Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 232

EDORA - Development and implementation of a drought impact database, a drought risk assessment methodology and a drought risk atlas.

Poskytovatel grantu: EC - HORIZONT 2020
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
xxx

Metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Koordinující příjemce: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Biological control; crop rotation; organic agriculture; plant-growth promotion, soil biodiversity
Anotace projektu:
Cílem projektu je navrhnout metody ekologického zemědělství na orné půdě, které povedou k intenzifikaci rostlinné produkce při plném respektování pravidel, která tuto produkci omezují z hlediska životního prostředí a zdraví spotřebitele, při uplatnění integrovaného přístupu využívajícího synergického efektu agrotechnických, biologických, a mechanických/fyzikálních metod ochrany rostlin a hospodaření na půdě. Dílčí kroky realizované v průběhu projektu jsou zaměřeny na využití nejnovějších poznatků a praktických zkušeností s intenzifikací ekologického zemědělství u nás a v dalších Evropských zemích s rozvinutým ekologickým hospodařením, zejména pak v Rakousku. Projekt využije také znalosti z biologie škodlivých organismů a připraví vhodné systémy ochrany rostlin v ekologickém zemědělství.

Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: land cover; forest; hydrology; modelling; remote sensing
Anotace projektu:
1. Analyzovat dlouhodobý vývoj krajinného pokryvu (od 80. let 20. století) s důrazem na změny lesních porostů a aktuální zdravotní stav lesa v povodí horní Úpy a horní Čisté s využitím různých typů dat dálkového průzkumu Země. 2. Analyzovat dlouhodobé časové řady hydrologických a hydrometeorologických dat a popsat vývoj klimatu a hydrologie sledované oblasti od 40. let 20. století. 3. S využitím hydrologického modelování a vstupů vzniklých v rámci cílů 1 a 2 simulovat dlouhodobý vliv změn krajinného pokryvu na lokální klima a hydrologii. 4. Navrhnout metodiku pro monitoring vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování. 5. Navrhnout Aplikaci pro automatizované zpracování dat DPZ a vyhodnocení hydrologických poměrů.

Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: land cover; forest; hydrology; modelling; remote sensing
Anotace projektu:
1. Analyzovat dlouhodobý vývoj krajinného pokryvu (od 80. let 20. století) s důrazem na změny lesních porostů a aktuální zdravotní stav lesa v povodí horní Úpy a horní Čisté s využitím různých typů dat dálkového průzkumu Země. 2. Analyzovat dlouhodobé časové řady hydrologických a hydrometeorologických dat a popsat vývoj klimatu a hydrologie sledované oblasti od 40. let 20. století. 3. S využitím hydrologického modelování a vstupů vzniklých v rámci cílů 1 a 2 simulovat dlouhodobý vliv změn krajinného pokryvu na lokální klima a hydrologii. 4. Navrhnout metodiku pro monitoring vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování. 5. Navrhnout Aplikaci pro automatizované zpracování dat DPZ a vyhodnocení hydrologických poměrů.

Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení: Univerzita Palackého v Olomouci
Klíčová slova: hydromorphology; ecological status; EU WFD; hydromorphological assessment
Anotace projektu:
Návrh projektu reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci v oblasti monitoringu hydromorfologických charakteristik tekoucích vod v České republice, jako dílčí složky hodnocení celkového ekologického stavu vodních útvarů, jehož povinnost pro členské státy EU vyplývá z Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES. Hlavním cílem projektu je vyvinout nový metodický postup a podpůrný software pro komplexní hodnocení aktuálního hydromorfologického stavu vodních útvarů, který bude respektovat požadavky Evropské komise a zároveň bude dostatečně uživatelsky přívětivý, zejména z hlediska časové náročnosti nezbytných terénních prací a následného zpracování dat. Postup bude v maximální možné míře využívat politiku „otevřených dat“, na jejichž základě je možné získat množství vstupních informací.

Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Masarykova univerzita
Klíčová slova: floodplain; ecosystem function; ecosystem service; human impact; ecological stability; land-use; environmental change
Anotace projektu:
Cílem návrhu projektu je na základě identifikace a hodnocení základních ekosystémových funkcí a služeb, plněných ekosystémy údolních a poříčních niv, vytvořit komplexní metodický postup pro zjišťování míry narušení niv v současných podmínkách. Na základě tohoto postupu bude pro vybrané významné ekostabilizační funkce nivy možné stanovit určité limitní hodnoty, jejichž překročení může znamenat narušení kvality plnění těchto funkcí a následné poskytování ekosystémových služeb. Postup bude zohledňovat aktuální i předpokládané přírodní podmínky a různou míru antropogenního tlaku, působícího v nivách významných i drobných vodních toků. Projekt svými výsledky přispěje k zajištění rovnováhy mezi využíváním nivních ekosystémů a podmínkami nutnými pro zajištění plnění řady významných funkcí.

