Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CZECHGLOBE ZÍSKAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ „HR AWARD“

Ústav výzkumu globální změny  Akademie věd ČR – CzechGlobe  se zařadil mezi  výzkumné instituce v České republice, které získaly prestižní evropský certifikát HR Excellence in Research Award. Ten Evropská komise uděluje za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Toto ocenění je příkladem zavádění principů strategického řízení lidských zdrojů do oblasti vědy a je jedním z nástrojů ekonomického růstu a podpory udržitelného rozvoje společnosti.

„Získání ocenění HR Excellence in Research Award nás zavazuje neustále zlepšovat politiku v oblasti lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro nábor výzkumných pracovníků. Současně je velkým závazkem k dosažení  spravedlivých a transparentních postupů při přijímání  a hodnocení pracovníků“,  doplňuje prof. Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. Ocenění HR Excellence in Research Award  CzechGlobe zároveň opravňuje propagovat stimulující a příznivé pracovní prostředí pro výzkumné pracovníky v instituci.

Žádost byla Evropské komisi předložena po schválení Radou instituce v polovině června roku 2019. Příprava žádosti navazovala na předchozí čtyřleté období  realizace projektu EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia), který byl financován z prostředků 7. rámcového programu EU. Účastí v projektu EGERA se CzechGlobe zapojil do mezinárodní inciativy zaměřené na řešení genderových otázek a rovného přístupu k pracovníkům v rámci výzkumných organizací. Výsledkem projektu bylo nejen přijetí Genderové charty, ale také prvotní podněty pro zpracování Gap Analysis potřebné k podání žádosti o udělení značky HR Excellence in Research Award. Dalšími kroky byly vypracování návrhu opatření a akčního plánu na požadované období dvou let, kdy proběhne jeho revize a opětovné hodnocení pro udržení značky.