Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

HRS4R/HR Award

CzechGlobe jako evropské centrum excelence a projektový partner mnoha EU projektů plně podporuje a plní zásady Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v návaznosti na posouzení Evropské komise obdržel dne 25. 10. 2019 prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v oblasti lidských zdrojů.

HR Excellence in Research Award je ocenění institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Charty a Kodexu.

Účast CzechGlobu na budovaní Evropského výzkumného prostoru a kvalita strategie v oblasti lidských zdrojů jsou naší vysokou prioritou, a proto byla žádost o HR Excellence in Research Award jenom dalším logickým krokem navazujícím na předchozí projekt v oblasti lidských zdrojů – projekt EGERA.

Udělení ocenění předcházela důkladná interní  GAP analýza v období květen – listopad 2018, jež měla za úkol srovnat naši současnou praxi s principy Charty a Kodexu. Do šetření byli zapojeni zástupci všech vědeckých a administrativních pozic. Následně proběhla interní evaluace GAP analýzy a výběr vhodných aktivit pro Akční plán. Všechny dokumenty byly předloženy Evropské komisi k posouzení v červnu 2019.

Udělením ocenění HR Excellence in Research Award v říjnu 2019 jsme vstoupili do implementační fáze projektu s následujícím harmonogramem:

   
Implementační fáze: 2019 – 2024
   
Získání ocenění HR Excellence in Research Award 26. 10. 2019
Implementace HRS4R dle Akčního plánu od listopadu 2019
Vnitřní hodnocení implementace HRS4R plánované na 25. 10. 2021
Implementace HRS4R dle revidovaného Akčního plánu plánované od listopadu 2021
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Na konci dvouleté realizační fáze bylo dne 25. 10. 2021 Evropské komisi předáno interní hodnocení instituce za období 2019-2021. Na základě hodnocení implementace původního akčního plánu jsme vypracovali nový Akční plán na období 2022-2024.

Přínos implementace HRS4R pro CzechGlobe a výzkumné pracovníky

  • Vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Propojení CzechGlobe s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.
  • Přitažlivější podmínky pro budování kariéry v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru nových výzkumných pracovníků.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků – zřízení Kariérního podpůrného centra
  • Podpora vnitřní kultury a budování společných hodnot v otevřeném prostředí – zřízení Communication Hub

Řídící výbor

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel CzechGlobe
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. – výkonný ředitel CzechGlobe
Mgr. Jiří Kolman, Ph.D. – vědecký tajemník
Zdeňka Cermanová – vedoucí Lidských zdrojů
Ing. Jarmila Grégrová – vedoucí Oddělení projektového řízení

Členové pracovní skupiny HR Award

Mgr. Jana Halfarová – referentka Lidských zdrojů
Ing. Karel Klem, Ph.D. – vedoucí Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy
Ing. Jan Červený, Ph.D. – vedoucí Oddělení adaptivních biotechnologií
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. – vedoucí Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. – vedoucí Oddělení výzkumu biodiverzity
er. nat. Mgr. Kateřina Macháčová – vedoucí Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů
Mgr. Ladislav Šigut, Ph.D. – Postdoktorand
Mgr. Miroslava Šprtová, Ph.D. – vědecký pracovník Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. – vedoucí Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
Ing. Manuel Acosta, Ph.D. – vědecký pracovník Oddělení toků látek a energie
Mgr. Nikola Audesová – knihovnice

Ing. Radka Pittnerova Ph.D. – externí specialistka

Spolupracující instituce v rámci projektu HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers)

Univerzity v ČR

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

https://www.fzt.jcu.cz/cz/
  České Budějovice (ČR)

Smlouva o spolupráci v oblasti VaV, vzdělávání studentů, propagace a popularizace

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

https://www.mff.cuni.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních oborů


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, CENAKVA

http://web.frov.jcu.cz/cs/o-fakulte/soucasti-fakulty/jihoceske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz-cenakva/velka-vyzkumna-infrastruktura-cenakva
  České Budějovice (ČR)

Spolupráce v rámci ESFRI DANUBIUS a založení národního konsorcia DANUBIUS CZ

Mendelova univerzita v Brně

http://mendelu.cz/
  Brno (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe; Výměnné pobyty; Spolupráce v rámci Centra MendelGlobe; Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů


Fakulta chemická VUT v Brně

https://www.fch.vut.cz/
  Brno (ČR)

Společné řešení výzkumných projektů a vedení studentů v doktorských studijních programech

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

https://www.fme.vutbr.cz/
  Brno (ČR)

Vzájemná spolupráce mezi projekty ADMAS – Centrum pokročilých materiálů, konstrukcí a technologií a CzechGlobe předkládaných v rámci OP VaVpI


Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

https://www.fi.muni.cz/index.html.cs
  Brno (ČR)

