Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Vyhledávaní v projektech

Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 222

logo

LINKING SCIENCE, POLICY AND PEOPLE FOR SUSTAINABLE CARPATHIANS

Poskytovatel grantu: Visegrad Fund
Příjemce: Ústav krajinnej ekológie SAV, SK
Příjemce: Okológiai Kutatókozpont, HU
Příjemce: Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PL
Klíčová slova: sustainability, Carpathians, Visegrad countries
Stránka projektu: https://forumcarpaticum.czechglobe.cz/
Anotace projektu:
The project aims to contribute to transnational cooperation towards sustainable Carpathians by activities focused to interconnection of science, education, policy and people. Nowadays, in the period of fast societal and environmental changes the sustainability of human activities becomes crucial theme. Environmental problems are now more visible and concern everyone. Therefore, the society and general public more and more reflect environmental issues, particularly sensitive to them is young generation. These changes in public attitude to environmental issues and increasing environmental pressures present opportunity to science, but also new challenge how to transfer effectively scientific knowledge related to sustainable solutions to policy and general public. The Visegrad countries share significant proportion of the Carpathian mountains. The sustainability of Carpathians is the main aim of the Carpathian Convention (CC; Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians). Thus, the relevant policy framework exists. Despite signing the Memorandum of Understanding between CC and S4C in 2012, sometimes the research topics and outcomes are far from the input, which is needed for the CC Secretariat. Therefore increased communication between S4C with CC and its Working Groups (WGs) is needed. The CC feels a strong need of interdisciplinary research and this issue should be addressed by S4C as well. S4C should better communicate and address the policy makers and decision makers, they should be also invited and involved to S4C activities. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund (total budget 19 100 Euro). The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. www.visegradfund.org

CzeCOS

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: klimatická změna a modelování; ekologická fyziologie a metabolomika; skleníkové plyny; dálkový průzkum země
Anotace projektu:
Hlavním cílem výzkumné infrastruktury (VI) CzeCOS je, spolu s prováděním výzkumu a experimentálního vývoje, umožňovat přístup celé vědecké komunitě, poskytovat výzkumné služby vnějším uživatelům a napomáhat přenosu znalostí (trénink a vzdělávání studentů, doktorandů, postdoktorandů, vědeckých pracovníků a dalších odborníků), a to v oblasti dlouhodobého sofistikovaného výzkumu dopadů globální změny (GZ) na terestrické ekosystémy ČR a střední Evropy. A to vše s dílčími cíli, aby VI (1) tvořila národní doplněk ke stávajícím ESFRI infrastrukturám ICOS, AnaEE a EUFAR; (2) poskytovala jedinečné zázemí pro realizaci (i) dlouhodobých impaktových studií vlivu různých faktorů prostředí na rostliny/ekosystémy, (ii) observačního výzkumu pro kvantifikaci toků skleníkových plynů a pro provoz atmosférické a ekosystémových stanic, (iii) experimentálních zařízení, (iv) metabolomické a izotopové laboratoře a (iv) laboratoře dálkového průzkumu Země; (3) jako jediná VI zabývající se problematikou GZ v ČR významně přispívala do celosvětové sítě výzkumu dopadu GZ; (4) představovala jedinečnou platformu pro širokou mezioborovou spolupráci na národní i mezinárodní úrovni. VI zahrnuje unikátní soubor zařízení pro výzkum dopadů GZ na ekosystémy, pro studium adaptačních mechanismů a pro vývoj opatření zmírňujících tyto dopady. Očekávané inovace tvoří především predikce budoucí stability ekosystémů, identifikace možných rizik, tvorba adaptačních opatření, identifikace odrůd plodin se zvýšenou odolností vůči stresorům, tvorba vegetačních indexů a tematických map použitelných v územním plánování atd. Cíle VI CzeCOS jsou plně v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI), stanovenými jako určitý a konkrétní předmět státního a veřejného zájmu, který kombinuje dlouhodobé cíle a multioborového zaměření a je žádoucí v celé společnosti (klimatické změny jsou explicitně zadány jako prioritní oblasti VaVaI).

