Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Výzkumná infrastruktura Czechglobe

CzechGlobe – Výzva k podávání projektů v rámci Open Access

Výzva k podávání vědeckovýzkumných projektů vyžadujících přístup k výzkumným zařízením centra CzechGlobe 

Datum zveřejnění: 26. února 2014 (aktualizováno 1. února 2017)

3.2.1          Výzva k podávání projektů

CzechGlobe – Centrum studií dopadů globální klimatické změny – je nově ustavené centrum v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 1) evropských center excelence (dále uváděno pouze jako “CzechGlobe”). Je podporováno zejména prostřednictvím OP VaVpI a spolufinancováno pomocí fondů EU a státního rozpočtu České Republiky (registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0073). CzechGlobe působí v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

3.2.1.1         ÚČEL VÝZVY

Záměrem této výzvy je otevření výzkumných zařízení CzechGlobe externím uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa.

3.2.1.2         VHODNÍ UŽIVATELÉ

 • Výzkumné organizace a individuální vědečtí pracovníci provádějící výzkum & vývoj & inovace, např. univerzity a jiné výzkumné instituce.
 • Společnosti, které mají zájem o spolupráci s CzechGlobe v rámci smluvního výzkumu.
 • Vítáme mezinárodní (z EU i mimo EU) i české uchazeče.

3.2.1.3         DOSTUPNÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY

Na výzvě k podávání projektů v rámci Open Access se podílejí následující výzkumná zařízení organizace CzechGlobe.

 • Atmosférická stanice Křešín u Pacova – viz popis zde.
  Formulář žádosti pro Atmosférickou stanici Křešín u Pacova je možné stáhnout zde.
 • Letecká laboratoř zobrazujících systémů (FLIS) – viz popis zde.
  Formulář žádosti pro Leteckou laboratoř zobrazujících systémů je možné stáhnout zde.
 • Ekosystémové stanice  – viz popis zde.
  Formulář žádosti pro Ekosystémové stanice je možné stáhnout zde.
 • Biogeochemická laboratoř – viz popis zde.
  Formulář žádosti pro Biogeochemickou laboratoř je možné stáhnout zde.
 • Informační systém pro výzkumnou infrastrukturu – viz popis zde.
  Formulář žádosti pro informační systém je možné stáhnout zde.
 • Laboratoř metabolomiky a izotopických analýz – viz. popis zde.
  Formulář žádosti pro Laboratoř metabolomiky a izotopických analýz je možné stáhnout zde.

3.2.1.4         HODNOTÍCÍ PROCES

Během tohoto procesu budou hodnotiteli centra CzechGlobe (výzkumní a administrativní pracovníci/e, technici) posouzeny následující aspekty:

 • Technická uskutečnitelnost prezentovaného výzkumného projektu
 • Vědecká hodnota (vědecká a technologická excelence)

Všichni žadatelé budou informováni o výsledku hodnotícího procesu v průběhu  tří měsíců od odevzdání formuláře projektové žádosti. Komunikace s vybranými žadateli ohledně provedení jejich výzkumu bude zahájena bezprostředně poté, co bude učiněno dané rozhodnutí.

3.2.1.5         STANOVENÁ LHŮTA

Jedná se o časově neohraničenou výzvu. Všechny obdržené projekty budou okamžitě zahrnuty do hodnotícího procesu. Pokud budou kladně ohodnoceny, budou předkladatelé projektu okamžitě vyzváni k navrhované spolupráci.

3.2.1.6         ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyplňte příslušný formulář žádosti (viz výše) a pošlete jej emailem na adresu openaccess@czechglobe.cz.

3.2.1.7         KONTAKTY

Pro obecné dotazy používejte, prosím, emailovou adresu openaccess@czechglobe.cz.

Otázky ohledně dostupných technologií a technické proveditelnosti vašeho vědeckovýzkumného projektu by měly být směřovány k vedoucím jednotlivých výzkumných zařízení. Jejich kontaktní informace jsou uvedeny v dokumentech popisujících daná zařízení (viz seznam v kapitole 3.2.1.3).

3.2.2          Obecné podmínky přístupu

3.2.2.1         INTELEKTUÁLNÍ VLASTNICTVÍ

Intelektuální vlastnictví vytvořené v rámci výzkumného projektu náleží uživateli. V případě, že se jedná o společný výzkumný projekt s vědeckými pracovníky centra CzechGlobe, mohou výsledky náležet hostitelské organizaci na základě podmínek sjednaných mezi žadatelem a centrem CzechGlobe (např. spoluautorství, ocenění).

3.2.2.2         NÁKLADY

V rámci Open Access projektu centra CzechGlobe je použití zmíněných zařízení organizace CzechGlobe podmíněno pokrytím nezbytných nákladů a tím, že žadatel projektu nabídne možnost využití případného přiměřeného zisku.

3.2.2.3         BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Uživatelé se musí řídit veškerými náležitými pravidly týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. CzechGlobe má právo zveřejnit seznam uživatelů a krátké shrnutí jejich výzkumných projektů v rámci Open Access.

Neexistuje žádný právní nárok na výzkumnou spolupráci v rámci Open Access.

Tato výzva nepředstavuje veřejnou nabídku ani veřejné výběrové řízení.