Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Databáze aktuálně řešených i ukončených projektů.

Vyhledávaní v projektech
Název projektu:
Poskytovatel grantu:
Vydáno
od roku:
do roku:

Počet nalezených projektů: 222

Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: drought
Stránka projektu: http://www.intersucho.cz/
Detail projektu v RVVI: RVVI
Anotace projektu:
Cílem projektu je vznik elitního multidisciplinárního týmu specializovaného na výzkum sucha, zvýšení kvalifikace jeho členů s pomocí zahraničních expertů a prostřednictvím zahraničních stáží, urychlení odborného růstu všech členů týmů a jejich posun v hierarchii pracoviště a maximalizace publikačního a badatelského potenciálu. Vznik týmu v rámci Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., výzkumného centra excelence CzechGlobe a 3 univerzit je reakcí na přepokládaný dopad změny klimatu ve střední Evropě, kterým má být mj. vyšší četnost a intenzita sucha. Projekt sestává ze 3 klíčových aktivit: 1. Vybudování týmu; 2. Vytvoření vědeckého inkubátoru pro zapojení vědců do mezinárodní spolupráce, který předpokládá sérii workshopů a letních škol v kombinaci s web-semináři a stážemi a 3. vznik Centra pro šíření vědeckých poznatků o suchu mezi firmy, státní správu veřejnost. Výstupem projektu bude mj. řada publikačních výstupů včetně těch s vysokým IF a návrhy návazných projektů.

CzechGlobe – Centrum pro studium dopadu globální zmeny klimatu

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Klíčová slova: atmosférická depozice; biodiversita; biopaliva a bioenergetika; aklimace a adaptace na změny klimatu; klimatologie a meteorologie; ekologie; ekologická fyziologie rostlin a metabolomika; dálkový přenos skleníkových plynů
Stránka projektu: http://www.czechglobe.cz/cs/projektove-stranky/...
Detail projektu v RVVI: RVVI
Anotace projektu:
- Základním cílem projektu CzechGlobe je hluboké odborné poznání problému globální změny klimatu (GZK), vývoje postupů pro snížení jejích dopadů či adaptace na její působení. Řešení projektu CzechGlobe se odvíjí od tří základních otázek: 1. Nakolik je biosféra planety země schopná absorbovat prokazatelný přebytek oxidu uhličitého, který člověk vypouští do atmosféry s možným dopadem na skleníkový efekt? 2. Jsou terestrické ekosystémy skutečně nejzranitelnějším článkem uhlíkového úložiště planet Země? 3. Je rozvoj lidské společnosti v souvislosti s GKZ trvale udržitelný? Výzkumné a aplikační cíle: VP1: Vyvinutí nástrojů pro modelování klimatických extrémů, nástrojů pro konstrukci lokálních scénářů klimatické změny, vývoj regionálního klimatického modelu s velmi vysokým prostorovým rozlišením a vytvoření regionální prostorové studie vlivu GZK na řízené ekosystémy. VP2: Vypracování metodik pro zvýšení schopnosti ekosystémů poutat CO2 z atmosféry na základě dlouhodobého monitoringu skleníkových plynů, metodiky opatření pro omezení negativních dopadů GZK na hydrologické a biogeochemické cykly lesních povodí, vývoj metod dálkového průzkumu země (DPZ) za účelem tvorby map biochemických a biofyzikálních parametrů vegetace a ekosystémů jako indikátorů procesů uhlíkového cyklu a působení stresových faktorů, vývoj metodik pro omezení negativních dopadů GZK na biodiverzitu VP3: Metodiky řízení adaptačních a regulačních mechanismů rostlin souvisejících s dopady GZK ve smyslu snižování zranitelnosti ekosystémů k probíhajícím změnám. Vývoj optických diagnostických metod určených pro včasnou diagnostiku stresu, identifikace a využití metabolitů s biologickým účinkem jako antistresových látek, růstových regulátorů, látek indukujících rezistenci, antioxidantů apod. VP4: Vytvoření nástrojů a indikátorů pro analýzu dopadů GZK na socioekonomické systémy a predikci dopadů zmírňujících a adaptačních opatření.