ATMO ACCESS (Solution for Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities)

Poskytovatel grantu: EC - HORIZONT 2020
Koordinující příjemce: Centre National de la Recherche Scientifique
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Masarykova univerzita
Další účastník projektu: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
The ambition of ATMO-ACCESS is to address the needs for developing sustainable solutions based on the principles of open access and to develop guidelines and recommendations for governance, management and funding for efficient and effective access provision suited to distributed atmospheric RIs. This project investigates the most suitable mechanisms that could lead to the sustainable provision of access to atmospheric research infrastructures. The main objectives of ATMO-ACCESS are: • to provide coordinated open physical, remote and virtual access to state-of-the-art facilities and services in atmospheric RIs and further enhance their range of products, capabilities and accessibility for a wide range of users, including the private sector; • to engage facilities and their national stakeholders and direct them towards improved harmonisation of access procedures across the different member states, while also exploring modalities by which the use of atmospheric RIs can be further enhanced; • to explore and test new modalities of access that build on the complementarity and synergies among atmospheric RIs and respond to the evolving needs of users in relation to training, research and technology development, innovation and data services; • to identify the most suitable conditions for establishing sustainable access procedures across the EU for distributed atmospheric RIs, involving national and international stakeholders.

Role participativního výzkumu sociálně-ekologických vazeb ve zvyšování efektivity mezinárodní rozvojové spolupráce

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
: Člověk v tísni, o.p.s.
Klíčová slova: socio-ecological linkages; land tenure; agricultural investments; governance
Anotace projektu:
Rámcovým cílem projektu je posílit rozvojové projekty implementované aktéry české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS ČR) prostřednictvím aplikace inovativních poznatků o holistických sociálně-ekologických vazbách v jejich cílových zemích. Tento cíl bude naplněn pomocí tří dílčích cílů: (1) identifikace potřeb aktérů ZRS ČR pro implementaci rozvojových projektů s environmentálními aspekty; (2) rozkrytí sociálně-ekologických vazeb mezi zemědělskými investicemi, držbou půdy, typem governance a společenskou nerovností ve vybraném mikroregionu Zambie; (3) uvedení zjištění do praxe prostřednictvím participativního procesu s aktéry ZRS ČR. Cíle budou dosaženy pomocí participativního výzkumu přímo ovlivňujícího dění jak ve zkoumané oblasti, tak mezi aktéry ZRS ČR.

Vztah mezi chemickým složením rozpuštěné organické hmoty a cyklem živin v lesních povodích mírného pásma

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Technical University Dresden
Klíčová slova: Rozpuštěný organický uhlík;dusík;fosfor;půdní organická hmota;koloběh prvků;živiny
Anotace projektu:
Budeme studovat vliv klesající kyselé depozice, depozice dusíku a klimatické změny na rozpuštěnou organickou hmotu (DOM), její ekologické funkce, chemické složení a její roli v cyklu živin. Stechiometrie rozpuštěného organického uhlíku (DOC), dusíku (DON) a fosforu (DOP) hraje klíčovou roli v regulaci cyklu živin v půdách a vodách. Chemické složení DOM se odvíjí od jeho zdrojů v povodí, což přímo ovlivňuje cyklus živin. Tato vazba nebyla dosud dostatečně zkoumána. Cílem projektu je studium komplexních interakcí na rozhraní terestrických a vodních ekosystémů, tedy v místě, kde dochází k ovlivnění množství, kvality a funkce DOM. Zastřešující hypotéza je, že kvalita DOM má zásadní vliv na cyklus živin v tocích z hlediska nároků mikroorganismů na C, N a P. Vyhodnoceny budou dlouhodobé změny DOM v malých lesních povodích, budou provedeny terénní experimenty s přídavky N, C a P přímo do toků a laboratorní inkubace vod a půd.

Just-Scapes (Environmental justice analysis to advance rural landscape transformations in the face of climate change)

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: land use change, forestry, social justice, attitude, co-production
Anotace projektu:
The Just-Scapes project aims to advance our understanding of how to envision and enact ‘Just Transformations’ of European rural landscapes in response to climate change.

Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Další účastník projektu: Norwegian University of Life Sciences
Klíčová slova: evapotranspiration; tree water deficit; carbon sequestration; production; stress reaction; ecosystem function; regulation function; energy balance; water cycle; drought; managed forests; Norway spruce; European beech; remote sensing; climate mitigation;
Anotace projektu:
Cílem je analyzovat schopnost hospodářských lesů zajišťovat významné ekosystémové funkce – produkční (včetně ukládání uhlíku) a regulační/klimatizační (regulaci energetické bilance a vodního cyklu v krajině i porostu), a to ve spolupráci s norským partnerem na území ČR a Norska. V závislosti na (1) stanovištních podmínkách, (2) adaptačním potenciálu převažující dřevinné skladby (smrk, borovice a buk), (3) možnostech náležitých pěstebních opatření a (4) možnostech praktického zavádění takových opatření do praxe. Cílů je dosaženo mj. hodnocením časových řad v minulosti; využitím klimatických modelů pro predikci budoucnosti (do roku 2050); metodami dálkového průzkumu Země validovanými pozemními šetřeními v případových studiích na vlastních plochách a ve správě VLS.

