Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 234

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Koordinující příjemce: Masarykova univerzita
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Cílem projektu SYRI je zvýšení schopnosti výzkumných kapacit reagovat na aktuální trendy a potřeby ve VaVaI v návaznosti na výskyt závažných chorob a dopady rizik s nimi spojenými vytvořením a etablováním národní vědecké autority ve vybrané prioritní oblastí VaVaI, jíž jsou specifické společenskovědní disciplíny cíleně zaměřené na sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik, zahrnujících obdobná rizika pandemií typu covid-19. V rámci SYRI dojde k vytvoření silného konsorcia tří institucí, na jejichž půdě se realizuje špičkový sociálně vědní výzkum v řadě disciplín (ekonomie, pedagogika, sociologie, psychologie, právní věda, politologie, mediální studia, sociální geografie, veřejné zdraví), jejichž propojení umožní vytváření nového vědění, které bude mít jednak excelentní vědeckou úroveň, jednak bude prakticky využitelné v oblasti fungování veřejné správy, komunikace veřejné správy s veřejností a chování společnosti v situacích zdravotního ohrožení, efektivity zdravotní péče, životního stylu a jiných sociálně-ekonomických determinant zdravotních rizik i obnovy hospodářství po zdravotních či bezpečnostních krizích z hlediska hospodářské politiky, trhu práce a nezaměstnanosti, lidského kapitálu a vzdělávání nebo řešení nárůstu chudoby.

Digitální platforma pro distribuovanou optimalizaci a udržitelnou mitigační a produkční kapacitu mikrořas optimALga

Poskytovatel grantu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Koordinující příjemce: DataFriends s.r.o.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Předmětem projektu je spolupráce IT specialistů a specialistů v oblasti mikrořasových biotechnologií na výzkumu a vývoji unikátní digitální platformy pro geograficky distribuovaný sběr, sdílení a analýzu dat z mikrořasových kultivačních zařízení a následné efektivní využití mikrořas a optimální nastavení jejich kultivace. Výstupem bude 1 software (digitální platforma pro sběr dat, jejich ukládání, vyhodnocení a aplikaci algoritmů a vizualizaci informací) a 1 prototyp (mikrořasová sběrnice).

EDORA - Development and implementation of a drought impact database, a drought risk assessment methodology and a drought risk atlas.

Poskytovatel grantu: EC - HORIZONT 2020
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
xxx

Metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Koordinující příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Biological control; crop rotation; organic agriculture; plant-growth promotion, soil biodiversity
Anotace projektu:
Cílem projektu je navrhnout metody ekologického zemědělství na orné půdě, které povedou k intenzifikaci rostlinné produkce při plném respektování pravidel, která tuto produkci omezují z hlediska životního prostředí a zdraví spotřebitele, při uplatnění integrovaného přístupu využívajícího synergického efektu agrotechnických, biologických, a mechanických/fyzikálních metod ochrany rostlin a hospodaření na půdě. Dílčí kroky realizované v průběhu projektu jsou zaměřeny na využití nejnovějších poznatků a praktických zkušeností s intenzifikací ekologického zemědělství u nás a v dalších Evropských zemích s rozvinutým ekologickým hospodařením, zejména pak v Rakousku. Projekt využije také znalosti z biologie škodlivých organismů a připraví vhodné systémy ochrany rostlin v ekologickém zemědělství.

Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: land cover; forest; hydrology; modelling; remote sensing
Anotace projektu:
1. Analyzovat dlouhodobý vývoj krajinného pokryvu (od 80. let 20. století) s důrazem na změny lesních porostů a aktuální zdravotní stav lesa v povodí horní Úpy a horní Čisté s využitím různých typů dat dálkového průzkumu Země. 2. Analyzovat dlouhodobé časové řady hydrologických a hydrometeorologických dat a popsat vývoj klimatu a hydrologie sledované oblasti od 40. let 20. století. 3. S využitím hydrologického modelování a vstupů vzniklých v rámci cílů 1 a 2 simulovat dlouhodobý vliv změn krajinného pokryvu na lokální klima a hydrologii. 4. Navrhnout metodiku pro monitoring vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování. 5. Navrhnout Aplikaci pro automatizované zpracování dat DPZ a vyhodnocení hydrologických poměrů.

Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: land cover; forest; hydrology; modelling; remote sensing
Anotace projektu:
1. Analyzovat dlouhodobý vývoj krajinného pokryvu (od 80. let 20. století) s důrazem na změny lesních porostů a aktuální zdravotní stav lesa v povodí horní Úpy a horní Čisté s využitím různých typů dat dálkového průzkumu Země. 2. Analyzovat dlouhodobé časové řady hydrologických a hydrometeorologických dat a popsat vývoj klimatu a hydrologie sledované oblasti od 40. let 20. století. 3. S využitím hydrologického modelování a vstupů vzniklých v rámci cílů 1 a 2 simulovat dlouhodobý vliv změn krajinného pokryvu na lokální klima a hydrologii. 4. Navrhnout metodiku pro monitoring vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování. 5. Navrhnout Aplikaci pro automatizované zpracování dat DPZ a vyhodnocení hydrologických poměrů.

Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení: Univerzita Palackého v Olomouci
Klíčová slova: hydromorphology; ecological status; EU WFD; hydromorphological assessment
Anotace projektu:
Návrh projektu reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci v oblasti monitoringu hydromorfologických charakteristik tekoucích vod v České republice, jako dílčí složky hodnocení celkového ekologického stavu vodních útvarů, jehož povinnost pro členské státy EU vyplývá z Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES. Hlavním cílem projektu je vyvinout nový metodický postup a podpůrný software pro komplexní hodnocení aktuálního hydromorfologického stavu vodních útvarů, který bude respektovat požadavky Evropské komise a zároveň bude dostatečně uživatelsky přívětivý, zejména z hlediska časové náročnosti nezbytných terénních prací a následného zpracování dat. Postup bude v maximální možné míře využívat politiku „otevřených dat“, na jejichž základě je možné získat množství vstupních informací.

Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Masarykova univerzita
Klíčová slova: floodplain; ecosystem function; ecosystem service; human impact; ecological stability; land-use; environmental change
Anotace projektu:
Cílem návrhu projektu je na základě identifikace a hodnocení základních ekosystémových funkcí a služeb, plněných ekosystémy údolních a poříčních niv, vytvořit komplexní metodický postup pro zjišťování míry narušení niv v současných podmínkách. Na základě tohoto postupu bude pro vybrané významné ekostabilizační funkce nivy možné stanovit určité limitní hodnoty, jejichž překročení může znamenat narušení kvality plnění těchto funkcí a následné poskytování ekosystémových služeb. Postup bude zohledňovat aktuální i předpokládané přírodní podmínky a různou míru antropogenního tlaku, působícího v nivách významných i drobných vodních toků. Projekt svými výsledky přispěje k zajištění rovnováhy mezi využíváním nivních ekosystémů a podmínkami nutnými pro zajištění plnění řady významných funkcí.

Anyui - Vulkány, klima a osídlení Ameriky

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: klimatické rekonstrukce; dendroklimatologie;stabilní izotopy z letokruhů;paleoekologie;Čukotka; severovýchodní Sibiř;Rusko
Anotace projektu:
Na vrcholu poslední doby ledové, před 28–16 tis. lety, byly severovýchodní Sibiř a severozápadní Aljaška bez ledu a spojeny pozemním mostem. Hypotéza přerušeného osídlování v Beringii tvrdí, že tato oblast sloužila jako refugium pro megafaunu a hrála klíčovou roli při osídlování Ameriky. Velká část bývalé východní Beringie nacházející se v Rusku, však zůstává mezinárodní vědecké komunitě a širší veřejnosti terra incognita. Proto navrhujeme mezioborovou měsíční expedici v létě 2022 na dosud neprozkoumanou sopku Anyui a její jedinečné 56 km dlouhé lávové pole. Budeme vzorkovat živé a reliktní stromy spolu s geologickými vzorky, artefakty a ekofakty, abychom prozkoumali účinky erupce Anyui a souvisejících klimatických a environmentálních reakcí na vyhynutí megafauny i na migraci lidí. Šířka letokruhu a stabilní měření izotopů budou použita pro rekonstrukce teploty a hydroklimatu s vysokým rozlišením. Tento projekt přispěje k jednomu z nejdiskutovanějších témat v porozumění globálnímu šíření a šíření Homo sapiens.

ExtremeAdapt - nedestruktivní sledování biomolekulární odezvy pouštních extremofilů na polyextrémní prostředí

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Ramanova spektrometrie;zobrazování;globální změna;molekulární adaptace
Anotace projektu:
Náplní projektu bude studium dosud neprobádaných geobiologických materiálů z pouště Atacama, kde na organismy působí souběžně několik stresových faktorů – zejména sucho a extrémní dávky UV a PAR záření. Toto prostředí je tedy jedinečnou přírodní laboratoří. Pro projekt zásadní je nedestruktivní "in-situ" studium biomolekul produkovaných těmito organismy. Ramanova spektroskopie, zejména pak její zobrazovací možnosti bude klíčovou technikou, která společně s pokročilou mikroskopií pomůže odhalit prostorovou distribuci protektivních pigmentů a dalších biomolekul (ochrana před vysokými dávkami UV a PAR). Budou tak studovány strategie, které mikroorganismy využívají pro přežití v tak specifických podmínkách. Budou studovány tyto zcela nové materiály: a) různé typy hornin z klimaticky stejné oblasti, b) stejné typy hornin z klimaticky odlišné oblasti, c) různé typy mikrohabitatů ze stejných hornin ze stejné oblasti.