Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Změna klimatu přináší potřebu změn v agrosektoru, jejichž projevy lze již v současnosti sledovat v oblasti samotného pěstování konkrétních plodin, jejich zastoupení na orné půdě, ve fenologickém vývoji plodin a škodlivých organismů, přístupu pěstitelů k odrůdové skladbě či změně v technologiích. Stejně tak se prvovýrobci musí vyrovnávat s dopady zvýšené variability klimatu ve smyslu zvýšeného výskytu extrémních meteorologických událostí, z nichž klíčovou roli hraje z ekonomického pohledu výskyt zemědělského sucha. Kromě atmosférických vlivů a genetických vlastností samotné plodiny je nedílnou součástí pěstebního procesu půda a procesy v ní probíhající. Ty jsou zásadně ovlivněné teplotními a vlhkostními poměry, které přímo závisí na energetické bilanci aktivního povrchu a vláhové bilanci dané lokality.

Hlavní cíle oddělení:

Hlavním cílem je posouzení dopadů změny klimatu na pěstování nejvýznamnějších polních plodin, kdy budou sledovány především výnosové hladiny v historických, současných a očekávaných klimatických podmínkách a současně budou formulovány podle jednotlivých oblastí a typů agrosystémů návrhy adaptačních opatření vedoucí ke zmírnění dopadů změny klimatu či k akceleraci dopadů pozitivních. Pro splnění hlavního cíle budou realizovány následující dílčí cíle:

a) stanovení potenciálního a reálného výnosu vybraných polních plodin (především pšenice ozimá a ječmen jarní)

b) sledování fenologického vývoje vybraných plodin a dřevin

c) vymezení ekologické niky vybraných chorob a škůdců

d) provedení analýzy zemědělského sucha a jeho významu v polní produkci

e) posouzení půdního klimatu

f) výzkum změny agroklimatických podmínek pěstování

Klíčová infrastruktura (přístroje, stavby, laboratoře):

Pro dosažení cílů budou využívány systémy měření radiační a energetické bilance, stejně jako teploty a vlhkosti půdy, jak na bodové, tak i prostorové úrovni jako např. štěrbinový scintilometr nebo systém eddy kovariance. Pro založení a vedení polních pokusů bude využito přesných zemědělských strojů jako je maloparcelní sklízecí mlátička či maloparcelní secí stroj. Analýzy půdních vzorků či biomasy budou prováděny ve specializovaných laboratořích.