Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 222

Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Univerzita Karlova v Praze
Další účastník projektu: Česká geologická služba
Další účastník projektu: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Další účastník projektu: Povodí Moravy, s.p.
Klíčová slova: adaptation; ALADIN; climate change; climate related risk; drought; drought warning; groundwater; hydrological characteristics; hydrometeorological hazards; modelling; rainfall-runoff modelling; seasonal prediction; sectoral impacts; water resources
Anotace projektu:
Cílem projektu je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat výzkumu v oblasti změny klimatu. Jde o analýzu probíhající a predikci budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí i pro společnost. Výstupem budou nejaktuálnější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro hodnocení mitigačních opatření v procesu jejich přípravy i realizace. Minimálním výstupem jednotlivých dílčích cílů popsaných v projektu bude veřejně přístupná souhrnná výzkumná zpráva doplněná veřejnými databázemi, certifikovanými metodikami a samozřejmě vědeckými publikacemi.

Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých aglomeracích

Poskytovatel grantu: Ministerstvo vnitra
Koordinující příjemce: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Zabezpečení evropského standardu ochrany obyvatelstva. To vyžaduje rozvoj a zdokonalování technických, organizačních, řídících, plánovacích, kontrolních a metodických opatření, která směřují k přípravě na všechny druhy mimořádných událostí a krizových situací, minimalizaci potenciálu pro jejich v vznik a v neposlední řadě jejich řešení. jedná se tedy o snižování dopadů mimořádných událostí a krizových situací na stát, kraje či obce a životy a zdraví obyvatel, jejich majetek a životní podmínky.

Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu

Poskytovatel grantu: Ministerstvo vnitra
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Další účastník projektu: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Cílem projektu je v prvé řadě vývoj a ověření metodiky a nástrojů pro komplexní posouzení a snížení bezpečnostního rizika vzniku přírodních požárů v okolí klíčových zdrojů pitné vody (subjekty krizové infrastruktury). Budou vytvořeny prakticky použitelné metodiky pro posouzení možných důsledků vzniku takových požárů pro kvalitu a použitelnost těchto zdrojů. Současně budou vyhodnoceny i návrhy adaptačních a mitigačních opatření s ohledem na změnu klimatických podmínek a klimatické trendy. Při přípravě obou metodik je předjednána spolupráce s klíčovými uživateli výsledků a to státním podnikem Povodí Moravy, státním podnikem Povodí Vltavy a Hasičským záchraným sborem České republiky. Současně bude probíhat komunikace s majiteli pozemků v okolí vodárenských zdrojů, tak aby projekt přispěl ke snížení míry rizika přírodních požárů a připravenosti na jejich případné řešení a také na případné řešení sekundárních následků. Projekt bude naplňovat cíle celého výzkumné Programu v němž je vypsán. Jeho konečným výsledkem totiž je přispět ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy. Předkládaný projekt během a zejména po své realizaci umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti. Hlavní cíl Programu je naplňován prostřednictvím výsledkově orientovaných dílčích cílů tj. zejména dvou certifikovaných metodik ve vazbě na klíčové Priority v bezpečnostní oblasti.

North Andean forest - biodiversity and threats

Poskytovatel grantu: Polish National Agency for Academic exchange
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
The project is primarily focused on conducting joint, international research. The target groups are experienced researchers and students from the University of Lodz (UŁ), Global Change Research Institute (GCRI), Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) and Universidad Nacional de Colombia (UNAL) who will carry out joint work in an area of 30 ha of the North Andean forest located in the Sibundoy Valley (department Putumayo, southern Colombia) to explore the diversity of organisms occurring here, to implement multitaxa monitoring and to analyze the impact of small-scale agricultural activities on the biodiversity of the research area. The direct results of the project will be scientific publications on biodiversity of the study area and on the analysis of anthropogenic threats to the North Andean forest. The most important long-term benefit will be the creation of an international team of scientists who will be able to conduct other similar studies in the Neotropics. This cooperation may become the basis for consolidating the work of several research teams, for expanding international cooperation with the state administration, non-governmental organizations and the private sector to improve conservation of the most biodiverse areas of the world.
logo

Mobility CzechGlobe 2

Poskytovatel grantu: OP VVV
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: globální změna klimatu, měřená klimatická data
Anotace projektu:
Rozvoj výzkumné instituce prostřednictvím posílení lidských zdrojů zejména v oblasti studia dopadů změny klimatu na vodní režim a rizika sucha v planetárním a lokálním měřítku, dále zdokonalení metod naměřených klimatických dat. Uskuteční se celkem pět mobilit, z nichž třemi je příjezd zahraničních vědeckých pracovníků - seniorů a dalšími dvěma jsou výjezdy výzkumných pracovníků - juniorů do zahraničí. Během realizace projektu se uskuteční celkem 6 odborných seminářů pro cílovou skupinu.