Vývoj a ověření nástrojů pro podporu implementace národního Systému monitorování plochy pomocí metod dálkového průzkumu Země.

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: EKOTOXA s.r.o.
Další účastník projektu: GISAT s.r.o.
Klíčová slova: earth observation; agriculture; CAP, area monitoring system; checks by monitoring
Anotace projektu:
Cíle projektu jsou definovány aktuálními potřebami Ministerstva zemědělství při implementaci a nastavení národního Systému monitorování plochy (AMS). AMS je založen na využití nových technologií, zejména družicových systémů Sentinel a Gallileo, které v rámci principů Kontrol pomocí monitoringu přinášejí možnost ověřovat způsobilost všech podaných žádostí o dotace pro vybraná dotační opatření. Hlavním výzkumným cílem projektu je návrh, ověření a implementace nových softwarových a databázových nástrojů, které umožní národní administrativě Společné zemědělské politiky abstrahovat od komplexnosti vyhodnocení a analýzy dat družicového dálkového průzkumu Země, a současně plnohodnotně využít obrovský informační potenciál těchto dat pro operační zemědělský monitoring.

Světlem-indukované ochranné mechanismy zprostředkované nízko-molekulárními metabolity a jejich úloha v odolnosti rostlin vůči vysokým teplotám a suchu

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Koordinující příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: křížová odolnost rostlin;oxidativní stres;sucho;vysoké teploty;fenolické látky;antioxidanty; osmoprotektanty;spektrální složení světla;fotoreceptory;morfologická aklimace;anatomie listu; fotosyntéza;Hordeum vulgare;Arabidopsis thaliana
Anotace projektu:
Klimatická změna přináší zvýšenou frekvenci episod sucha a veder způsobujících oxidativní a osmotické poškození rostlin. Pro přežití rostlin je zásadní efektivní mechanismus indukované tolerance. Nedávno jsme prokázali, že klíčovou úlohu hrají nízkomolekulární ochranné látky (LMWPCs), avšak úloha jednotlivých LMWPCs v indukované toleranci, křížové toleranci a systémové odezvě rostlin je nejasná. S využitím vhodných mutantů A. thaliana a genotypů ječmene se proto zaměříme na komplexní pochopení významu LMWPCs v indukované a křížové toleranci: od signální úlohy spektrálního složení světla, přes dynamiku indukce /degradace fenolických látek, dalších antioxidantů a osmoticky aktivních látek, až po význam aklimace na úrovni rostlinných orgánů a celých rostlin. K tomuto účelu budou využity metabolomické přístupy, analýza exprese genů, biochemické/biofyzikální metody detekce poškození a účinnosti ochranných mechanismů, a řada morfologických, anatomických a histochemických analýz.

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (dále jen "VÚKOZ, v.v.i.")
Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
Další účastník projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Další účastník projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: integrated water resource management; integrated river basin management; flood protection;, adaptation to climate change; adaptation measures; industrial wastewater; ecosystem protection; ecosystem restoration; current indicators of water pollution
Anotace projektu:
Cílem projektu je, pomocí činností výzkumného centra „Voda“, přispět k lepšímu poznání v oblastech: - budoucích požadavků na vodu v podmínkách a)změny klimatu i b)touto změnou vyvolaných modifikací společnosti, - porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, - vlivu klimatické změny na ekosystémy, vlivu pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí, - vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod, - snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách. Pomocí nových poznatků, zjištěných v rámci činnosti centra a pomocí jejich šíření bude možné přispět k větší resilienci společnosti následujícími způsoby: - přípravou adaptačních i mitigačních opatření, posouzením jejich účinnosti a to jednotlivě, v rámci jejich soustav i v rámci zapojení více jejich druhů, - optimalizací jejich návrhu z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti, - zlepšením, případně alespoň zachováním dobrého stavu složek životního prostředí v podmínkách změny klimatu. Projekt zajistí řešení aktuálních dlouhodobých výzkumných úkolů, které vyžadují potřebný čas a kapacity. Projekt je zaměřen zvláště na Specifický cíl 1 Programu, tj. zejména na problematiku vodního hospodářství, sucha, zmírňování jeho dopadů na lidská sídla, přírodu a zásobování obyvatelstva vodou. Klade si za cíl, stát se ve své oblasti významným příspěvkem pro vytvoření klimatického balíčku ČR. Věnuje se také ovšem i problematice povodní a to právě se zaměřením na aspekty ovlivnění povodní změnou klimatu. Cílem Projektu je také přispět k naplnění a aktualizaci základních koncepcí na úrovni státu i regionů, zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu, Koncepce ochrany před následky sucha, Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik. Výsledky projektu budou mít odraz také v oblasti legislativní.