Anyui - Vulkány, klima a osídlení Ameriky

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: klimatické rekonstrukce; dendroklimatologie;stabilní izotopy z letokruhů;paleoekologie;Čukotka; severovýchodní Sibiř;Rusko
Anotace projektu:
Na vrcholu poslední doby ledové, před 28–16 tis. lety, byly severovýchodní Sibiř a severozápadní Aljaška bez ledu a spojeny pozemním mostem. Hypotéza přerušeného osídlování v Beringii tvrdí, že tato oblast sloužila jako refugium pro megafaunu a hrála klíčovou roli při osídlování Ameriky. Velká část bývalé východní Beringie nacházející se v Rusku, však zůstává mezinárodní vědecké komunitě a širší veřejnosti terra incognita. Proto navrhujeme mezioborovou měsíční expedici v létě 2022 na dosud neprozkoumanou sopku Anyui a její jedinečné 56 km dlouhé lávové pole. Budeme vzorkovat živé a reliktní stromy spolu s geologickými vzorky, artefakty a ekofakty, abychom prozkoumali účinky erupce Anyui a souvisejících klimatických a environmentálních reakcí na vyhynutí megafauny i na migraci lidí. Šířka letokruhu a stabilní měření izotopů budou použita pro rekonstrukce teploty a hydroklimatu s vysokým rozlišením. Tento projekt přispěje k jednomu z nejdiskutovanějších témat v porozumění globálnímu šíření a šíření Homo sapiens.

ExtremeAdapt - nedestruktivní sledování biomolekulární odezvy pouštních extremofilů na polyextrémní prostředí

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Ramanova spektrometrie;zobrazování;globální změna;molekulární adaptace
Anotace projektu:
Náplní projektu bude studium dosud neprobádaných geobiologických materiálů z pouště Atacama, kde na organismy působí souběžně několik stresových faktorů – zejména sucho a extrémní dávky UV a PAR záření. Toto prostředí je tedy jedinečnou přírodní laboratoří. Pro projekt zásadní je nedestruktivní "in-situ" studium biomolekul produkovaných těmito organismy. Ramanova spektroskopie, zejména pak její zobrazovací možnosti bude klíčovou technikou, která společně s pokročilou mikroskopií pomůže odhalit prostorovou distribuci protektivních pigmentů a dalších biomolekul (ochrana před vysokými dávkami UV a PAR). Budou tak studovány strategie, které mikroorganismy využívají pro přežití v tak specifických podmínkách. Budou studovány tyto zcela nové materiály: a) různé typy hornin z klimaticky stejné oblasti, b) stejné typy hornin z klimaticky odlišné oblasti, c) různé typy mikrohabitatů ze stejných hornin ze stejné oblasti.

C3Surf2 - Access to high-resolution gridded datasets over Europe based on in situ observations

Poskytovatel grantu: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
The service established in contract C3S_311a Lot4 during the first phase of the Copernicus programme is consolidated and further expanded in this proposal. The established operational service now delivers regularly updated gridded products based on European in-situ data for a set of Essential Climate Variables (ECVs). To serve climate change monitoring and climate impact assessments a large number of user-oriented climate indices, based on the gridded data products, are provided. Based on these dataset, statements on the European climate are routinely made or input is provided to such statements.

PAUL (Pilot Application in Urban Landscapes - Towards integrated city observatories for greenhouse gases)

Poskytovatel grantu: EC - HORIZONT 2020
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
The ?Pilot Application in Urban Landscapes ? towards integrated city observatories for greenhouse gases? (PAUL) project supports the European Green Deal by creating capabilities to observe and verify greenhouse gas emissions from densely populated urban areas across Europe. Cities are recognized as important anthropogenic greenhouse gas emission hotspots and therefore play a significant role in any emission reduction efforts. The PAUL project aims to increase our understanding of specific needs of greenhouse gas emission assessment in urban environment; it compares available and novel observational approaches and implements an integrated concept for a city observatory, providing unique data sets that feed diverse modelling approaches, scientific studies and will be the base of services towards the city administrations. A specifically innovative approach is the co-design of services, models and observations between city administrators and scientists from multiple disciplines including social and governmental sciences.The PAUL co-design approach will exploring the needs of the cities and combining these with the scientific outcomes. This allows to introduce smart services to the cities, supporting evidence-based decisions on climate action and strategic investments. Overarching goals of PAUL are to: 1) implement elements of a pilot city observatory in a large (Paris), a medium (Munich) and a small (Zurich) European city, 2) collaborate with city stakeholders and engage citizens in co-designing services that are required for GHG monitoring in order to validate the implementation of Paris Agreement, and 3) increase our understanding of specific needs of GHG assessment in urban environment and create a service portfolio for setting up an urban greenhouse gas observatory.