Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Prvky infrastruktury

Infrastruktura centra excelence CzechGlobe je distribuovaná po celém území České republiky a v současnosti zahrnuje tyto stěžejní prvky:

EKOSYSTÉMOVÁ STANICE LANŽHOT EKOSYSTÉMOVÁ STANICE ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ EKOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ BÍLÝ KŘÍŽ EKOSYSTÉMOVÁ STANICE TŘEBOŇ EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ EKOFYZIOLOGIE ROSTLIN DOMANÍNEK ATMOSFERICKÁ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA EKOSYSTÉMOVÁ STANICE RÁJEC – NĚMČICE

[Stáhnout v plném rozlišení]

1. Atmosférická stanice

Atmosférická stanice Křešín u Pacova na Českomoravské vysočině slouží jako národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, vybraných znečišťujících látek a základních meteorologických charakteristik. Stanici tvoří 250 m vysoký atmosférický stožár, na jehož různých výškových úrovních jsou sledovány atmosférické koncentrace skleníkových plynů (CO2, CH4, CO, N2O, SF6), znečišťujících látek (troposférického ozonu, plynné rtuti, aerosolů), základní meteorologické charakteristiky  (teplota, tlak a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru) a výška mezní vrstvy atmosféry. Toto zařízení je součástí sítě atmosférických stanic evropské výzkumné infrastruktury ICOS. Poloha v těsném sousedství observatoře Košetice a dalších výzkumných infrastruktur CzechGlobe činí atmosférickou stanici významnou v českém i evropském měřítku. AS Křešín u Pacova je open access výzkumnou infrastrukturou open acces a je dostupná v transnational access režimu v rámci evropského projektu ACTRIS-2. Informace o infrastruktuře jsou dostupné zde

Atmosférická stanice - virtuální průvodce

2. Síť ekosystémových stanic

Původní síť ekosystémových stanic (Bílý Kříž, Štítná, Třeboň, Křešín u Pacova, Rájec) byla modernizována a doplněna o nové stanice (Lanžhot, Domanínek) zaměřené na sledování, kvantifikaci a vyhodnocování toků uhlíku v základních typech ekosystémů ČR. Základem pro tato měření jsou meteorologické stožáry s eddy kovarianční technikou a se sensory pro sledování meteorologických prvků. Všech sedm ekosystémových stanic je vybaveno, podle protokolu ICOS, přístroji pro měření toků skleníkových plynů (CO2, N2O a CH4), vody, a energie mezi terestrickými ekosystémy a atmosférou, základních klimatických charakteristik, profilu CO2, spektrální reflektance a transpiračního toku dřevin.

Bílý Kříž - virtuální průvodce
Křešín u Pacova - virtuální průvodce
Domanínek - virtuální průvodce

3. Systémy dlouhodobých impaktových experimentů

Pro zajištění experimentů, jejichž výsledky umožňují hodnotit interakce mezi působením projevů GZK a nezávislými environmentálními faktory z hlediska vlivu na fyziologii rostlin, produkční procesy, rostlinný metabolismus a adaptační mechanismy rostlin, byl v pavilonu experimentálních technik v Brně vybudován fytotronový sál s klastrem růstových komor (fytotronů) s  automatickou regulací složení atmosféry, teploty, vlhkosti vzduchu a intenzity a spektrálního složení světla. Mimo to byl v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem vybudován  polní  systém kultivačních komor (Open top chambers), které spolu s kultivačními lamelovými minisférami na Bílém Kříži umožňují dlouhodobě kultivovat modelové rostlinné porosty v regulovaných podmínkách prostředí.

4. Letecká laboratoř DPZ

Pro procesové zobrazování uhlíkového cyklu byla vybudována stanice sběru/příjmu a zpracování leteckých a satelitních dat FLIS (Flying Laboratory of Imaging Systems). Laboratoř zahrnuje letecký nosič, spektroradiometry snímající odražené sluneční záření ve spektrálním rozsahu 400-2500nm, termální jednopásmový sensor, GPS senzory, gyrostabilizační rámy, systém pro řízení senzorů za letu a podpůrnou pozemní laboratoř. V rámci Letecké laboratoře DPZ byla zprovozněna pracovní stanice a datové uložiště pro zpracování a analýzu hyperspektrálních dat. Náhled nasnímaných dat v rámci ČR je k dispozici na Letecká data CzechGlobe.

Oddělení leteckých činností

5. Centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř rostlin

V areálu Czechglobe v Brně byl vybudován pavilon experimentálních technik zahrnující centrální fyziologickou, izotopovou a metabolomickou laboratoř pro studium procesů asimilace uhlíku. Laboratoř ekofyziologických studií je vybavena  souborem přenosných přístrojů pro ekofyziologická měření (gazometrické systémy, fluorimetry, spektroradiometry) a stacionárních analytických přístrojů (spektrofluorimetr, Ramanův spektrometr). Izotopová a metabolomická laboratoř je vybavena kompletním systémem dvourozměrné plynové chromatografie s  hmotnostním detektorem těkavých a snadno derivatizovatelných metabolitů, vysokotlakou kapalinovou chromatografií  s hmotnostním detektorem pro stanovení netěkavých metabolitů a izotopovým hmotnostním spektrometrem pro stanovení poměrů stabilních izotopů v plynných i pevných vzorcích systému půda-rostlina-atmosféra a poměru izotopů ve vybraných metabolitech. Laboratoř je dále vybavena termogravimetrickým analyzátorem.

Laboratoř - virtuální průvodce

6. Kabinet socio-ekonomických studií

Pro potřeby výzkumu socioekonomické dimenze GZK byl vytvořen kabinet socio-ekonomických studií. V rámci kabinetu byl zprovozněn statický a ekonometrický model pro integrované hodnocení socioekonomických dopadů GZK, zahrnujícího interakce mezi společností a službami ekosystémů ovlivněnými GZK. Tato hodnocení umožňují jak predikovat dopady zmírňujících a adaptačních opatření na ekosystémové služby, výkonnost ekonomiky  a další ekonomické ukazatele, tak navrhovat optimalizovaná řešení těchto opatření.

7. Výukové, informační a demonstrační centrum

Při experimentální lokalitě Domanínek funguje Technické, administrativní a školicí středisko. To slouží jako technické a laboratorní zázemí pro experimenty s rychlerostoucími dřevinami pro produkci biomasy a pro vícefaktorové polní experimenty v OTC a zároveň jako školící centrum pro studenty, firemní specialisty, poradce, pracovníky státní správy a samosprávy a vědeckou veřejnost zajímající se o problematiku obnovitelných zdrojů.

Domanínek - virtuální průvodce