Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Doplnění výzkumné infrastruktury CzeCOS

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001609
Příjemce dotace: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita 1: Posílené výzkumné a inovační struktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Hlavním cílem projektu je doplnění experimentální, analytické a observační výzkumné infrastruktury CzeCOS na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. o nejmodernější přístrojové a softwarové vybavení, které umožní studium klíčových ekosystémových procesů. Navrhovaný projekt navazuje na projekt výzkumné infrastruktury CzeCOS/ICOS (LM2010007) a projekt CzeCOS (LM2015061). Výzkumná infrastruktura (dále jen VI) je rovněž uvedena v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Navrhovaný projekt rozšiřuje stávající VI o studium ekosystémových procesů, které mohou být zásadně ovlivněny globální změnou klimatu (GZK) a současně mohou také přispívat ke zmírňování dopadů očekávané změny. Jedná se zejména o procesy spojené s cykly uhlíku a vody, tedy především ekosystémovou výměnu CO2 a H2O. Rozšíření VI ale umožní také studium procesů, které podmiňují emise dalších skleníkových plynů jako je CH4, N2O, NOx a dalších. Tyto procesy budou studovány na různých hierarchických úrovních od úrovně molekulární, přes půdu a rostliny až po celé ekosystémy pomocí instrumentace pro analýzu metabolických drah, fyziologických procesů, toků látek a energie a pomocí metod dálkového průzkumu. Bude tak vytvořena na evropské úrovni unikátní infrastruktura propojující studium procesů v rámci biogeochemických cyklů na úrovni celého ekosystému s manipulačními experimenty, které umožňují simulaci budoucích podmínek prostředí a analýzou biochemické a fyziologické podstaty odezvy na tyto změněné podmínky.  Doplnění VI zahrnuté v rámci evropských ESFRI infrastruktur ICOS, AnaEE a EUFAR tak zajistí splnění klíčových podmínek pro zařazení stávajících ekosystémových stanic, manipulačních experimentů a analytických platforem mezi infrastruktury nejvyšší (excelentní) úrovně. Toto zařazení je klíčové pro zapojení do celoevropských (panevropských) gradientových studií, jejichž cílem je vyhodnocení předpokládaných dopadů a rizik GZK na ekosystémy a návrh adaptačních opatření. Doplnění VI přispěje nejen k zásadnímu zvýšení přidané hodnoty prováděného výzkumu, které je dáno přechodem od poznání ekosystémových procesů k jejich detailnímu pochopení, ale výrazně zvýší také mezinárodní výzkumnou spolupráci a umožní využití výsledků při návrzích adaptačních strategií.

Rozpočet projektu

Celkové způsobilé výdaje: 22.181.539,- Kč
Dotace z ERDF: 18.854.308,15 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 2.218.153,90 Kč

Management projektu:

Martin Pavlík – manažer projektu
Kratochvilová Ivana – finanční manažerka

Výzkumný tým projektu:

Carlo Calfapietra
Otmar Urban
Marian Pavelka
Karel Klem
Petr Holub
Manuel Acosta
Klára Taufarová
Michal Oravec
Kristýna Večeřová

Kontakt:

Martin Pavlík – manažer projektu
e-mail: pavlik.m@czechglobe.cz
tel. +420 511 192 207

 

Tento projekt je spolufinancován EU

Obrázek - Bez názvu.jpg