Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení dálkového průzkumu Země

Motto:

Věda z nadhledu, aneb pomáháme pochopit změny v krajině pomocí dat dálkového průzkumu Země.

Naše oddělení využívá moderní a rychle se rozvíjející se metody dálkového průzkumu Země ke sledování aktuálního stavu a změn ekosystémů. Cílem bádání je vytvářet inovativní postupy kombinací různých metod dálkového průzkumu, které slouží jak ke kvalitativnímu tak i kvantitativnímu hodnocení aktuálního stavu, ke studiu časoprostorových změn a reakcí ekosystémů na různé vlivy, a odhalovat nové souvislosti mezi složkami ekosystémů. Náš výzkum se primárně zaměřuje na studium lesních, zemědělských a městských systémů a je často propojen s dalšími týmy ÚVGZ a jinými výzkumnými institucemi, protože integruje širokou škálu dat z různých úrovní ekosystémů (např. list – jeden strom – porost – celá krajina) v lokálním a regionálním měřítku.

K našemu bádání využíváme unikátní výzkumnou infrastrukturu – leteckou laboratoř zobrazujících systémů (FLIS z angl. Flying Laboratory of Imaging Systems), kterou provozuje ÚVGZ jako jedinou svého druhu v  ČR a jednu z mála v Evropě. Letecká laboratoř je vybavena špičkovými snímači, které umožňují synchronní sběr obrazových spektroskopických dat, termálních dat a dat laserové skenování, jejichž syntézou dostáváme komplexní informaci o stavu krajiny. Kromě leteckých dat analyzujeme i širokou škálu pozemních spektroskopických a laserových dat a družicových snímků (např. Sentinel, Landsat, Modis).

Hlavní činnosti oddělení:

  • Studium spektrálních a biochemických charakteristik na úrovni listu a vztažením těchto veličin na úroveň celého porostu či krajiny pomocí 3D modelů přenosu elektromagnetického záření.
  • Kvantitativní odhady parametrů vegetace (např. obsah pigmentů a vody v listoví, index listové plochy) z různých typů dat DPZ.
  • Modelování 3D struktury lesa z dat pozemního a leteckého laserového skenování, 3D rekonstrukce porostů a modelování radiačního režimu a signálu chlorofylové fluorescence.
  • Kvantifikace a popis struktury lesa a inventarizačních parametrů (např. detekce jednotlivých stromů, druhové složení, výška stromu, šířka koruny) a odhadu produktivity (např. nadzemní biomasa, listová plocha) z různých typů leteckých a satelitních DPZ dat.
  • Studium teplotních charakteristik povrchů a teplotního režimu měst pro efektivnější  plánování a zlepšení podmínek pro život ve městech.

Aktuálně řešené projekty:

  • Predikce vlivu nepříznivých environmentálních rizik na produkční a mimoprodukční funkce zemědělských ekosystémů pomocí metod dálkového průzkumu Země (2020 – 2022; TAČR SS01020397)
  • Průběžné hodnocení nadzemní biomasy dřevinného patra lesních ekosystémů pomocí pokročilých metod dálkového průzkumu Země (2019 – 2022; NAZV – QK1910150)
  • Hodnocení funkce ekosystémů na základě sledování kvantitativních parametrů vegetace z dat dálkového průzkumu Země vysokého prostorového, spektrálního a časového rozlišení (2019-2022; MŠMT Inter-Action – LTAUSA18154)
  • Teplotní komfort v obcích: pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně (2019 – 2021; TAČR ÉTA – TL0200032
  • Tvorba nástrojů pro plánování a hodnocení ekologického benefitu městské vegetace (2019 – 2021; TAČR EPSILON – TH04030496)

 Vybrané publikace:

Aplikované výstupy: 

 Stále málo?