Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

czecos

3.1.1         O PROJEKTU

Výzkumná infrastruktura CzeCOS (projekt č. LM2015061) je zahrnuta do národní roadmap velkých výzkumných infrastruktur, která byla vládou ČR schválena v roce 2010 a aktualizována v roce 2015.

Výzkumná infrastruktura CzeCOS je unikátní platformou pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy. Významně napomáhá v plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti výzkumu, adaptací a mitigací dopadů globální změny. Za ČR je jedinou národní součástí následujících evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI): ICOS – infrastruktura pro výzkum toku skleníkových plynů (zakládající člen);  AnaEE – analytická a experimentální infrastruktura pro ekosystémy (zakládající člen), EUFAR – infrastruktura pro dálkový průzkum v ekologickém monitoringu.

Na národní a mezinárodní úrovni CzeCOS nabízí jedinečné spojení mezi experimentálními zařízeními pro manipulaci významných environmentálních faktorů – MANIPULAČNÍ EXPERIMENTY, zařízeními pro měření fyziologických změn v ekosystémech – EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ, analytickou platformou pro studium metabolických procesů – BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ, ekosystémovými stanicemi pro monitorování emisí skleníkových toků – OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA a pokročilou platformou pro dálkový průzkum ekosystémů – LETECKÁ LABORATOŘ.

Výzkumná infrastruktura CzeCOS představuje unikátní soubor stabilních i mobilních zařízení, přístrojů a dalšího podpůrného vybavení pro výzkum dopadů GZ na ekosystémy, studium adaptačních mechanismů v rostlinách a mikroorganismech a následný vývoj postupů pro mitigační opatření. Interdisciplinární a synergické propojení specifických analytických přístrojů, vybavení pro ekofyziologická měření, zařízení pro laboratorní a terénní manipulační experimenty, bioreaktorů pro výzkum a vývoj fotosyntetických mikroorganismů, ekosystémových stanic pro studium toku látek a energie a dále špičkových senzorů pro dálkový průzkum ekosystémů umožňuje provádět komplexní výzkum GZ na mezinárodní úrovni.

Stávající výzkumná infrastruktura CzeCOS bezprostředně navazuje na aktivity a poslání původní infrastruktury s tím, že byla významně posílena a postavena na špičkovou mezinárodní úroveň realizací OP VaVpI – Centra excelence.

Management projektu:

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel
Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. – výkonný ředitel
Mgr. Jiří Kolman – manažer projektu
Ing. Jarmila Grégrová – finanční manažerka projektu

Kontakt:

Mgr. Jiří Kolman- manažer projektu
E-mail: kolman.j@czechglobe.cz
Tel.: +420 511 192 299

Adresa pracoviště:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

3.1.2        DOSTUPNÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY

  • INFRASTRUKTURA MANIPULAČNÍCH EXPERIMENTŮ – umožňuje pěstovat rostliny/ ekosystémy v řízených podmínkách prostředí a studovat tak dopad environmentálních faktorů. Popis
  • EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ – představuje soubor nástrojů pro vyhodnocení fyziologických a produkčních parametrů rostlin/ekosystémů v přírodních i laboratorních podmínkách. Popis
  • BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ – provoz analytické, metabolomické a izotopové laboratoře – podporuje experimentální i observační ekofyziologický výzkum. Popis
  • OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA – zajišťuje výzkum a kvantifikaci toků skleníkových plynů v kontinentálním měřítku (atmosférická stanice) a v síti různých typů ekosystémů (ekosystémové stanice). Popis
  • LETECKÁ LABORATOŘ (včetně leteckého nosiče) – umožňuje procesové zobrazování vybraných biochemických cyklů s využitím metod dálkového průzkumu. Popis

3.1.3        APLIKAČNÍ FORMULÁŘE

3.1.4         HODNOTÍCÍ PROCES

Během tohoto procesu budou hodnotiteli centra CzechGlobe (výzkumní a administrativní pracovníci/e, technici) posouzeny následující aspekty:

  • Technická uskutečnitelnost prezentovaného výzkumného projektu
  • Vědecká hodnota (vědecká a technologická excelence)

Všichni žadatelé budou informováni o výsledku hodnotícího procesu v průběhu  tří měsíců od odevzdání formuláře projektové žádosti. Komunikace s vybranými žadateli ohledně provedení jejich výzkumu bude zahájena bezprostředně poté, co bude učiněno dané rozhodnutí.

3.1.5         STANOVENÁ LHŮTA

Jedná se o časově neohraničenou výzvu. Všechny obdržené projekty budou okamžitě zahrnuty do hodnotícího procesu. Pokud budou kladně ohodnoceny, budou předkladatelé projektu okamžitě vyzváni k navrhované spolupráci.

3.1.6         ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyplňte příslušný formulář žádosti (viz výše) a pošlete jej emailem na adresu openaccess@czechglobe.cz.

3.1.7         KONTAKTY

Pro obecné dotazy používejte, prosím, emailovou adresu openaccess@czechglobe.cz.

Otázky ohledně dostupných technologií a technické proveditelnosti vašeho vědeckovýzkumného projektu by měly být směřovány k vedoucím jednotlivých výzkumných zařízení. Jejich kontaktní informace jsou uvedeny v dokumentech popisujících daná zařízení (viz seznam v kapitole 3.1.2).