Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Informace o instituci

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., (dále jen ÚVGZ AV ČR)
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:Pracoviště bylo zřízeno usnesením ustavujícího zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky konaného ve dnech 24. a 25. února 1993 s účinností od 1. dubna 1993 jako pracoviště Akademie věd České republiky pod názvem Ústav ekologie krajiny AV ČR. Usnesením 5. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 28. června 2005 bylo přejmenováno na Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR s účinností od 1. Července 2005. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace ne veřejnou výzkumnou instituci. Podle druhého dodatku k zřizovací listině se v souladu s usnesením 25. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 8. února 2011 se mění název pracoviště na Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., s účinností od 1. března 2011. Rozhodnutím Akademického sněmu Akademie věd České republiky dne 16. 12. 2015 došlo ke zrušení Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., rozdělením. Jednou z nástupnických organizací je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., zřízený s účinností od 1. ledna 2016. Nově vzniklé pracoviště je zapsáno v rejstříku veřejných výzkumných institucí (dostupné z: http://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=86652079).
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Dostupné z: http://www.uvgz.cas.cz/
 4. Kontakt:
  Adresa: Bělidla 986/4a, 603 00 BrnoTel.: +421 511 292 211Elektronická podatelna: centrum@czechglobe.cz
  ID datové schránky: 9tcgadk

  Kontaktní údaje pro ÚVGZ AV ČR, v.v.i., dostupné z: http://www.czechglobe.cz/cs/kontakty/

 5. Způsob platby za poskytování informací:bankovním převodem:
  osobně:
  poštou na adresu: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
 6. Identifikační číslo organizace:IČO: 86652079
 7. Daňové číslo organizace:DIČ: CZ86652079
 8. Dokumenty:
  zřizovací listina: Dostupná z: http://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=86652079Výroční zprávy: tamtéž
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  Web: www.czechglobe.czPoštou: Ústav výzkumu globální změny AV ČR v. v. i., Bělidla 986/4a, 603 00 BrnoTelefonicky: +420 511 192 212ID datové schránky: 9tcgadk

  e-mailem: centrum@czechglobe.cz

  Poskytování informací se řídí platným sazebníkem – viz bod 15.

 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat způsoby uvedenými v položce č. 9.
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:1. Odvolání:
  Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚVGZ AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
  Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚVGZ AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚVGZ AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚVGZ AV ČR
 12. Vzory formulářů:
  žádost o poskytnutí informaceve formátu PDF
  ve formátu DOCformulář pro podání opravného prostředkuve formátu PDF
  ve formátu DOC
 13. Popis postupů:
  Postup ÚVGZ AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:A. ÚVGZ AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:i. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě: do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení ÚVGZ AV ČR žádost odloží,ii. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚVGZ AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,

  iii. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

  B. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  C. Podmínky, za kterých je ÚVGZ AV ČR povinno, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

  D. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Právní předpisy v účinném znění související s činností ÚVGZ AV ČR,zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,zákon č.283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky,zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

  zákon 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

  Zřizovací listina.

 15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:
  Sazebník je k dispozici na samostatné stránce.
 16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
  Do konce roku 2012 nebylo zažádáno o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Informace poskytnuté na žádost

Do konce roku 2012 nebylo zažádáno o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rok 2013
Poskytnutá informace 1/2013

Rok 2014
Poskytnutá informace 1/2014

Rok 2015
Poskytnutá informace 1/2015
Výroční zpráva 2015

Rok 2017
Výroční zpráva 2017

Rok 2018
Výroční zpráva 2018

Rok 2019
Výroční zpráva 2019

Rok 2020
Poskytnutá informace 1/2020
Výroční zpráva 2020

Rok 2021
Výroční zpráva 2021

Rok 2022
Poskytnutá informace 1/2022
Výroční zpráva 2022

Rok 2023
Výroční zpráva 2023