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Centrem výzkumu globální změny – CzechGlobe AV ČR a projektem CERIT-SC (Memorandum of Understanding); Spolupráce: Systému ALADIN; Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (RECETOX)

https://www.recetox.muni.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních oborů


Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

https://www.econ.muni.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce při praxi/stáži/projektu studentů ESF MU

Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí

https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/
  Praha (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe


Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

https://prf.osu.cz/
  Ostrava (ČR)

Spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe a zřízení společného pracoviště „Laboratoř biofyzikální fyziologie rostlin“

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

https://www.prf.jcu.cz/
  České Budějovice (ČR)

Spolupráce v oblasti vzdělávání studentů a využívání infrastruktury ÚVGZ


Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

https://fcht.upce.cz/
  Pardubice (ČR)

Spolupráce v oblasti vzdělávání studentů

Česká zemědělská univerzita v Praze

https://www.czu.cz/cs/
  Praha (ČR)

Spolupráce vzdělávací a odborná, vědeckovýzkumná, personální a marketingová


MU, JČU, Mikrobiologický ústav

https://mbucas.cz/
  Brno (ČR)

Memorandum o spolupráci na projektu C4Sys

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí a Fakulta sociálně ekonomická

https://www.ujep.cz/cs/
  Ústí nad Labem (ČR)

Spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů

VaV instituce v ČR

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

http://www.ifer.cz/?verze=cz&page=home2&id=
  Strašice (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe


Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

http://www.ufa.cas.cz/?lang=cz
  Praha (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe

Český hydrometeorologický ústav

http://portal.chmi.cz/
  Praha (ČR)

Vzájemná spolupráce v rámci centra excelence CzechGlobe


Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

http://www.uhul.cz/
  Brandýs nad Labem (ČR)

Spolupráce ve výzkumu a monitoringu sucha, prezentace monitoringu lesního sucha a jeho výsledků

Česká geologická služba

http://www.geology.cz/extranet
  Praha (ČR)

Rámcová smlouva o vzájemné spolupráci v rámci centra excelence CzechGlobe


Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

http://www.icpf.cas.cz/cs
  Praha (ČR)

Spolupráce pro získávání dat nezbytných pro zajišťování kvality ovzduší

Střední školy

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

https://www.gyrec.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce související s projektem Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří podávaným do Integrovaného Regionálního Operačního Programu

Firmy v ČR

MJM Litovel a.s.

https://www.mjm.cz/
  Litovel (ČR)

Odborná spolupráce v oblasti smluvního výzkumu


BIC Brno spol. s. r. o., podnikatelské a inovační centrum

http://www.titc-vtp.cz/cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce v oblasti VaV a transferu technologií

Future Farming, s.r.o.

https://en.futurefarming.cz/
https://www.futurefarming.cz/
  Brno (ČR)

spolupráce zejména v oblasti aquaponie, řas a sinic,

Zahraniční VaV instituce

University of Tartu

https://ut.ee/en
  Tartu (Estonsko)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Battelle Memorial Institute a NEON the National Ecological Observatory Network, Inc. –

https://www.battelle.org/
https://www.neonscience.org/
  Ohio (USA)

Sdílení dat, společné VaV a vzdělávací projekty v oblasti zejm. ekologických dat


University of Banja Luka, Faculty of Forestry

https://www.sf.unibl.org/en/
  Banja Luka (Bosna a Hercegovina)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Remote Sensing Laboratories (RSL)

https://www.geo.uzh.ch/en/units/rsl
  Zürich (Switzerland)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


Institut of Chemistry and Dynamics of the Geosphere (ICG): ICG-3: Phytosphere

https://www.fz-juelich.de/portal/EN/Home/home_node.html
  Jülich (Germany)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

National Research Council of Italy (CNR)

https://www.cnr.it/en
  Porano (Italy)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


Bulgarian Academy of Sciences

http://www.bas.bg/en/
  Sofie (Bulgaria)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

ZALF

http://www.zalf.de/en/Pages/ZALF.aspx
  Müncheberg (Germany)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Institute of Tropical Biology

http://www.vast.ac.vn/en/
  Ho Chi Minh (Vietnam)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

Slovenský hydrometeorologický ústav

http://www.shmu.sk/sk/?page=1
  Bratislava (Slovensko)

Prohloubení spolupráce ve výzkumu sucha (Intersucho pro SK) a nahrazení smlouvy z 3.9.2014


St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences

http://www.spiiras.nw.ru/en/
  St. Petersburg (Rusko)

Společné VaV projekty (hlavně s důrazem na informační technologie), výuka, mobilita vědců a studentů

Poznan University of Life Sciences (PULS)

https://skylark.up.poznan.pl/en/
  Poznan (Poland)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků


University of Sarajevo

https://www.unsa.ba/en
  Sarajevo (Bosnia Herzegovina)

VaV spolupráce v mez. projektech

University of Rijeka

https://uniri.hr/en/home/
  Rijeka (Croatia)

