převažující dřevinné skladby (smrk, borovice a buk), (3) možnostech náležitých pěstebních opatření a (4) možnostech praktického zavádění takových opatření do praxe. Cílů je dosaženo mj. hodnocením časových řad v minulosti; využitím klimatických modelů pro predikci budoucnosti (do roku 2050); metodami dálkového průzkumu Země validovanými pozemními šetřeními v případových studiích na vlastních plochách a ve správě VLS.

Vývoj a ověření nástrojů pro podporu implementace národního Systému monitorování plochy pomocí metod dálkového průzkumu Země.

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: EKOTOXA s.r.o.
Další účastník projektu: GISAT s.r.o.
Klíčová slova: earth observation; agriculture; CAP, area monitoring system; checks by monitoring
Anotace projektu:
Cíle projektu jsou definovány aktuálními potřebami Ministerstva zemědělství při implementaci a nastavení národního Systému monitorování plochy (AMS). AMS je založen na využití nových technologií, zejména družicových systémů Sentinel a Gallileo, které v rámci principů Kontrol pomocí monitoringu přinášejí možnost ověřovat způsobilost všech podaných žádostí o dotace pro vybraná dotační opatření. Hlavním výzkumným cílem projektu je návrh, ověření a implementace nových softwarových a databázových nástrojů, které umožní národní administrativě Společné zemědělské politiky abstrahovat od komplexnosti vyhodnocení a analýzy dat družicového dálkového průzkumu Země, a současně plnohodnotně využít obrovský informační potenciál těchto dat pro operační zemědělský monitoring.

Světlem-indukované ochranné mechanismy zprostředkované nízko-molekulárními metabolity a jejich úloha v odolnosti rostlin vůči vysokým teplotám a suchu

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Koordinující příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: křížová odolnost rostlin;oxidativní stres;sucho;vysoké teploty;fenolické látky;antioxidanty; osmoprotektanty;spektrální složení světla;fotoreceptory;morfologická aklimace;anatomie listu; fotosyntéza;Hordeum vulgare;Arabidopsis thaliana
Anotace projektu:
Klimatická změna přináší zvýšenou frekvenci episod sucha a veder způsobujících oxidativní a osmotické poškození rostlin. Pro přežití rostlin je zásadní efektivní mechanismus indukované tolerance. Nedávno jsme prokázali, že klíčovou úlohu hrají nízkomolekulární ochranné látky (LMWPCs), avšak úloha jednotlivých LMWPCs v indukované toleranci, křížové toleranci a systémové odezvě rostlin je nejasná. S využitím vhodných mutantů A. thaliana a genotypů ječmene se proto zaměříme na komplexní pochopení významu LMWPCs v indukované a křížové toleranci: od signální úlohy spektrálního složení světla, přes dynamiku indukce /degradace fenolických látek, dalších antioxidantů a osmoticky aktivních látek, až po význam aklimace na úrovni rostlinných orgánů a celých rostlin. K tomuto účelu budou využity metabolomické přístupy, analýza exprese genů, biochemické/biofyzikální metody detekce poškození a účinnosti ochranných mechanismů, a řada morfologických, anatomických a histochemických analýz.

