Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 2

Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Masarykova univerzita
Klíčová slova: floodplain; ecosystem function; ecosystem service; human impact; ecological stability; land-use; environmental change
Anotace projektu:
Cílem návrhu projektu je na základě identifikace a hodnocení základních ekosystémových funkcí a služeb, plněných ekosystémy údolních a poříčních niv, vytvořit komplexní metodický postup pro zjišťování míry narušení niv v současných podmínkách. Na základě tohoto postupu bude pro vybrané významné ekostabilizační funkce nivy možné stanovit určité limitní hodnoty, jejichž překročení může znamenat narušení kvality plnění těchto funkcí a následné poskytování ekosystémových služeb. Postup bude zohledňovat aktuální i předpokládané přírodní podmínky a různou míru antropogenního tlaku, působícího v nivách významných i drobných vodních toků. Projekt svými výsledky přispěje k zajištění rovnováhy mezi využíváním nivních ekosystémů a podmínkami nutnými pro zajištění plnění řady významných funkcí.
logo

Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?

Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další účastník projektu: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně
Další účastník projektu: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Další účastník projektu: Norwegian University of Life Sciences
Klíčová slova: evapotranspiration; tree water deficit; carbon sequestration; production; stress reaction; ecosystem function; regulation function; energy balance; water cycle; drought; managed forests; Norway spruce; European beech; remote sensing; climate mitigation;
Detail projektu v RVVI: RVVI
Anotace projektu:
Cílem projektu je analyzovat schopnost hospodářských lesů zajišťovat významné ekosystémové funkce – produkční (včetně ukládání uhlíku) a regulační/klimatizační (regulaci energetické bilance a vodního cyklu v krajině i porostu), a to ve spolupráci s norským partnerem na území ČR a Norska. Tyto schopnosti jsou zkoumány v závislosti na stanovištních podmínkách, adaptačním potenciálu převažující dřevinné skladby (smrk, borovice a buk), možnostech náležitých pěstebních opatření a možnostech praktického zavádění takových opatření do praxe. Cílů bude dosaženo mj. hodnocením časových řad v minulosti, využitím klimatických modelů pro predikci budoucnosti (do roku 2050) a metodami dálkového průzkumu Země validovanými pomocí podrobných pozemních šetření v případových studiích na vlastních plochách a ve správě VLS.

Projekt Forests4Society je podpořen grantem ve výši 1 463 000 € z Islandu, Lichtenštejnska a Norska skrze fondy EHP a Technologickou agenturu České republiky.

Řešitel projektu:
prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Administrace a publicita projektu:
Bc. Radka Matějíčková

Aktuality projektu:
25. 1. 2022 Síť dendrometrů DendroNetwork rozvíjená díky projektu Forests4Society přispěla k poznání, jak vlna veder a sucho v roce 2018 ovlivnily růst a stres lesních dřevin.