Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

HRS4R/HR Award

CzechGlobe jako evropské centrum excelence a projektový partner mnoha EU projektů plně podporuje a plní zásady Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v návaznosti na posouzení Evropské komise obdržel dne 25. 10. 2019 prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v oblasti lidských zdrojů.

HR Excellence in Research Award je ocenění institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Charty a Kodexu.

Účast CzechGlobu na budovaní Evropského výzkumného prostoru a kvalita strategie v oblasti lidských zdrojů jsou naší vysokou prioritou, a proto byla žádost o HR Excellence in Research Award jenom dalším logickým krokem navazujícím na předchozí projekt v oblasti lidských zdrojů – projekt EGERA.

Udělení ocenění předcházela důkladná interní  GAP analýza v období květen – listopad 2018, jež měla za úkol srovnat naši současnou praxi s principy Charty a Kodexu. Do šetření byli zapojeni zástupci všech vědeckých a administrativních pozic. Následně proběhla interní evaluace GAP analýzy a výběr vhodných aktivit pro Akční plán. Všechny dokumenty byly předloženy Evropské komisi k posouzení v červnu 2019.

Udělením ocenění HR Excellence in Research Award v říjnu 2019 jsme vstoupili do implementační fáze projektu s následujícím harmonogramem:

Implementační fáze: 2019 – 2024
Získání ocenění HR Excellence in Research Award 26. 10. 2019
Implementace HRS4R dle Akčního plánu od listopadu 2019
Vnitřní hodnocení implementace HRS4R říjen-prosinec 2021
Implementace HRS4R dle revidovaného Akčního plánu plánované od listopadu 2021
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Na konci dvouleté realizační fáze bylo dne 25. 10. 2021 Evropské komisi předáno interní hodnocení instituce za období 2019-2021. Na základě hodnocení implementace původního akčního plánu jsme vypracovali nový Akční plán na období 2022-2024.

Tento aktualizovaný Akční plán byl předložen Evropské komisi k dalšímu posouzení dne 25. října 2021.

Hodnotitelé Evropské komise dospěli k závěru, že můžeme pokročit v implementaci navrhovaných opatření a jejích kladným hodnocením, které jsme obdrželi dne 9. 12. 2021 jsme zahájili novou fázi celé implementace HRS4R.
Proces HRS4R bude dále pokračovat cyklicky, s hodnocením každých 36 měsíců.

Přínos implementace HRS4R pro CzechGlobe a výzkumné pracovníky

  • Vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Propojení CzechGlobe s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.
  • Přitažlivější podmínky pro budování kariéry v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru nových výzkumných pracovníků.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků – zřízení Kariérního podpůrného centra
  • Podpora vnitřní kultury a budování společných hodnot v otevřeném prostředí – zřízení Communication Hub

Řídící výbor

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel CzechGlobe
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. – výkonný ředitel CzechGlobe
Mgr. Jiří Kolman, Ph.D. – vědecký tajemník
Zdeňka Cermanová – vedoucí Lidských zdrojů
Ing. Jarmila Grégrová – vedoucí Oddělení projektového řízení

Členové pracovní skupiny HR Award

Mgr. Jana Halfarová – referentka Lidských zdrojů
Ing. Karel Klem, Ph.D. – vedoucí Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy
Ing. Jan Červený, Ph.D. – vedoucí Oddělení adaptivních biotechnologií
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. – vedoucí Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. – vedoucí Oddělení výzkumu biodiverzity
er. nat. Mgr. Kateřina Macháčová – vedoucí Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů
Mgr. Ladislav Šigut, Ph.D. – Postdoktorand
Mgr. Miroslava Šprtová, Ph.D. – vědecký pracovník Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. – vedoucí Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
Ing. Manuel Acosta, Ph.D. – vědecký pracovník Oddělení toků látek a energie
Mgr. Nikola Audesová – knihovnice

Ing. Radka Pittnerova Ph.D. – externí specialistka

Spolupracující instituce v rámci projektu HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers)

Univerzity v ČR

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

https://www.fzt.jcu.cz/cz/
  České Budějovice (ČR)

Smlouva o spolupráci v oblasti VaV, vzdělávání studentů, propagace a popularizace

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

https://www.mff.cuni.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních oborů


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CENAKVA

http://web.frov.jcu.cz/cs/o-fakulte/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz-cenakva/velka-vyzkumna-infrastruktura-cenakva
  České Budějovice (ČR)

Spolupráce v rámci ESFRI DANUBIUS a založení národního konsorcia DANUBIUS CZ

Mendelova univerzita v Brně

http://mendelu.cz/
  Brno (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe; Výměnné pobyty; Spolupráce v rámci Centra MendelGlobe; Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů


Fakulta chemická VUT v Brně

https://www.fch.vut.cz/
  Brno (ČR)

