Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení společenského rozměru globální změny

Oddělení společenského rozměru globální změny vytváří znalosti o společenských transformacích pro udržitelný a prosperující život na Zemi.

Čerpáme z řady výzkumných přístupů – přístupů společenských a humanitních disciplín i přístupů inter- a transdisciplinárních – abychom porozuměli lidem, politikám a politice a jejich roli při vzniku a řešení problémů v oblasti udržitelnosti. Zkoumáme vzájemnou provázanost, komplexnost a nekompromisnost jednání a politického rozhodování a zkoumáme i změny v nich. Naše práce má význam v oblasti politik: vytváří znalosti, které vedou k udržitelnějším výsledkům a usnadňují jejich dosažení. Naše práce je však také kritická: zpochybňuje politické rámování problémů a způsoby, kterými právě toto rámování omezuje prostor pro řešení. Zabýváme se proto otázkami moci a spravedlnosti v oblasti udržitelnosti, a to včetně kritiky dominantních paradigmat.

Příklady témat, kterými se v rámci naší práce zabýváme:

 • Ekosystémové služby a účetnictví
 • Navrhování škálovatelných řešení pro změnu chování směrem k udržitelnosti
 • Změny v rozhodovacích a řídících procesech
 • Spravedlnost v oblasti městského a krajinného plánování
 • Správa a řízení chráněných území
 • Epistemická spravedlnost a rámování problémů

Chcete-li se dozvědět více o práci oddělení, je k dispozici náš blog Sustainable CZ, kde najdete aktuální informace o našem výzkumu (blog sdílíme s naším sesterským Oddělením sociálně-ekologické analýzy).

Výzkumné přístupy

Výzkumní pracovníci oddělení pokrývají široké spektrum společenskovědních a humanitních oborů a svůj výzkum staví na interdisciplinárním a transdisciplinárním přístupu. Naše práce se pohybuje napříč měřítky sociálních systémů a je citlivá k socioekonomicko-politickým kontextům, v nichž vzniká. Publikujeme ve vysoce kvalitních a respektovaných recenzovaných časopisech a respektujeme zásady a praxi otevřené vědy. Náš výzkum má reálné dopady, čehož dosahujeme tak, že komunikujeme i mimo akademickou půdu v oblastí politik, praxe i veřejných fór. Reprezentujeme společenský výzkum globální změny v českých, evropských i mezinárodních výzkumných a politických komunitách a demonstrujeme specifika perspektivy střední a východní Evropy.

Příklady oborů, které do naší práce vstupují:

 • Věda o udržitelném rozvoji
 • Systémové myšlení
 • Ekologická ekonomie
 • Environmentální ekonomie
 • Sociální psychologie
 • Politologie (včetně správy a řízení institucí)
 • Sociologie
 • Studia vědy a techniky
 • Geografie

Mezi naše současné projekty patří:

Jedna příroda (IP Life): Cílem tohoto projektu, který pracuje s údaji o biologické rozmanitosti a s hodnocením ekosystémových služeb, je vytvořit účinnější systém managementu lokalit soustavy Natura 2000 v České republice.

SSH Centre: Social Sciences and Humanities for Climate, Energy and Transport Research Excellence (Horizon Europe): Aktivita zaměřená na budování kapacit a na podporu zviditelnění výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd v evropském výzkumném prostoru i v evropských opatřeních a činnosti.

FoSTA Health: Food Systems Transformation in Southern Africa for One Health (Horizon Europe): Participativní projekt probíhající v Zambii, Jihoafrické republice, Malawi a Tanzanii využívající přístupy systémového myšlení pro transformaci k udržitelnosti.

SELINA: Science for Evidence-based and Sustainable Decisions about Natural Capital (Horizon Europe): Projekt zaměřený na poskytování pokynů či doporučení pro rozhodování založené na datech (evidence-based), které podporuje ochranu, obnovu a udržitelné využívání životního prostředí.

PLANET4B: Understanding Plural values, intersectionality, Leverage points, Attitudes, Norms, behaviour and social lEarning in Transformation for Biodiversity decision making (Horizon Europe): Projekt zkoumá na základě případových studií z celé Evropy, jak se různé sociokulturní faktory prolínají a jak formují rozhodování o biodiverzitě.

HODEZ: Projekt porovnává ekosystémové služby poskytované konvenčním a ekologickým zemědělstvím. Výsledky by měly sloužit jako podklad pro strategie na podporu zavádění ekologického zemědělství v České republice.

