Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Buďme zemí budoucnosti – zodpovědnost ke klimatu nechť je naší ctností

Naše současná civilizace čelí nebývalému problému, který ale současně představuje obrovskou výzvu do budoucnosti. Pandemie Covid-19 způsobila celoplanetární zdravotní krizi ovlivňující životy lidí a⁠ preventivní opatření vůči ní zapříčinila obrovský útlum ekonomiky, spojený s⁠ výraznými problémy, jako je propad výkonu ekonomiky, nezaměstnanost, platební neschopnost. Jsme konfrontováni s⁠ naprosto odlišným stavem fungování společnosti. Na straně druhé pandemie ukázala i⁠ na nové příležitosti fungování společnosti s⁠ významně pozměněným denním stylem našich životů, který vede k⁠ nárůstu spontánní solidarity, rozšiřování propojení lidí a⁠ týmů pomocí nových komunikačních nástrojů či nalézání nových rozměrů rodinného života. Aktuálně se maximum kapacit soustředí na boj s⁠ pandemií a⁠ jejími bezprostředními důsledky, včetně opatření směřujících ke zmírňování škod na stav ekonomiky, podnikatelského prostředí a⁠ na systém sociálních podpor. Mimoto se začínají formulovat postupy na oživení ekonomiky s⁠ cílem co nejdříve následky pandemie eliminovat. V⁠ tom existuje i⁠ politická shoda. Je jistě chvályhodné, že jsou ustavovány týmy odborníků, kteří tento náročný úkol mají připravit. V⁠ této souvislosti je nutné zdůraznit, že není pochyb o⁠ tom, že virová pandemie Covid-19 je i⁠ důsledkem globalizace současného světa. K⁠ jejímu rozšíření přispěl i⁠ bezprecedentní ekonomický tlak na naše životní prostředí, konkrétně v⁠ podobě dosud nevídané přepravy zboží a⁠ lidí na velké vzdálenosti při spolupůsobení trvalých problémů, jakými jsou zásobení vodou, stále častější výskyty ohrožujících klimatických extrémů, zábory zemědělské půdy pro výstavbu, udržení potravinové bezpečnosti.

Proto naléhavě apelujeme na politickou reprezentaci, aby ve snahách o⁠ rychlé obnovení ekonomického výkonu či v⁠ zájmu „ lákavých řešení“ pro zachování životní úrovně a⁠ zaměstnanosti, nepřistoupila na přehlížení či odmítání již přijatých závazků a⁠ snah o⁠ zmírňování (mitigaci) příčiny globální změny klimatu (GZK) a⁠ adaptaci na ni. To by bylo pro naši budoucnost velmi nebezpečné, neboť bagatelizace problému a⁠ realizace jednoduchých, ekonomicky atraktivních řešení může vést ke katastrofálním důsledkům pro celou planetu. Proto naše společnost, Evropa(a⁠ celý svět), by měla využít obrovské šance, která se naskýtá při rekonstrukci ekonomického systému. Naskýtá se možnost vyvarovat se chyb minulých a⁠ výrazně akcentovat nové postupy, technologie, které budou mnohem šetrnější ke globálnímu životnímu prostředí a⁠ přitom nejen že výrazně nepoškodí ekonomický výkon, ale mohou jej posílit. Na rozdíl od podpory fosilního průmyslu ve všech jeho podobách je nutné maximalizovat pobídky, podporu a⁠ intenzivní vývoj nízkouhlíkových a⁠ chytrých technologií, včetně vhodného mixu energetických zdrojů. Potenciál nástupu a⁠ očekávaného přínosu průmyslu 4.0 s⁠ aplikaci umělé inteligence, alternativními směry získávání energie je obrovský. K⁠ tomu je nezbytný celkový mentální posun naší civilizace zahrnující zesílenou společenskou zodpovědnost k⁠ našemu světu, včetně snah o⁠ vnímavost k⁠ hlasům nastupující generace. Zdůrazňujeme, že to jsou opatření, která nejdou proti ekonomickému rozvoji. Naopak mají svůj intelektuální a⁠ etický podklad, který zároveň přispívá ke zvýšení kvality života. Nemůžeme si dovolit promarnit čas, který nám pro dosažení rozumných a⁠ efektivních opatření ještě zbývá. Bylo by chybou přehlížet mezinárodní závazky, myšlenkové posuny a⁠ konkrétní opatření směřující k⁠ omezení dopadů GZK a⁠ předcházení těm situacím, které mohou být impulzem pro vznik celosvětových pandemií.

Není nutné připomínat, že hrozba překročení hranice růstu globální teploty na úrovni mezi 1,5 až 2⁠ °C ve srovnání s⁠ obdobím před průmyslovou revolucí, je velká. Překročením této hranice vystavujeme planetu a⁠ sebe velkému riziku spuštění kaskády dalších přírodních vzájemně propojených mechanizmů, které již nedokážeme kontrolovat. Využijme tedy této situace! Historie přináší důkazy o⁠ tom, že pandemie, katastrofy velmi často iniciovaly nový pokrok a⁠ tak posunuly společnost do jiných dimenzí. Nepodlehněme vábení a⁠ slibům o⁠ rychlém návratu k⁠ bezprecedentní konzumní ekonomice při ignorování stavu a⁠ vývoje životního prostředí planety Země. Jako lidstvo máme za planetu Zemi odpovědnost. Staňme se skutečnými hospodáři této planety. Je to výzva naší současné existence.

Na základě těchto skutečností jednoznačně doporučujeme, aby Česká republika i⁠ při vnímání potenciálních těžkostí v⁠ nadcházejícím čase, neopouštěla směr vedoucí k⁠ rozumnému vědeckými poznatky podepřenému postupu zmírňování a⁠ adaptace na GZK. Unáhlené přehlížení nastupujících dopadů GZK, ke kterému může docházet při rekonstrukci ekonomického výkonu, by mohlo přerůst v⁠ dlouhodobý neřešitelný problém. Nemůžeme si dovolit přenášet vlastní zodpovědnost na příští generace.

Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DSc., dr. h. c.
člen Švédské královské akademie pro lesnictví a zemědělství
Ústav výzkumu globální změny AV ČR v. v. i . – CzechGlobe