Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení společenského rozměru globální změny

Zaměření

Oddělení společenského rozměru globální změny se zaměřuje na interakce mezi lidmi a měnícím se světem. Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti, jako jsou adaptace na změnu klimatu a její mitigace, ztráta biodiverzity a snižování rizika katastrof. Pracujeme na různých místech a v různých prostorových měřítcích a snažíme se o pochopení problémů udržitelnosti v České republice a dalších lokalitách napříč Evropou a světem. Další informace o oddělení lze také najít v sekci  http://www.ecosystemservices.cz/cs/o-nas/

Naše současná výzkumná témata zahrnují:

 • Analýza přírodních hrozeb a mapování náchylnosti za účelem snižování rizika katastrof.
 • Geoenvironmentální změny ve velehorských oblastech (příčiny, dynamika a dopady)
 • Management chráněných území a péče o ně
 • Transformační strategie pro dosažení udržitelné budoucnosti
 • Mapování a hodnocení ekosystémových služeb

Oddělení se zapojilo do několika prominentních výzkumných projektů řešených v rámci širokých mezinárodních sítí, jmenovitě:

 • ESMERALDA (Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking; „Zlepšení mapování ekosystémových služeb pro tvorbu politik a podporu rozhodování“) – financovaný z programu Evropské komise Horizon 2020
 • BASE (Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe; „Místní strategie adaptace na změnu klimatu pro udržitelnou Evropu“) – financovaný ze Sedmého rámcového programu Evropské komise (EU FP7)
 • UrbanAdapt (Urban Adaptation to Climate Change; „Adaptace měst na změnu klimatu“) – financovaný z grantu EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska)

Výzkumné přístupy

Jsme oddělením odborníků pokrývajících širokou škálu výzkumných disciplín, včetně environmentálního modelování, fyzické a sociální geografie, ekonomie, sociologie, politologie a vědy udržitelnosti. V rámci spolupráce v oddělení kombinujeme kvalitativní a kvantitativní přístupy, abychom dosáhli interdisciplinárního chápání společenských dimenzí globální změny.

Metody a přístupy, které v naší činnosti zapojujeme, zahrnují:

 • transdisciplinární vytváření znalostí
 • deliberativní metody (participativní přístupy, zapojování a mapování aktérů a zúčastněných stran, rozhovory, fokusní skupiny atd.)
 • plánování budoucích scénářů a cest k udržitelnosti
 • modelování v GIS, modelování ekosystémových služeb
 • analýza dat dálkového průzkumu Země (časové řady leteckých a satelitních snímků, detekce a kvantifikace geoenvironmentálnch změn)
 • terénní výzkum (geomorfologické mapování, paleogeografické rekonstrukce, datování apod.)

 Dopady

Naše práce je jak vědecky, tak společensky relevantní, čehož dosahujeme aktivní prací s klíčovými aktéry a organizacemi. Společně zkoumáme, chápeme a vytváříme řešení pro problémy udržitelnosti. Takto můžeme mít jistotu, že získáváme znalosti, které jsou užitečné jak pro proces rozhodování, tak pro management přírodních zdrojů. Výstupy naší práce poskytují podklady pro správu přírodních zdrojů a politiku udržitelnosti od lokální po mezinárodní úroveň.

Účastnili jsme se projektů, které podporují snahy velkých mezinárodních organizací v oblasti udržitelnosti:

 • Rozvoj ekosystémového účetnictví SEEA-EEA v Kyrgyzské republice (Piloting System of Environmental and Economic Accounting –Experimental Ecosystems Accounting (SEEA-EEA) in Kyrgyzstan) – financovaný z Českého svěřeneckého fondu při UNDP
 • SEACRIFOG (Supporting EU-African Cooperation on Research Infrastructures for Food Security and Greenhouse Gas Observations) – financovaný z programu Evropské komise Horizon 2020
 • MAIA (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting; „Mapování a hodnocení pro integrované účetnictví ekosystémů“) – financovaný z programu Evropské komise Horizon 2020
 • Rozvoj klíčových ekosystémových indikátorů a politických strategií pro období post-2020 (EC Developing key ecosystem indicators and policy pathways for post-2020) – projekt financovaný Evropskou komisí

Oddělení přispělo k tvorbě produktů, které jsou široce využívány českými správními orgány a odborníky:

 • KVES (Konsolidovaná vrstva ekosystémů) – mapový podklad pro hodnocení ekosystémových služeb distribuovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK)
 • Metodiky certifikované Ministerstvem životního prostředí ČR
 • Databáze přírodě blízkých adaptačních opatření (k dispozici zde)

Členové oddělení jsou aktivně zapojeni do iniciativ na vědecko-politickém rozhraní:

 • IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services; „Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby“)
 • EKLIPSE (Knowledge and Learning Mechanism on Biodiversity and Ecosystem Services)
 • ICGdR (International Consortium on Geo-disaster Reduction)