Oddělení společenského rozměru globální změny se zaměřuje na interakce mezi lidmi a měnícím se světem. Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti, jako jsou adaptace na změnu klimatu a její mitigace, ztráta biodiverzity a snižování rizika katastrof. Pracujeme na různých místech a v různých prostorových měřítcích a snažíme se o pochopení problémů udržitelnosti v České republice a dalších lokalitách napříč Evropou a světem. Další informace o oddělení lze také najít v sekci  http://www.ecosystemservices.cz/cs/o-nas/

Naše současná výzkumná témata zahrnují:

 • Analýza přírodních hrozeb a mapování náchylnosti za účelem snižování rizika katastrof.
 • Geoenvironmentální změny ve velehorských oblastech (příčiny, dynamika a dopady)
 • Management chráněných území a péče o ně
 • Transformační strategie pro dosažení udržitelné budoucnosti
 • Mapování a hodnocení ekosystémových služeb

Oddělení se zapojilo do několika prominentních výzkumných projektů řešených v rámci širokých mezinárodních sítí, jmenovitě:

 • ESMERALDA (Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking; „Zlepšení mapování ekosystémových služeb pro tvorbu politik a podporu rozhodování“) – financovaný z programu Evropské komise Horizon 2020
 • BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe; „Místní strategie adaptace na změnu klimatu pro udržitelnou Evropu“) – financovaný ze Sedmého rámcového programu Evropské komise (EU FP7)
 • UrbanAdapt (Urban Adaptation to Climate Change; „Adaptace měst na změnu klimatu“) – financovaný z grantu EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska)

Výzkumné přístupy

Jsme oddělením odborníků pokrývajících širokou škálu výzkumných disciplín, včetně environmentálního modelování, fyzické a sociální geografie, ekonomie, sociologie, politologie a vědy udržitelnosti. V rámci spolupráce v oddělení kombinujeme kvalitativní a kvantitativní přístupy, abychom dosáhli interdisciplinárního chápání společenských dimenzí globální změny.

Metody a přístupy, které v naší činnosti zapojujeme, zahrnují:

 • transdisciplinární vytváření znalostí
 • deliberativní metody (participativní přístupy, zapojování a mapování aktérů a zúčastněných stran, rozhovory, fokusní skupiny atd.)
 • plánování budoucích scénářů a cest k udržitelnosti
 • modelování v GIS, modelování ekosystémových služeb
 • analýza dat dálkového průzkumu Země (časové řady leteckých a satelitních snímků, detekce a kvantifikace geoenvironmentálnch změn)
 • terénní výzkum (geomorfologické mapování, paleogeografické rekonstrukce, datování apod.)

 Dopady

Naše práce je jak vědecky, tak společensky relevantní, čehož dosahujeme aktivní prací s klíčovými aktéry a organizacemi. Společně zkoumáme, chápeme a vytváříme řešení pro problémy udržitelnosti. Takto můžeme mít jistotu, že získáváme znalosti, které jsou užitečné jak pro proces rozhodování, tak pro management přírodních zdrojů. Výstupy naší práce poskytují podklady pro správu přírodních zdrojů a politiku udržitelnosti od lokální po mezinárodní úroveň.

Účastnili jsme se projektů, které podporují snahy velkých mezinárodních organizací v oblasti udržitelnosti:

 • Rozvoj ekosystémového účetnictví SEEA-EEA v Kyrgyzské republice (Piloting System of Environmental and Economic Accounting –Experimental Ecosystems Accounting (SEEA-EEA) in Kyrgyzstan) – financovaný z Českého svěřeneckého fondu při UNDP
 • SEACRIFOG (Supporting EU-African Cooperation on Research Infrastructures for Food Security and Greenhouse Gas Observations) – financovaný z programu Evropské komise Horizon 2020
 • MAIA (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting; „Mapování a hodnocení pro integrované účetnictví ekosystémů“) – financovaný z programu Evropské komise Horizon 2020
 • Rozvoj klíčových ekosystémových indikátorů a politických strategií pro období post-2020 (EC Developing key ecosystem indicators and policy pathways for post-2020) – projekt financovaný Evropskou komisí

Oddělení přispělo k tvorbě produktů, které jsou široce využívány českými správními orgány a odborníky:

 • KVES (Konsolidovaná vrstva ekosystémů) – mapový podklad pro hodnocení ekosystémových služeb distribuovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK)
 • Metodiky certifikované Ministerstvem životního prostředí ČR
 • Databáze přírodě blízkých adaptačních opatření (k dispozici zde)

Členové oddělení jsou aktivně zapojeni do iniciativ na vědecko-politickém rozhraní:

 • IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services; „Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby“)
 • EKLIPSE (Knowledge and Learning Mechanism on Biodiversity and Ecosystem Services)
 • ICGdR (International Consortium on Geo-disaster Reduction)

Highlights