Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

II. Sekce ekosystémových analýz

Sekce ekosystémových analýz získává a shromažďuje informace o tocích, poutání a ukládání uhlíku na různých hierarchických úrovních (od molekul po krajinu na kontinentální úrovni). Jejím cílem je přispět k poznání zdrojů a zároveň procesů sekvestrace a ukládání uhlíku v terestrických ekosystémech. Dále studuje vliv globální změny klimatu na konkrétní ekosystémy, např. lesní porosty, malá povodí a také na vybraná živočišná společenství. Své výsledky poskytuje podle potřeby ostatním sekcím Ústavu.

Hlavní cíle sekce:

a) dlouhodobý monitoring toků skleníkových plynů a meteorologických prvků, převedení kvantitativních a dynamických údajů do měřítka celé ČR a modelový odhad jejich budoucího vývoje. Metodiky opatření pro zvýšení schopnosti ekosystémů poutat CO2 z atmosféry a dlouhodobě deponovat uhlík;

b) dlouhodobý monitoring dálkového atmosférického přenosu skleníkových plynů, vybraných znečišťujících látek a  základních meteorologických charakteristik, popis zjištěných časových a prostorových trendů a studium dynamiky toků od lokální po kontinentální úroveň;

c) vyhodnocení a modelování změn hydrologického cyklu lesních povodí, biogeochemie dusíku v lesním ekosystému, forem a exportu rozpuštěného organického a anorganického uhlíku a množství bazických kationtů v lesních půdách a vodách pod vlivem očekávané globální změny klimatu a lesního hospodaření. Metodiky opatření pro omezení negativních dopadů globální změny klimatu na hydrologické a biogeochemické cykly lesních povodí;

d) metody synchronizace leteckého snímání obrazových dat pomocí pasivní obrazové spektroskopie a aktivního LiDAR skeneru a jejich vyhodnocení pro získání spektrálně-prostorových charakteristik vegetace a ekosystémů za účelem tvorby map biochemických a biofyzikálních parametrů vegetace a detekci stresu rostlin vyvolaným různými přírodními a antropogenními faktory;

e) vyhodnocení vlivu globální změny klimatu na populační dynamiku hmyzích škůdců, jejich přirozených nepřátel i některých vzácných druhů, analýza významu biokoridorů pro usnadnění migrace druhů a jejich přežití při globální změně klimatu, metodiky opatření pro zachování biodiverzity.

Vedoucí
Ing. Manuel Acosta, Ph.D
Tel.: +420 511 192 262
acosta.m@czechglobe.cz

Adresa
Bělidla 986/4a 60300 Brno

Zahrnuje:
Oddělení toků látek a energie
Oddělení dálkového průzkumu Země
Oddělení výzkumu biodiverzity
Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů