Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

OPEN ACCESS CZ

1.       OPEN ACCESS

CzechGlobe nabízí v rámci velké výzkumné infrastruktury CzeCOS, kterou hostí, kapacity své výzkumné infrastruktury externím uživatelům nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Zájemci z akademické a výzkumné sféry mohou prostřednictvím vědeckovýzkumných projektů požádat o přístup k infrastruktuře v režimu volného přístupu (Open Access)

Od roku 2023, externí uživatelé infrastruktury CzeCOS by měli ve svých výstupech uvádět v poděkování:
„Tato práce je založena na využití Velké výzkumné infrastruktury CzeCOS podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu CzeCOS, číslo grantu LM2023048” (v české verzi).
„This work is based on use of Large Research Infrastructure CzeCOS supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of CR within the CzeCOS program, grant number LM2023048“ (v anglické verzi).

2.1         O PROJEKTU

Výzkumná infrastruktura CzeCOS je zahrnuta do národní roadmapy velkých výzkumných infrastruktur, která byla vládou ČR schválena v roce 2010 a aktualizována v letech 2015 (projekt č. LM2015061), 2018 (projekt č. LM2018123) a 2023 (projekt č. LM2023048).

Výzkumná infrastruktura CzeCOS je unikátní platformou pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy. Významně napomáhá v plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti výzkumu, adaptací a mitigací dopadů globální změny. Za ČR je jedinou národní součástí následujících evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI): ICOS – infrastruktura pro výzkum toku skleníkových plynů (zakládající člen);  AnaEE – analytická a experimentální infrastruktura pro ekosystémy (zakládající člen), EUFAR – infrastruktura pro dálkový průzkum v ekologickém monitoringu.

Na národní a mezinárodní úrovni CzeCOS nabízí jedinečné spojení mezi experimentálními zařízeními pro manipulaci významných environmentálních faktorů – MANIPULAČNÍ EXPERIMENTY, zařízeními pro měření fyziologických změn v ekosystémech – EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ, analytickou platformou pro studium metabolických procesů – BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ, ekosystémovými stanicemi pro monitorování emisí skleníkových toků – OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA a pokročilou platformou pro dálkový průzkum ekosystémů – LETECKÁ LABORATOŘ.

Výzkumná infrastruktura CzeCOS představuje unikátní soubor stabilních i mobilních zařízení, přístrojů a dalšího podpůrného vybavení pro výzkum dopadů GZ na ekosystémy, studium adaptačních mechanismů v rostlinách a mikroorganismech a následný vývoj postupů pro mitigační opatření. Interdisciplinární a synergické propojení specifických analytických přístrojů, vybavení pro ekofyziologická měření, zařízení pro laboratorní a terénní manipulační experimenty, bioreaktorů pro výzkum a vývoj fotosyntetických mikroorganismů, ekosystémových stanic pro studium toku látek a energie a dále špičkových senzorů pro dálkový průzkum ekosystémů umožňuje provádět komplexní výzkum GZ na mezinárodní úrovni.

Stávající výzkumná infrastruktura CzeCOS bezprostředně navazuje na aktivity a poslání původní infrastruktury s tím, že byla významně posílena a postavena na špičkovou mezinárodní úroveň realizací OP VaVpI – Centra excelence.

Management projektu:

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel
Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. – výkonný ředitel
Mgr. Jiří Kolman – manažer projektu
Ing. Jarmila Grégrová – finanční manažerka projektu

Kontakt:

Mgr. Jiří Kolman- manažer projektu
E-mail: kolman.j@czechglobe.cz
Tel.: +420 511 192 299

Adresa pracoviště:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

2.2        DOSTUPNÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY

  • INFRASTRUKTURA MANIPULAČNÍCH EXPERIMENTŮ – umožňuje pěstovat rostliny/ ekosystémy v řízených podmínkách prostředí a studovat tak dopad environmentálních faktorů. Popis
  • EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ – představuje soubor nástrojů pro vyhodnocení fyziologických a produkčních parametrů rostlin/ekosystémů v přírodních i laboratorních podmínkách. Popis
  • BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ – provoz analytické, metabolomické a izotopové laboratoře – podporuje experimentální i observační ekofyziologický výzkum. Popis
  • OBSERVAČNÍ INFRASTRUKTURA – zajišťuje výzkum a kvantifikaci toků skleníkových plynů v kontinentálním měřítku (atmosférická stanice) a v síti různých typů ekosystémů (ekosystémové stanice). Popis
  • LETECKÁ LABORATOŘ (včetně leteckého nosiče) – umožňuje procesové zobrazování vybraných biochemických cyklů s využitím metod dálkového průzkumu. Popis

2.3        APLIKAČNÍ FORMULÁŘE

2.4         HODNOTÍCÍ PROCES

Během tohoto procesu budou hodnotiteli centra CzechGlobe (výzkumní a administrativní pracovníci/e, technici) posouzeny následující aspekty:

  • Technická uskutečnitelnost prezentovaného výzkumného projektu
  • Vědecká hodnota (vědecká a technologická excelence)

Všichni žadatelé budou informováni o výsledku hodnotícího procesu v průběhu  tří měsíců od odevzdání formuláře projektové žádosti. Komunikace s vybranými žadateli ohledně provedení jejich výzkumu bude zahájena bezprostředně poté, co bude učiněno dané rozhodnutí.

2.5         STANOVENÁ LHŮTA

Jedná se o časově neohraničenou výzvu. Všechny obdržené projekty budou okamžitě zahrnuty do hodnotícího procesu. Pokud budou kladně ohodnoceny, budou předkladatelé projektu okamžitě vyzváni k navrhované spolupráci.

2.6         ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyplňte příslušný formulář žádosti (viz výše) a pošlete jej emailem na adresu openaccess@czechglobe.cz.

2.7         KONTAKTY

Pro obecné dotazy používejte, prosím, emailovou adresu openaccess@czechglobe.cz.

Otázky ohledně dostupných technologií a technické proveditelnosti vašeho vědeckovýzkumného projektu by měly být směřovány k vedoucím jednotlivých výzkumných zařízení. Jejich kontaktní informace jsou uvedeny v dokumentech popisujících daná zařízení (viz seznam v kapitole 2.1.2).

3.          Obecné podmínky přístupu

3.1       INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ

Intelektuální vlastnictví vytvořené v rámci výzkumného projektu náleží uživateli. V případě, že se jedná o společný výzkumný projekt s vědeckými pracovníky CzeCOS, mohou výsledky náležet hostitelské organizaci na základě podmínek sjednaných mezi žadatelem a infrastrukturou CzeCOS (např. spoluautorství, ocenění).

3.2        NÁKLADY

V rámci Open Access projektu infrastruktury CzeCOS je použití zmíněných zařízení CzeCOS podmíněno pokrytím nezbytných nákladů a tím, že žadatel projektu nabídne možnost využití případného přiměřeného zisku.

3.3     BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Uživatelé se musí řídit veškerými náležitými pravidly týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.4      RŮZNÉ

CzeCOS resp. CzechGlobe má právo zveřejnit seznam uživatelů a krátké shrnutí jejich výzkumných projektů v rámci Open Access.

Neexistuje žádný právní nárok na výzkumnou spolupráci v rámci Open Access.

Tato výzva nepředstavuje veřejnou nabídku ani veřejné výběrové řízení.

3.5    PODĚKOVÁNÍ INFRASTRUKTUŘE

Poděkování projektu CzeCOS pro interní uživatele:
V angličtině: „This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of CR within the CzeCOS program, grant number LM2023048.“
V češtině: „Tuto práci podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu CzeCOS, číslo grantu LM2023048.“

Poděkování projektu CzeCOS pro externí uživatele:
V angličtině: „This work is based on use of Large Research Infrastructure CzeCOS supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of CR within the CzeCOS program, grant number LM2023048 “
V češtině: „Tato práce je založena na využití Velké výzkumné infrastruktury CzeCOS podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu CzeCOS, číslo grantu LM2023048 “