Role of forest structure in the up-scaling of canopy reflectance and solar-induced chlorophyll fluorescence

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: modely přenosu záření, DART, smrk ztepilý, 3D reprezentace smrku, radiační bilance, chlorofylová fluorescence
Anotace projektu:
The project will contribute to the ongoing COST Action CA17134 - SENSECO, which brings together international research community working on synergies in Earth Observation data and up-scaling of ecophysiological vegetation traits. The main focus of the project will be optimization of the radiative transfer modeling of coniferous (spruce) forest as a key to detailed understanding of solar-induced chlorophyll fluorescence (SIF) emission and light scattering inside the forest canopy. The 3D structure of forest canopies influences light scattering properties and such as modified the signal recorded by remote sensing sensors. Our motivation is to provide a complex 3D environment that will allow for detailed sensitivity analysis in structurally complex coniferous forests. For this purpose we will use a complex 3D radiative transfer model DART (Discreete Anisotorpic Radiative Transfer), which is developed by Cesbio in France. The project will be divided into three parts. The first part will be focused on the improvement and modification of an existing algorithm for 3D spruce tree representation that was developed by our research team. We will particularly focus on modeling of 3D needle shoots from detailed laboratory laser scans and adjust the needle shoots for detailed sensitivity studies, as well as for extensive simulations. The second part will be focused on detailed sensitivity study in DART on how forest 3D structure and optical properties influences the subtle signal of SIF and the up-scaling to satellite data. The third part will focus on more effective use of the DART simulated spectra in ARTMO (Automated Radiative Transfer Models Operator) through model emulation. Results of this project will be shared with the researchers of the COST Action and published in international peer-reviewed journals.

Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vodními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového řešení v podmínkách měnícího se klimatu

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Klíčová slova: climate change adaptation; climate change scenario; drought; hydrological modelling; water resources
Anotace projektu:
Cílem projektu bude i) posoudit a predikovat změny ve vodním režimu krajiny s důrazem na sucho a vodní zdroje; ii) určit oblasti s kritickou vodní bilancí (hydrologickou a vodohospodářskou) a iii) identifikovat rizika v oblastech poruch zabezpečení povrchových a podzemních zdrojů vod. To vše v kontextu klimatické změny a předpokládaných scénářů vývoje území a potřeb vody již v současnosti ohroženém povodí Dyje. Dále bude vyhodnocena zranitelnost vodních zdrojů a potenciální rizika s vymezením časového horizontu jejich výskytu pro současné a budoucí uživatele. Mimoto budou navrženy adaptační opatření a bude analyzována jejich efektivita a vzájemné interakce dle různých scénářů zátěžových situací v podrobném měřítku s explicitním zohledněním dominantních fyzikálních procesů a změny klimatu.
logo

ATCZ236 Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje

Poskytovatel grantu: Interreg V-A Austria - Czech Republic
Koordinující příjemce: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Český hydrometeorologický ústav
Další účastník projektu: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
Další účastník projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Další účastník projektu: Povodí Moravy, s.p.
Další účastník projektu: Technische Universität Wien
Klíčová slova: ATCZ236, Cli OP Thaya
Stránka projektu: https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-si...
Anotace projektu:
Cílem projektu je předpověď a analýza dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v přeshraniční oblasti povodí Dyje a na základě toho rozvíjet vzájemně koordinovaný návrh manipulačních pravidel pro přehradní nádrže v České republice v období sucha v budoucnosti. Cílem je ověřit, zda očekávané dostupné množství vody bude schopno pokrýt stávající a budoucí odhadované odběry s ohledem na různé způsoby hospodaření s vodou (pitná voda, zemědělské zavlažování a průmyslové využití). Uplatňování úprav ve správě společné oblasti povodí provádí Rakousko-česká komise pro hraniční vody, odpovědné správní úřady a instituce obou zemí a jejich fungování může být zajištěno pouze při vzájemné spolupráci. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Celkový rozpočet: EUR 598 283,19 Alokované prostředky EFRR: EUR 508 540,70

Vliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

Poskytovatel grantu: Akademie věd ČR
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
xxx

Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: Available water; drought risk; irrigation system; climate change
Anotace projektu:
Prvním cílem projektu je kategorizace území ČR z hlediska potenciálního účinku závlah a dostupnosti vody pro jejich účely v současném a budoucím klimatu dle morfologie terénu, charakteristik půd, míry ohrožení suchem a variability srážek a na základě určení dostupných zdrojů závlahové vody. Hodnoceny budou i možnosti zadržení vody v krajině na různých velikostech a typech závlahových soustav. Druhým cílem je návrh a implementace systému monitoringu režimu vody v půdě pod závlahou, jako nástroje pro optimalizaci závlahových soustav a hospodaření s vodními zdroji. Testovacími lokalitami budou zástupci lokální a centralizované závlahové soustavy.