Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení xylogeneze a tvorby biomasy

Výzkumná aktivita oddělení se ubírá dvěma základními směry: i) studiem vodního režimu a ii) studiem procesu tvorby a alokace biomasy v lesních ekosystémech. Vodní režim je kvantifikován klasickou vodní bilancí, a to množstvím vstupujících srážek, výstupem v podobě odtoku a evapotranspirace.  Evapotranspirace je stanovována jak na základě měření mikroklimatických parametrů ve vertikálním profilu korunové vrstvy porostu tak z analýzy turbulentních toků mezi porostem a přilehlou vrstvou atmosféry. Transpirace je kvantifikována na úrovni jedince pomocí „tepelných“ metod. Fenologie porostních celků je studována pomocí zobrazovacích kamer, tvorba biomasy se stanovuje pomocí automatických dendrometrů a aplikací speciálních alometrických rovnic. Struktura porostů je sledována s využitím metod DPZ – LiDar.

Oba základní směry výzkumu oddělení jsou primárně spojeny s aktivními fyziologickými procesy fotosyntézy, respirace a transpirace, které jsou řízeny parametry prostředí.  Proto je zkoumán i modifikovaný vliv těchto parametrů (sucho, zvýšená teplota apod.) či simulace dalších „stresových“ podmínek (snížená dostupnost dusíku v půdě, zvýšená vzdušná koncentrace CO2, či O3 v ovzduší, zvýšený příkon UV-B radiace apod.) na vodní režim a produkci biomasy. Oddělení při svých výzkumných aktivitách průřezově spolupracuje s výzkumnými sekcemi II až 5.

Hlavní cíle oddělení:

a)      Popsat a kvantifikovat energetickou bilanci vybraných porostů dané struktury

b)     Popsat a kvantifikovat uhlíkovou bilanci vybraných porostů dané struktury

c)      Časově a prostorově identifikovat produkční aktivitu porostu v závislosti na působení faktorů prostředí

d)     Modelování vývoje ekosystému s ohledem na změnu klimatu

e)     Vývoj nových metodik či přístrojů použitelných především v lesnické praxi