Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

 • Provádí výzkumnou a vědeckou činnost, zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních vztazích.
 • Při výkonu výše uvedených činností provádí zpracování osobních údajů subjektů, kterými jsou zaměstnanci, studenti a další osoby ve smluvních vztazích, je tedy správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 • Při zpracování osobních údajů dodržuje základní zásady zpracování a další povinnosti podle GDPR.

Účely zpracování:

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti a dalších souvisejících činností správce.
Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány zejména za účelem zajištění personální a mzdové agendy související s existencí pracovněprávních vztahů.

Zpracovávané osobní údaje:

Správce zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro dosažení uvedených účelů zpracování.

Zákonnost zpracování:

Správce zpracovává osobní údaje zákonným způsobem na základě některé z podmínek podle čl. 6 GDPR. Zpracování je prováděno nejčastěji v případě, kdy je nezbytné:

 1. pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 2. pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. pro účely oprávněných zájmů správce – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Při zpracování pro některé další specifické účely zpracování, u kterých se neuplatní některá z výše uvedených zákonných podmínek, může být subjekt údajů požádán o souhlas ke zpracování podle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Nakládání s osobnímu údaji:

 • Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, ledaže je povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím uložena zvláštním právním předpisem nebo předání nezbytné v souvislosti s výzkumnou a vědeckou činností.
 • Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vaše práva (práva subjektů údajů):

 1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 3. požadovat vymazání osobních údajů,
 4. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu,
 6. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, můžete souhlas kdykoli odvolat.

Způsob a cesta k uplatnění práv:

Svá práva uplatňujte prostřednictvím odpovědného zaměstnance, kterým je:

 • Mgr. Michal Minařík
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
 • Email: minarik.m@czechglobe.cz
 • Telefon: + 420 511 192 220