VaV spolupráce v mez. projektech


University of Nis

https://www.ni.ac.rs/en/
  Nis (Serbia)

VaV spolupráce v mez. projektech

University of Novi Sad

https://www.uns.ac.rs/index.php/en/
  Novi Sad (Serbia)

VaV spolupráce v mez. projektech


University of Panama

https://www.up.ac.pa/
  Panama (Panama)

Rozvoj VaV, nových metod, postupů, přenosu znalostí základního výzkumu do praxe, výuka studentů, doktorandů a výchovou mladých vědeckých pracovníků

Technical University Dresden

https://tu-dresden.de/?set_language=en
  Drážďany (Německo)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce


University of Energy and Natural Resources

https://uenr.edu.gh/
  Sunyani (Ghana)

Společné VaV projekty (hlavně s důrzazem na výzkum toku uhlíku), výuka, mobilita vědců a studentů

United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources

https://flores.unu.edu/en/
  Drážďany (Německo)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce, organizace společných konferencí


Vietnam National University Ho Chi Minh City – University of Science

https://web.hcmus.edu.vn/en/
  Ho Chi Minh (Vietnam)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce

Technická univerzita vo Zvolene

https://www.tuzvo.sk/sk/technicka-univerzita-vo-zvolene
  Zvolen (Slovensko)

VaV a studentská mobilita, VaV spolupráce

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)

https://www.iucn.org/
  Kupondole (Nepál)

Spolupráce ve VaV a vzdělávání, projektová spolupráce (zejm. v oblasti dopadů globální změny, ekologie krajiny, potravinové bezpečnosti a biodiversity)


University of Zagreb, Faculty of Forestry

https://www.sumfak.unizg.hr/en/
  Zagreb (Chorvatsko)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Pontificia Universidad Católica de Chile

https://www.uc.cl/
  Santiago de Chile (Chile)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech


Université Amadou Mahtar MBOW

http://www.uam.sn
  Dakar (Senegal)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

University of Belgrade

http://bg.ac.rs/en/index.php
  Belgrade (Serbia)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech


Tunghai University

http://eng.thu.edu.tw/
  Taichung (Taiwan)

VaV spolupráce, vzdělávání, mobility, spolupráce v mez. projektech

Mezinárodní sdružení

ECRA

http://www.ecra-climate.eu/
  Brusel (Belgie)

Přistoupení k mez. networku VaV institucí zabývajících se výzkumem klimatických změn

NGO

Biodiversity Research Institute

http://www.briloon.org/
  Straszyn (Polsko)

Spolupráce ve VaV a vzdělávání (zejm. v oblasti výzkumu biodiversity v Kolumbii a Ekvádoru)

Státní instituce v ČR

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

https://vodarenska.cz/
  Brno (ČR)

Spolupráce a vzájemná podpora při výzkumu vodního režimu v povodí Dyje a vývoji modelového systému pro analýzu současných i budoucích rizik a plánování funkčně a ekonomicky efektivních adaptačních opatření v podminkách změny klimatu – AdaptDyje


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

https://www.mpsv.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti monitoringu sucha

Lesy České republiky, s.p.

https://lesycr.cz/
  Hradec Králové (ČR)

Spolupráce ve výzkumu a monitoringu sucha, přírodních požářů, zdravotního stavu lesů, využití DPZ metodiky, mapování kůrovcové kalamity


Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

https://www.cenia.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti monitoringu sucha


Státní pozemkový úřad

https://www.spucr.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti monitoringu sucha

Český statistický úřad

https://www.czso.cz/
  Praha (ČR)

využití, zpracování a prezentace statistických dat, ad hoc konzultace


Ministerstvo zemědělství ČR

http://eagri.cz/public/web/mze/
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti monitoringu sucha

Povodí Moravy, s.p.

http://www.pmo.cz/
  Praha (ČR)

Spolupráce a vzájemná podpora při výzkumu vodního režimu v povodí Dyje a vývoji modelového systému pro analýzu současných i budoucích rizik a plánovaní funkčně a ekonomicky efektivních adaptačních opatření v podmínkách změny klimatu – AdaptDyje

Města a obce

Hlavní město Praha

https://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
  Praha (ČR)

Spolupráce v oblasti metodiky urbanizovaného modelování teplotních poměrů ve městě


Statutární město Brno

https://www.brno.cz/uvodni-strana/
  Brno (ČR)

Spolupráce na naplnění klimatických cílů města (SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima) v rámci mezinárodního Paktu starostů a primátorů

Zájmová sdružení právnických osob

JIC, zájmové sdružení právnických osob

https://www.jic.cz/
  Brno (ČR)

ÚVGZ jako poskytovatel znalostí

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Halfarová
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Tel.: +420 778 700 134
mail: halfarova.j@czechglobe.cz

Web: http://www.czechglobe.cz/cs/o-nas/rizeni-lidskych-zdroju/