Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

SUSTES

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797
Příjemce dotace: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita 1: Posílené výzkumné a inovační struktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

Zahájení projektu: 1. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Hlavním cílem projektu je Projekt má za cíl vyvinout principiálně nový koncept pro identifikaci rizik a adaptační strategie pro zajištění udržitelnosti ekosystémových služeb (tj. služeb poskytovaných člověku krajinou) a zvláště pak potravinové bezpečnosti (tj. zajištění dostatečného množství potravin odpovídající kvality) v podmínkách probíhajících klimatických i socioekonomických změn. Tento koncept  bude skrze nově vyvinuté nástroje schopen precizně analyzovat dopady  klimatických změn na všechny klíčové ekosystémové služby v krajině. Následně budou navržena a testována adaptační opatření vedoucí ke zvýšení záchytu vody v krajině, zlepšení koloběhu živin, snížení emisí skleníkových plynů, snížení rizik eroze a eutrofizace či znečištění povrchových a podzemních vod, které povedou k návaznému zlepšení všech produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny. Využití cost-benefit analýzy umožní optimalizaci adaptačních opatření, která budou ekonomicky efektivní a dlouhodobě udržitelná v budoucích klimatických podmínkách. Všechny činnosti pak budou propojeny v návrzích holisticky pojatých adaptačních strategií kombinujících globální i lokální faktory originálním a inovativním způsobem. Díky spolupráci expertů z oblasti klimatologie, matematického modelování, paleoklimatologie, fyziky atmosféry, geoinformatiky, systémové ekologie, ekofyziologie, agronomie, lesnictví, metabolomiky, potravinářské chemie, bio-energetiky, ale také ekonomie a environmentální ekonomie, projekt umožní vytvoření výzkumného programu založeného na interdisciplinárním a mezinárodním týmu, který se bude opírat o unikátní infrastrukturu Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Realizací projektu vznikne ve velmi krátké době multioborový, mezinárodní a vysoce erudovaný tým odborníků, který bude svými schopnostmi, komplexností výstupů a kvalitou výsledků konkurovat nejlepším evropským výzkumným centrům.

Rozpočet projektu
Celkové způsobilé výdaje: 335.420.920,15 Kč
Dotace z ERDF: 285.107.782,12 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 33.542.092,02 Kč

Management projektu:
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel
Prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D. – vedoucí výzkumného programu
Ing. Jarmila Grégrová – manažerka projektu

Kontakt:
Jarmila Grégrová – manažerka projektu
e-mail: gregrova.j@czechglobe.cz
tel. +420 511 192 239

Martin Pavlík – finanční manažer projektu
e-mail: pavlik.m@czechglobe.cz
tel. +420 511 192 207

 

Tento projekt je spolufinancován EU

Obrázek - Bez názvu.jpg