Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník, vedoucí VT

Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: urban.o@czechglobe.cz

Telefon: 511192250

Odborné zaměření

biofyzikální fyziologie rostlin, stresová fyziologie rostlin, ekofyziologie fotosyntézy, biochemické/matematické modely fotosyntézy, globální změna, vliv radiačního režimu na fyziologické procesy rostlin (difúzní světlo, dynamický světelný režim, difúzní x přímá radiace, spektrální složení radiace), vliv zvýšené koncentrace CO2 a UV záření na rostliny, manipulační experimenty, environmentální metabolomika rostlin, toky ozónu a organických volatilních látek v terestrických ekosystémech, emise CH4 a N2O, stabilní izotopy (C13, N15, O18) v suchozemských ekosystémech

Vzdělání

Mgr.: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika a chemická fyzika (1991-1996); magisterská práce: “Vliv zvýšené UV-B radiace na fotosyntetické charakteristiky smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) pěstovaného v polních podmínkách”

Ph.D.: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika (1996-2002); PhD práce: „Spatial differentiation of the CO2 assimilation activity within Norway spruce canopy under the impact of elevated CO2 concentration”

Doc.: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Biofyzika (2013); habilitační práce: „Heterogenita světla a ekofyziologie fotosyntézy rostlin“

Profesní kariéra

1996-2002: PhD student, Ústav ekologie krajiny AV ČR

2002-2005: mladý vědecký pracovník, Ústav ekologie krajiny AV ČR

od 2005: vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

od 2005: vedoucí Laboratoře ekologické fyziologie rostlin

2010-2012: vedoucí Sekce impaktových studií a fyziologických analýz

od 2005: externí lektor, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (Ekologická fyziologie rostlin)

Ocenění

2003: Honorary diploma for exceptional and outstanding cooperation in forestry research and development (uděleno Forest Research and Management Institute, Rumunsko)

2008: Cena Otto Wichterle pro mladé vědecké pracovníky (uděleno AV ČR)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1998: Technische Universität, Berlin, FG Landschaftsökologie / Ökologie der Gehölze, Dr. Manfred Forstreuter; biochemické modely ve fyziologii rostlin

1999: Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň, Dr. Ladislav Nedbal; studium fluorescence rostlin

2003-2005: visiting scientist, Department of Forest Ecology, University of Tuscia, Viterbo, Italy, Prof. G.Scarascia-Mugnoza; studium vlivu zvýšené koncentraci CO2

2008: seminář Trends in Plant Ecophysiology and Ecosystem Ecology Research, 22.–27.6. 2008, Universita degli Studi di Palermo, Itálie (přednášející Prof. Park S. Nobel, Prof. Dennis Baldocchi, Prof. Paolo Inglese)

2013-2014: IBAF-CNR, Itálie; aplikace metody stabilních izotopů, stanovení emisí volatilních organických látek z rostlin (Dr. Marco Lauteri, Dr. Carlo Calfapietra)

Členství

2010-2015: člen Akademického sněmu AV ČR

2012-2020: člen Rady instituce UVGZ AV ČR, v.v.i.

od 2011: člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a člen oborové rady doktorského studijního oboru Biofyzika (studijní program Aplikovaná fyzika)

od 2007: člen komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací pro studijní obor Biofyzika na PřF OU v Ostravě (Bc., Mgr., PhD.)

od 2016: člen oborové rady doktorského studijního oboru Anatomie a fyziologie rostlin na PřF Masarykovy univerzity v Brně (Bc., Mgr., PhD.) a člen komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací obor 

od 2018: člen hodnotícího panelu Bio2: Functional Biology, FWO (Research Foundation – Flanders)

od 2018: člen poradního orgánu MŠMT (OPO-mobility)

od 2019: člen hodnotícího panelu GA ČR, Panel P505-Ekologie živočichů a rostlin

2011-2014: člen Management Committee za ČR v COST Action FA0906 (UV4Growth), od roku 2012 člen komise pro schvalování a hodnocení projektů STSM (Short-Term Scientific Missions)

2012-2019: člen Management Committee za ČR v COST Action FP1204 „Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests“

od 2016: člen UV4Plants Association (uv4plants.org)

Stručná scientometrie

Články v impaktovaných časopisech: 141

Konferenční příspěvky: 14

Abstrakta konferencí: 8

Editorial: 2

Kapitoly v knihách: 6

Články v jiných specializovaných časopisech: 17

Citace: 3012 (celkově dle WoS), 4388 (celkově dle Google Scholar)

H-index: 28 (Web of Science), 35 (Google Scholar)

Research ID: J-7432-2012