Společné řešení výzkumných projektů a vedení studentů v doktorských studijních programech

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

https://www.fme.vutbr.cz/
  Brno (ČR)

Vzájemná spolupráce mezi projekty ADMAS – Centrum pokročilých materiálů, konstrukcí a technologií a CzechGlobe předkládaných v rámci OP VaVpI


Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

https://www.fi.muni.cz/index.html.cs
  Brno (ČR)

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Centrem výzkumu globální změny – CzechGlobe AV ČR a projektem CERIT-SC (Memorandum of Understanding); Spolupráce: Systému ALADIN; Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (RECETOX)

https://www.recetox.muni.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních oborů


Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

https://www.econ.muni.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce při praxi/stáži/projektu studentů ESF MU

Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí

https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/
  Praha (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe


Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

https://prf.osu.cz/
  Ostrava (ČR)

Spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe a zřízení společného pracoviště „Laboratoř biofyzikální fyziologie rostlin“

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

https://www.prf.jcu.cz/
  České Budějovice (ČR)

Spolupráce v oblasti vzdělávání studentů a využívání infrastruktury ÚVGZ


Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

https://fcht.upce.cz/
  Pardubice (ČR)

Spolupráce v oblasti vzdělávání studentů

Česká zemědělská univerzita v Praze

https://www.czu.cz/cs/
  Praha (ČR)

Spolupráce vzdělávací a odborná, vědeckovýzkumná, personální a marketingová


MU, JČU, Mikrobiologický ústav

https://mbucas.cz/
  Brno (ČR)

Memorandum o spolupráci na projektu C4Sys

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí a Fakulta sociálně ekonomická

https://www.ujep.cz/cs/
  Ústí nad Labem (ČR)

Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů

VaV instituce v ČR

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

http://www.ifer.cz/?verze=cz&page=home2&id=
  Strašice (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe


Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

http://www.ufa.cas.cz/?lang=cz
  Praha (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe

Český hydrometeorologický ústav

http://portal.chmi.cz/
  Praha (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe


Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

http://www.uhul.cz/
  Brandýs nad Labem (ČR)

Spolupráce ve výzkumu a monitoringu sucha, prezentace monitoringu lesního sucha a jeho výsledků

Česká geologická služba

http://www.geology.cz/extranet
  Praha (ČR)

Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci v rámci centra excelence CzechGlobe


Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

http://www.icpf.cas.cz/cs
  Praha (ČR)

Spolupráce pro získávání dat nezbytných pro zajišťování kvality ovzduší

Střední školy

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

https://www.gyrec.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce související s projektem Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří podávaným do Integrovaného Regionálního Operačního Programu

Firmy v ČR

MJM Litovel a.s.

https://www.mjm.cz/
  Litovel (ČR)

Odborná spolupráce v oblasti smluvního výzkumu


BIC Brno spol. s. r. o., podnikatelské a inovační centrum

http://www.titc-vtp.cz/cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce v oblasti VaV a transferu technologií

Future Farming, s.r.o.

https://en.futurefarming.cz/
https://www.futurefarming.cz/
  Brno (ČR)

spolupráce zejména v oblasti aquaponie, řas a sinic,

Zahraniční VaV instituce

University of Tartu

https://ut.ee/en
  Tartu (Estonsko)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Battelle Memorial Institute a NEON the National Ecological Observatory Network, Inc. –

https://www.battelle.org/
https://www.neonscience.org/
  Ohio (USA)

Sdílení dat, společné VaV a vzdělávací projekty v oblasti zejm. ekologických dat


University of Banja Luka, Faculty of Forestry

https://www.sf.unibl.org/en/
  Banja Luka (Bosna a Hercegovina)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Remote Sensing Laboratories (RSL)

https://www.geo.uzh.ch/en/units/rsl
  Zürich (Switzerland)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


Institut of Chemistry and Dynamics of the Geosphere (ICG): ICG-3: Phytosphere

https://www.fz-juelich.de/portal/EN/Home/home_node.html
  Jülich (Germany)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

National Research Council of Italy (CNR)

https://www.cnr.it/en
  Porano (Italy)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


Bulgarian Academy of Sciences

http://www.bas.bg/en/
  Sofie (Bulgaria)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

ZALF

http://www.zalf.de/en/Pages/ZALF.aspx
  Müncheberg (Germany)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Institute of Tropical Biology

http://www.vast.ac.vn/en/
  Ho Chi Minh (Vietnam)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

Slovenský hydrometeorologický ústav

http://www.shmu.sk/sk/?page=1
  Bratislava (Slovensko)

Prohloubení spolupráce ve výzkumu sucha (Intersucho pro SK) a nahrazení smlouvy z 3.9.2014

Poznan University of Life Sciences (PULS)

https://skylark.up.poznan.pl/en/
  Poznan (Poland)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


University of Sarajevo

https://www.unsa.ba/en
  Sarajevo (Bosnia Herzegovina)

