Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

DriDanube

Obrázek - standard logo image - DriDanube.png

Nedostatek vody a sucha často zasahovaly do dunajského regionu a měly velký dopad na ekonomiku a blaho lidí. Navzdory škodám v posledních desetiletích není sucho stále považováno za problém s vysokou prioritou a lidé si nejsou vědomi dopadů sucha.
Hlavním cílem projektu DriDanube je zvýšit kapacitu podunajského regionu řešit rizika spojená se suchem. Cílem projektu je pomoci všem zainteresovaným stranám, které se zabývají řízením sucha, stát efektivnější během reakce na mimořádné události sucha a lépe se připravit na další období sucha.

Od reaktivního na proaktivní řízení sucha

V současné době je reakce na sucho reaktivní, zabývající se především ztrátami a škodami, chybí spolupráce mezi klíčovými aktéry a formální legislativa většinou neexistuje. Proaktivní přístup na druhé straně spočívá v prevenci sucha, zmírňování jejích následků, snižování zranitelnosti, plánování a připravenosti. Soustředí se proto na posun od obnovy k ochraně, tj. od řízení krizí až po řízení rizik.

Očekávané výsledky

Jedním z hlavních produktů projektu bude Drought User Service, který umožní přesnější a účinnější monitorování sucha a včasné varování. Služba bude integrovat všechna dostupná data, včetně velkého objemu nejnovějších produktů vzdáleného snímání.

DriDanube bude harmonizovat současně heterogenní metodiky pro posuzování rizik a dopadů na základě dosavadních výsledků v zúčastněných zemích a směrnic EU v rámci mechanismu civilní ochrany.

Současné pomalé reakce v období sucha budou posíleny zdokonaleným rozhodovacím procesem ve všech částech cyklu řízení sucha (monitorování – posouzení dopadu, reakce – zotavení – připravenost), což posílí kapacitu zúčastněných stran (politika, odborná veřejnost i koneční uživatelé) na různých úrovních. To povede ke zvýšené kultivaci připravenosti v celé dunajské oblasti.

Hlavním očekávaným výsledkem DriDanube je zlepšení reakce na mimořádné situace v oblasti sucha a lepší spolupráci mezi provozními a rozhodovacími orgány v dunajském regionu na národní a regionální úrovni.

Zahájení projektu: 01-01-2017
Ukončení projektu: 30-06-2019
Rozpočet celkově: 1.974.750 EUR
Příspěvek ERDF: 1,434,757,5 EUR
Příspěvek IPA: 243.780 EUR
Příspěvek ENI: 0 EUR
Číslo výzvy: 1
Priorita: Životní prostředí a kultura zodpovědná podunajská oblast
Specifický cíl: Zlepšení připravenosti na řízení rizik v oblasti životního prostředí

For information in English: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube

Project cofunded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Poster DriDanube

Obrázek - 33434470712_b10e9aa78c_z.jpg