Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení klimatických služeb

Motto

Pouze kvalitní data umožňují poznat minulé i budoucí klima

Studujeme a snažíme se odhalit nedostatky historických, měřených i modelových klimatických dat a hledáme cesty a způsoby ke korekci těchto chyb. Hlavním smyslem naší práce je připravit kvalitní klimatická data (jak měřená, tak i modelová) pro studie dopadů změny klimatu na nejrůznější obory lidské činnosti či na přírodní ekosystémy. Zaměřujeme se především na region střední Evropy.  Data poskytujeme např. agroklimatologům, lesníkům, energetikům, hydrologům. Těmto odborníkům současně poskytujeme i odbornou podporu, co se týká vypovídací schopnosti a spolehlivosti klimatických dat v jejich práci. Ty jsou omezené zejména kvůli obecně omezené znalosti klimatických procesů a jejich nejistotě.

Navíc poskytujeme podrobnou expertízu chyb dat a redukci těchto chyb v oblasti aplikované meteorologie. Dobrým příkladem jsou operativní předpovědi výroby obnovitelných zdrojů energie, kdy naše služby snižují náklady s jejich provozováním.

Klíčová slova

Globální a regionální klimatické modely, validace modelů, korekce biasu, homogenizace a kontrola kvality dat, interpolace dat, klimatické anomálie a extrémní jevy, klimatické služby, energetická meteorologie, předpověď počasí, monitoring sucha

Hlavní činnost oddělení:

 • Kontrolujeme kvalitu klimatických dat a provádíme homogenizaci časových řad klimatických/meteorologických veličin. Pro tyto účely vyvíjíme vlastní metody a připravujeme potřebný software. Členové týmu pak v různých instancích na těchto cílech spolupracují s mezinárodní odbornou komunitou, například v rámci projektu Copernicus Climate Change Services. Produkty této práce jsou pak volně dostupné pro odbornou veřejnost v rámci příslušných webových portálů provozovaných projektovým konsorciem za tímto účelem.
 • Odstraňujeme bias a provádíme celkové zpracování dat z regionálních a globálních klimatických modelů. Tyto činnosti zahrnují přípravu dat pro konkrétní výzkum navazujících impaktových vědeckých studií a tedy i příslušnou lokalizaci dat. Vývoj a výzkum v této oblasti zahrnuje i tvorbu vlastních softwarových nástrojů.
 • Zabýváme se evaluací výstupů klimatických modelů se zřetelem na extrémní projevy klimatu a extremitu klimatických veličin obecně, zejména teploty vzduchu. Tato činnost pak umožňuje selekci spolehlivých modelů pro syntetickou (ensemblovou) tvorbu scénářů změny klimatu.
 • Provedli jsme analýzu klimatických modelů v rámci Atlasu změny klimatu České republiky dostupnou na webové adrese klimatickazmena.cz.
 • Další činností je vývoj a aplikaci meteorologické komponenty pro projekty tzv. klimatických služeb, mezi které patří např. projekt Intersucho (intersucho.cz).
 • Věnujeme pozornost výzkumu zaměřenému na identifikaci vzájemných vazeb mezi velkoprostorovou cirkulací a výskytem klimatických extrémů ve střední Evropě.
 • Vyvíjíme metody pro statistické zpracování věrohodnosti výstupů numerických modelů předpovědi počasí (tzv. model output statistics) a jejich aplikaci zejména pro potřeby předpovědi výroby obnovitelných zdrojů energie, případně spotřeby energií.
 • Spolupracujeme s českými energetickými společnostmi, jako je E. ON Energie a ČEPS a.s. a poskytujeme jim podpůrné informace o výrobě obnovitelných zdrojů energie.
 • V oblasti klimatu a meteorology poskytujeme vitální informace pro zemědělský sektor.
 • Podílíme se na vzdělávání veřejnosti v oblasti klimatologie a problematiky změny klimatu a jejích dopadů.

Vyvíjené aplikace a softwarové nástroje:

 • ProClimFC software jeho dřívější freewarové komponenty ProClimDB and AnClim (www.climahom.eu). Tyto nástroje pak slouží jako náš příspěvek k mezinárodnímu výzkumnému úsilí formou dalšího vývoje.
 • Modely předpovědi výroby solárních elektráren a větrných farem založených na využití historických měřených údajů, předpovědí numerických modelů a satelitních pozorování.
 • Atlas změny klimatu v ČR přístupný na adrese www.klimatickazmena.cz
 • Meteorologická komponenta monitorovacího a predikčního systému na webu: www.intersucho.cz
 • Webová aplikace dopadů změny klimatu v oblasti Beskyd: https://gis.nlcsk.org/beskydy/