Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 262

ENVision: platforma pro analýzu přírodních ekosystémů s využitím leteckých a satelitních dat

Poskytovatel grantu: Masarykova univerzita
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Data dálkového průzkumu Země – získaná jak satelitním, tak leteckým snímkováním – hrají důležitou roli v mnoha aplikacích, především při včasném vyhodnocování stavu krajiny. Sdru-žení CESNET poskytuje datový sklad (národní bod) družicových dat Sentinel pro ČR a vizuali-zační portál poskytující základní možnosti jejich elementární analýzy. Ambicí tohoto projektu je vyvinout komplexní datově-analytické řešení ENVision, které poskytne modulárně rozšiřitel-nou a škálovatelnou platformu pro pokročilou analýzu takto poskytovaných satelitních dat. Pro účely lokálního zpřesňování globálních analýz či lokálně specifické analytické metody poskytne platforma i možnosti importu lokálně snímkovaných leteckých či dronových dat, která jsou snímána a řízeně poskytována mj. Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Kromě integrace již dříve vyvinutých prototypů analytických metod, které zpracovávají a ana-lyzují data dálkového průzkumu Země, projekt ověří i možnosti technik strojového učení a umělé inteligence pro zpřesnění těchto dosud využívaných analytických metod vyhodnocování stavu zejména lesních ekosystémů na základě satelitních dat.

AdAgriF - - Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Klíčová slova: Udržitelné zemědělství, udržitelné lesnictví, uhlíkové zemědělství, regenerativní zemědělství, agrosystémy, dopady změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu, skleníkové plyny, CO2, CH4, N2O, plodiny, lesy, půda, stabilní uhlík, kořenové exudáty rostlin, postupy řízení, dálkový průzkum Země, modely zemského porvrchu, inverzní modelování, růstové plodinové modely, modely zemědělských a lesních systémů, flexibilní management v agronomii a lesnictví, ekosystém, krajina, region, udržitelnost, environmentální rizika, holistický přístup, socioekonomické scénáře, participace, body působení, vědecko-politicko-praktické rozhranní, ESFRI výzkumné infrastruktury, vzdělávání, rozvoj kapacit
Anotace projektu:
Mezinárodní vědecký tým AdAgriF si klade za cíl proměnit zemědělství a lesnictví v dlouhodobé sinky a stabilní úložiště uhlíku a zabránit zbytečným emisím CO2, N2O, CH4. Toho bude dosaženo pomocí modernizované výzkumné infrastruktury a třech transdisciplinárních výzkumných záměrů, které studují problematiku od úrovně molekul po krajinu a společnost. Výzkum bude zasazen do rozsáhlé sítě excelentních spolupracujících ústavů podporující růst všech zúčastněných vědců a snižující výzkumná rizika.

Přechod na automatický monitorovací systém pro sledování vitality dubu letního v reálném čase v nivách dunajského regionu (NetFor)

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Riparian forests, dendrochronology, automatic dendrometers, tree water deficit, climate change, drought
Anotace projektu:
1. Vyhodnotit reakce růstu stromů na environmentální podmínky (včetně extrémních událostí) lužních dubových lesích v dunajské oblasti. 2. Implementovat multidisciplinární přístup kombinací různých typů dat (časová řada šířek letokruhů a vysokofrekvenční záznamy růstu pomocí dendrometrů). 3. Vyvinout prediktivní monitorovací systém pro sledování vitality těchto lesů v reálném čase. 4. Rozvoj spolupráce mezi zapojenými výzkumnými týmy, sdílení znalostí a zkušeností v oblasti monitoringu vitality stromů v reálném čase.

Geomorfologická interpretace fotogrammetrických dat a dat laserového skenování při studiu bystřinných povodí

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: geomorphological analysis, photogrammetry, laser scanning, torrential watershed
Anotace projektu:
Cílem projektu je analyzovat časoprostorovou dynamiku přívalových povodní v různých typech krajiny v kontextu dopadů klimatické změny, navrhnout metodiku hodnocení a stanovení typu proudění vody při využití inovativních technologií a metod (UAV, TLS a GIS), jako alternativu klasickým metodám geomorfologického výzkumu.

4DHYDRO - 4DHYDROLOGY - HYPER RESOLUTION

Poskytovatel grantu: European Space Agency
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
xxx

Volně cirkulující histonové komplexy jako diagnostický nástroj dětských nádorových onemocnění centrálního nervového systému (CNS).