VaV spolupráce v mez. projektech

University of Rijeka

https://uniri.hr/en/home/
  Rijeka (Croatia)

VaV spolupráce v mez. projektech


University of Nis

https://www.ni.ac.rs/en/
  Nis (Serbia)

VaV spolupráce v mez. projektech

University of Novi Sad

https://www.uns.ac.rs/index.php/en/
  Novi Sad (Serbia)

VaV spolupráce v mez. projektech


University of Panama

https://www.up.ac.pa/
  Panama (Panama)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

Technical University Dresden

https://tu-dresden.de/?set_language=en
  Drážďany (Německo)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce


University of Energy and Natural Resources

https://uenr.edu.gh/
  Sunyani (Ghana)

Společné VaV projekty (hlavně s důrzazem na výzkum toku uhlíku), výuka, mobilita vědců a studentů

United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources

https://flores.unu.edu/en/
  Drážďany (Německo)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce, organizace společných konferencí


Vietnam National University Ho Chi Minh City – University of Science

https://web.hcmus.edu.vn/en/
  Ho Chi Minh (Vietnam)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce

Technická univerzita vo Zvolene

https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene
  Zvolen (Slovensko)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)

https://www.iucn.org/
  Kupondole (Nepál)

Spolupráce ve VaV a vzdělávání, projektová spolupráce (zejm. v oblasti dopadů globální změny, ekologie krajiny, potravinové bezpečnosti a biodiversity)


University of Zagreb, Faculty of Forestry

https://www.sumfak.unizg.hr/en/
  Zagreb (Chorvatsko)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Pontificia Universidad Católica de Chile

https://www.uc.cl/
  Santiago de Chile (Chile)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech


Université Amadou Mahtar MBOW

http://www.uam.sn
  Dakar (Senegal)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

University of Belgrade

http://bg.ac.rs/en/index.php
  Belgrade (Serbia)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech


Tunghai University

http://eng.thu.edu.tw/
  Taichung (Taiwan)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Mezinárodní sdružení

ECRA

http://www.ecra-climate.eu/
  Brusel (Belgie)

Přistoupení k mez. networku VaV institucí zabývajících se výzkumem klimatických změn

NGO

Biodiversity Research Institute

http://www.briloon.org/
  Straszyn (Polsko)

Spolupráce ve VaV a vzdělávání (zejm. v oblasti výzkumu biodiversity v Kolumbii a Ekvádoru)

Státní instituce v ČR

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

https://vodarenska.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce a vzájemná podpora při výzkumu vodního režimu v povodí Dyje a vývoji modelového systému pro analýzu současných i budoucích rizik a plánování funkčně a ekonomicky efektivních adaptačních opatření v podminkách změny klimatu – AdaptDyje


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

https://www.mpsv.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce při realizaci projektu STOPPER – Systém trvalé ochrany a prevence pro eliminaci rizik násilí na pracovišti

Lesy České republiky, s.p.

https://lesycr.cz/
  Hradec Králové (ČR)

Spolupráce ve výzkumu a monitoringu sucha, přírodních požářů, zdravotního stavu lesů, využití DPZ metodiky, mapování kůrovcové kalamity


Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

https://www.cenia.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce při řešení vědeckovýzkumných úkolů, jako například pozorování a hodnocení stavu skládek komunálního odpadu, detekce azbestových střech budov, a další pomocí dat dálkového průzkumu Země

Český statistický úřad

https://www.czso.cz/
  Praha (ČR)

využití, zpracování a prezentace statistických dat, ad hoc konzultace


Ministerstvo zemědělství ČR

http://eagri.cz/public/web/mze/
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti monitoringu sucha

Povodí Moravy, s.p.

http://www.pmo.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce a vzájemná podpora při výzkumu vodního režimu v povodí Dyje a vývoji modelového systému pro analýzu současných i budoucích rizik a plánovaní funkčně a ekonomicky efektivních adaptačních opatření v podmínkách změny klimatu – AdaptDyje


Státní pozemkový úřad

https://www.spucr.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti monitoringu sucha

Města a obce

Hlavní město Praha

https://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti metodiky urbanizovaného modelování teplotních poměrů ve městě


Statutární město Brno

https://www.brno.cz/uvodni-strana/
  Brno (ČR)

Spolupráce na naplnění klimatických cílů města (SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima) v rámci mezinárodního Paktu starostů a primátorů

Zájmová sdružení právnických osob

JIC, zájmové sdružení právnických osob

https://www.jic.cz/
  Brno (ČR)

ÚVGZ jako poskytovatel znalostí

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Halfarová
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Tel.: +420 778 700 134
mail: halfarova.j@czechglobe.cz

Web: http://www.czechglobe.cz/cs/o-nas/rizeni-lidskych-zdroju/