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (dále jen "VÚKOZ, v.v.i.")
Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
Další účastník projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Další účastník projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: integrated water resource management; integrated river basin management; flood protection;, adaptation to climate change; adaptation measures; industrial wastewater; ecosystem protection; ecosystem restoration; current indicators of water pollution
Anotace projektu:
Cílem projektu je, pomocí činností výzkumného centra „Voda“, přispět k lepšímu poznání v oblastech: - budoucích požadavků na vodu v podmínkách a)změny klimatu i b)touto změnou vyvolaných modifikací společnosti, - porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, - vlivu klimatické změny na ekosystémy, vlivu pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí, - vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod, - snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách. Pomocí nových poznatků, zjištěných v rámci činnosti centra a pomocí jejich šíření bude možné přispět k větší resilienci společnosti následujícími způsoby: - přípravou adaptačních i mitigačních opatření, posouzením jejich účinnosti a to jednotlivě, v rámci jejich soustav i v rámci zapojení více jejich druhů, - optimalizací jejich návrhu z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti, - zlepšením, případně alespoň zachováním dobrého stavu složek životního prostředí v podmínkách změny klimatu. Projekt zajistí řešení aktuálních dlouhodobých výzkumných úkolů, které vyžadují potřebný čas a kapacity. Projekt je zaměřen zvláště na Specifický cíl 1 Programu, tj. zejména na problematiku vodního hospodářství, sucha, zmírňování jeho dopadů na lidská sídla, přírodu a zásobování obyvatelstva vodou. Klade si za cíl, stát se ve své oblasti významným příspěvkem pro vytvoření klimatického balíčku ČR. Věnuje se také ovšem i problematice povodní a to právě se zaměřením na aspekty ovlivnění povodní změnou klimatu. Cílem Projektu je také přispět k naplnění a aktualizaci základních koncepcí na úrovni státu i regionů, zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu, Koncepce ochrany před následky sucha, Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik. Výsledky projektu budou mít odraz také v oblasti legislativní.

Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Česká geologická služba
Další účastník projektu: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Další účastník projektu: Povodí Moravy, s.p.
Klíčová slova: adaptation; ALADIN; climate change; climate related risk; drought; drought warning; groundwater; hydrological characteristics; hydrometeorological hazards; modelling; rainfall-runoff modelling; seasonal prediction; sectoral impacts; water resources
Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat výzkumu v oblasti změny klimatu. Jde o analýzu probíhající a predikci budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí i pro společnost. Výstupem budou nejaktuálnější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro hodnocení mitigačních opatření v procesu jejich přípravy i realizace. Minimálním výstupem jednotlivých dílčích cílů popsaných v projektu bude veřejně přístupná souhrnná výzkumná zpráva doplněná veřejnými databázemi, certifikovanými metodikami a samozřejmě vědeckými publikacemi.

Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých aglomeracích

Poskytovatel grantu: Ministerstvo vnitra
Koordinující příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Zabezpečení evropského standardu ochrany obyvatelstva. To vyžaduje rozvoj a zdokonalování technických, organizačních, řídících, plánovacích, kontrolních a metodických opatření, která směřují k přípravě na všechny druhy mimořádných událostí a krizových situací, minimalizaci potenciálu pro jejich v vznik a v neposlední řadě jejich řešení. jedná se tedy o snižování dopadů mimořádných událostí a krizových situací na stát, kraje či obce a životy a zdraví obyvatel, jejich majetek a životní podmínky.

Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu

Poskytovatel grantu: Ministerstvo vnitra
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Další účastník projektu: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Cílem projektu je v prvé řadě vývoj a ověření metodiky a nástrojů pro komplexní posouzení a snížení bezpečnostního rizika vzniku přírodních požárů v okolí klíčových zdrojů pitné vody (subjekty krizové infrastruktury). Budou vytvořeny prakticky použitelné metodiky pro posouzení možných důsledků vzniku takových požárů pro kvalitu a použitelnost těchto zdrojů. Současně budou vyhodnoceny i návrhy adaptačních a mitigačních opatření s ohledem na změnu klimatických podmínek a klimatické trendy. Při přípravě obou metodik je předjednána spolupráce s klíčovými uživateli výsledků a to státním podnikem Povodí Moravy, státním podnikem Povodí Vltavy a Hasičským záchraným sborem České republiky. Současně bude probíhat komunikace s majiteli pozemků v okolí vodárenských zdrojů, tak aby projekt přispěl ke snížení míry rizika přírodních požárů a připravenosti na jejich případné řešení a také na případné řešení sekundárních následků. Projekt bude naplňovat cíle celého výzkumné Programu v němž je vypsán. Jeho konečným výsledkem totiž je přispět ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy. Předkládaný projekt během a zejména po své realizaci umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti. Hlavní cíl Programu je naplňován prostřednictvím výsledkově orientovaných dílčích cílů tj. zejména dvou certifikovaných metodik ve vazbě na klíčové Priority v bezpečnostní oblasti.