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zdravotnictví
Koordinující příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny ICRC
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: rakovina, meduloblastom, histony, ependymom, DIPG, cirkulující, volně, nukloezomy, high grade gliom
Anotace projektu:
V tomto projektovém návrhu bychom se chtěli zaměřit na studium „tekutých biopsií“ jako nového a méně invazivního nástroje pro diagnostiku rakoviny. Naším cílem je získat hluboké porozumění o variabilitě a kombinacích volných cirkulujících histonů a jejich komplexů u různých PBT, a zda mohou tyto nálezy poskytnout dostatečnou specificitu pro klinickou diagnostiku dětských CNS nádorů. Cíl 1. Diagnostické a prognostické hodnoty cirkulujících histonů v krvi dětí postižených meduloblastomem, difuzním intrinsickým pontinním gliomem (DIPG), neuroblastomem a ependymomem. Pomocí systému průtokové mikroskopie ImageStreamX bychom rádi provedli screening vzorků „bio-tekutin“ (krve a mozkomíšního moku – CSF) pacientů s PBT na přítomnost volných cirkulujících histonů a jejich komplexů, které by mohly mít významnou diagnostickou hodnotu, jež může být uplatnitelná v klinické praxi. Cíl 2. Mechanismy uvolňování histonů do extracelulárního prostředí V rámci tohoto cíle plánujeme odhalit domnělé buněčné mechanismy, kterými se histony a jejich komplexy uvolňují z buněk do extracelulárního prostředí. Konkrétně chceme tuto problematiku studovat v buněčných systémech in vitro pomocí měření hladiny exprese chaperonových enzyme. Zároveň plánujeme užití technologii siRNA k narušení/snížení regulace jednotlivých chaperonů a podle toho zjistíme, zda tyto přístupy změnily příslušný sekretovaný profil extracelulárních histonů.

Nové metody hodnocení objemu a povrchu aktivních a rekultivovaných skládek

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: landfill; dump reclamation; waste volume; airborne spectroscopy; remote sensing; UAV; laser scanning; LiDAR;
Anotace projektu:
Cíle projektu se vztahují k využití pokročilých metod leteckého a bezpilotního dálkového průzkumu Země pro sledování aktivních a uzavřených (rekultivovaných) skládek komunálního odpadu. Konkrétně se plánují splnit dva cíle: 1. Vyvinout postup detekce změn tvaru a povrchu provozní skládky odpadů pomocí dat leteckého laserového skenování. 2. Vyvinout postup monitorování uzavřených skládek a jejích okolí s využitím dat dálkového průzkumu Země.

Adaptace urbanizovaných území na přívalové povodně a sucho

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: flash floods; climate change; urban areas
Anotace projektu:
Cílem je vytvořit řady návrhových srážek s ohledem na očekávanou změnu klimatu, které jsou nezbytným podkladem pro návrh a posouzení adaptačních opatření snižujících dopady srážkových extrémů v urbanizovaných územích. Pro zpracování budou využita staniční a radarová data srážek z předchozích i současných projektů a aktuální simulace klimatických modelů v subdenním kroku. Bude vytvořena metodika k zadržení odtoku z přívalových srážek přesahujícího kapacitu systémů modrozelené infrastruktury a ochraně urbanizovaného území před zaplavením. Z odvozených srážkových dat bude kvantifikována vodní bilance na pilotních lokalitách a posouzena možnost využití objemu vody z přívalových srážek v obdobích sucha. Urbanizovaná území budou kategorizována z hlediska rizika přítoku extravilánových vod.

Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Organic farming; Conventional farming; Ecosystem services assessment and valuation; Agrarian ecosystems
Anotace projektu:
Cílem je pomocí vlastního výzkumu, využití dostupných dat a odborné literatury porovnat vliv konvenčního a ekologického zemědělství (KZ/EZ) na poskytování ekosystémových služeb (ES) přírodními systémy, resp. zhodnotit přínosy EZ. Dojde k prioritizaci vybraných ES, jejichž poskytování je klíčové pro dlouhodobou odolnost agrárních ekosystémů při poskytování produkce i pro zachování resilience celého ŽP. Kvantifikací ES v biofyzikálních jednotkách (v EZ i KZ) a jejich následným hodnocením, vč. hodnocení životního cyklu vybraných zemědělských produktů, bude analyzována dosud nedostatečně zohledňovaná přidaná hodnota produkce EZ ve vztahu k ES. Budou formulovány argumenty a doporučení pro (úpravu) nastavení podpory EZ v souladu s Akčním plánem EZ a dalšími souvisejícími závaznými dokumenty.

Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny.

Poskytovatel grantu: Ministerstvo zemědělství
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: wind erosion; GAEC; climate
Anotace projektu:
Cílem projektu je příprava podkladů pro státní správu, které by jí v kontextu ochrany půdy a udržitelného hospodaření umožnily komplexně uchopit problematiku větrné eroze v ČR, včetně jejích dopadů na vysušování krajiny a racionální rozlohu osevů jedné plodiny na půdním bloku. Řešení využije nejmodernější přístupy k modelování dlouhodobé ztráty půdy kompatibilní s požadavky EU, zahrnuta bude i predikce vývoje vlivem globálních změn. Relevance, aktuálnost i kvalita půdních a klimatických dat vstupujících do modelu jsou zajištěny skladbou řešitelského týmu. Výsledky modelu budou ověřeny a kalibrovány terénním a laboratorním stanovením reálné ztráty půdy. Pro zjištěné výsledky budou definovány podmínky správné zemědělské praxe (DZES 5) i možnosti jejich kontroly v procesu Cross-Compliance.